Προχωρήστε στην αναζήτηση.
Κέντρο Πληροφοριών της Yahoo Ελλάδας
Yahoo Info Center > Κέντρο Πληροφοριών της Yahoo Ελλάδας

Πρόσθετοι Όροι Παροχής Υπηρεσίας Αλληλογραφίας Yahoo Ελλάδας

1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ YAHOO! ΕΛΛΑΔΑΣ


Η υπηρεσία Αλληλογραφίας της Yahoo (η «Υπηρεσία») παρέχεται σε εσάς από την Yahoo
Ireland Services Limited («Yahoo»). Με τη χρήση της Υπηρεσίας, συμφωνείτε να ακολουθήσετε τους συγκεκριμένους Πρόσθετους Όρους Παροχής Υπηρεσίας Αλληλογραφίας Yahoo. Οι συγκεκριμένοι Πρόσθετοι Όροι περιλαμβάνονται ως μέρος των Όρων Παροχής Υπηρεσιάς της Yahoo, τους οποίους επίσης έχετε συμφωνήσει να ακολουθείτε.


Η Yahoo μπορεί να ενημερώνει μερικές φορές τους συγκεκριμένους Πρόσθετους Όρους. Μπορείτε να βρείτε την πιο πρόσφατη έκδοση των εν λόγω Πρόσθετων Όρων και τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Yahoo  στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις URL που αναφέρονται παραπάνω. Εάν τα συγκεκριμένα έγγραφα αντιφάσκουν μεταξύ τους, οι Πρόσθετοι Όροι θα υπερισχύουν των Όρων Παροχής Υπηρεσιών της Yahoo .


2. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ


Οι παρόντες Πρόσθετοι Όροι και οι Όροι Παροχής Υπηρεσίας της Yahoo! αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και τη Yahoo και διέπουν τη χρήση εκ μέρους σας της Υπηρεσίας, υπερισχύοντας έναντι τυχόν προγενέστερης συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και τη Yahoo σχετικά με την Υπηρεσία. Εάν, αφού συμφωνήσετε με τους συγκεκριμένους Πρόσθετους Όρους, συμφωνήσετε με άλλους όρους παροχής υπηρεσιών της Yahoo ή μιας συνδεδεμένης με τη Yahoo Εταιρείας, αλλά αυτοί οι όροι παροχής της υπηρεσίας δεν εξειδικεύουν (ονομαστικά) ότι οι συγκεκριμένοι Πρόσθετοι Όροι παρακάμπτονται, οι εν λόγω Πρόσθετοι Όροι και οι Όροι Παροχής Υπηρεσίας της Yahoo θα συνεχίσουν να διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς.


3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑIΟΔΟΣΙΑΣ.


Οι παρόντες Πρόσθετοι Όροι, η μεταξύ μας σχέση και όλες οι μη συμβατικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με αυτούς θα διέπονται από τη νομοθεσία της Ιρλανδίας.
Τα δικαστήρια της Ιρλανδίας θα είναι αρμόδια για την εκδίκαση τυχόν διαφορών αναφορικά με τους παρόντες Πρόσθετους Όρους ή τυχόν μη συμβατικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με αυτούς.