Yahoo Search
Syarat-syarat Tambahan Perkhidmatan
Yahoo Info Center > Yahoo > Yahoo Mail dan Yahoo Messenger > Syarat-syarat Tambahan Perkhidmatan

Lebih Banyak Pautan Bantuan

Syarat-syarat Tambahan Perkhidmatan Komunikasi-komunikasi Global Yahoo untuk Yahoo Mail dan Yahoo Messenger

1. PENERIMAAN SYARAT-SYARAT

a. Selamat datang ke Yahoo Yahoo membekalkan Yahoo Mail dan Yahoo Messenger (“Perkhidmatan-perkhidmatan” ) di mana ia adalah tertakluk kepada syarat-syarat dan terma-terma dalam Syarat-syarat Tambahan Perkhidmatan ini (“ATOS”) dan pemakaian Yahoo Universal Terms of Service (“TOS”) yang terkandung dalam ATOS ini di Seksyen 10. Dalam ATOS ini, “Yahoo” atau Syarikat Yahoo yang berkenaan bermaksud syarikat Yahoo yang berkaitan dalam membekalkan Perkhidmatan-perkhidmatan yang dihuraikan dalam Seksyen 10. Penggunaan Perkhidmatan-perkhidmatan oleh anda bermaksud anda menerima dan tertakluk kepada ATOS ini dan undang-undang yang ditetapkan oleh Syarikat Yahoo yang berkenaan di Seksyen 10. ATOS ini mungkin dikemaskinikan oleh Yahoo dari semasa ke semasa tanpa memberi notis individu kepada anda. Ayat yang terdahulu tidak terpakai terhadap anda, sekiranya Yahoo Deutschland GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (“Yahoo Deutschland”) membekalkan akaun Yahoo Mail kepada anda. Anda boleh mengulas versi ATOS dan TOS yang terkini dengan mengklik pautan-pautan yang berkenaan di Seksyen 10.

b. “Yahoo Messenger” seperti yang digunakan dalam ATOS ini bermaksud Yahoo Messenger.

c. Sila ambil perhatian bahawa akaun Yahoo Messenger anda terikat dengan akaun Yahoo Mail anda. Justeru, penggunaan Yahoo Messenger dan semua perkhidmatan Yahoo Messenger oleh anda akan tertakluk kepada TOS dan undang-undang yang terpakai kepada Syarikat Yahoo yang berkenaan dalam Seksyen 10. Sistem automatik Yahoo memeriksa dan menganalisis semua kandungan komunikasi yang dihantar dari dan diterima oleh akaun anda (seperti kandungan Mail dan Messenger termasuklah mesej-mesej segera dan mesej-mesej SMS) termasuk yang disimpan dalam akaun anda untuk membekalkan ciri-ciri dan kandungan produk persendirian yang relevan, untuk memadankan dan melayani pengiklanan sasaran dan untuk pengesanan spam dan malware serta perlindungan daripada penyalahgunaan, secara tanpa had. Dengan mengimbas dan menganalisis kandungan komunikasi sedemikian, Yahoo mengumpulkan dan menyimpan data. Kecuali dinyatakan sebaliknya dengan nyata, anda tidak dibenarkan untuk menarik diri daripada ciri ini. Sekiranya anda memberi kebenaran kepada ATOS dan berkomunikasi dengan bukan pengguna Yahoo menggunakan Perkhidmatan ini, anda adalah bertanggungjawab untuk memaklumkan pengguna-pengguna ini mengenai ciri tersebut.

d. Dengan mengakses, menggunakan dan meneruskan untuk mengguna Perkhidmatan-perkhidmatan, anda berjanji dan membuat jaminan bahawa anda adalah dibenarkan untuk berbuat demikian di bawah undang-undang yang terpakai. Anda bertanggungjawab berseorangan untuk menggunakan Perkhidmatan-perkhidmatan menurut mana-mana atau semua undang-undang yang terpakai. Sekiranya anda berada dalam satu bidang kuasa di mana muat turun atau penggunaan Perkhidmatan-perkhidmatan adalah dilarang atau dihadkan atau anda adalah di bawah umur yang sah di sisi undang-undang yang terpakai untuk menggunakan Perkhidmatan-perkhidmatan, klik “batal” dan jangan memuat turun atau menggunakan Perkhidmatan-perkhidmatan. Kecuali dinyatakan sebaliknya dengan jelas, mana-mana ciri baru yang menambah atau meningkatkan Perkhidmatan-perkhidmatan sekarang akan tertakluk kepada ATOS ini yang anda setujui dengan meneruskan untuk mengguna Perkhidmatan-perkhidmatan. Ayat yang terdahulu tidak terpakai sekiranya YAHOO! Deutschland membekalkan akaun YAHOO! Mail kepada anda.

2. PEMERIHALAN DAN PENGGUNAAN YAHOO! MAIL DAN YAHOO! MESSENGER

a. Penggunaan Perisian. Mengikut keperluan, anda boleh memasang atau memuat turun dan menggunakan perisian ini dalam Perkhidmatan termasuk sebarang perisian pihak ketiga, dan sebarang kemas kini yang dibenarkan oleh Yahoo ("Perisian") dalam bentuk kod objek pada komputer peribadi atau peranti yang dimiliki atau dikawal oleh anda bagi penggunaan peribadi, bukan komersial anda sendiri. Anda hanya dibenarkan untuk mengakses Perkhidmatan melalui Perisian ini mengikut kebenaran khusus yang diberikan dalam ATOS ini. Perkhidmatan tersebut dan komponennya mengandungi perisian yang dilesenkan daripada pemberi lesen Yahoo ("Pemberi Lesen Perisian"). Perisian Pemberi Lesen membolehkan Perisian Yahoo untuk melakukan beberapa fungsi termasuk, tanpa had, mengakses data proprietari pada pelayan data pihak ketiga. Lesen anda bagi Perisian ini berlanjutan sehingga ia ditamatkan oleh mana-mana pihak. Anda boleh menamatkan lesen anda untuk Perisian ini dengan menamatkan penggunaan dan menghapuskan semua salinan Perisian. Tambahan juga, lesen bagi Perisian ini ditamatkan jika anda melanggari sebarang syarat yang terkandung dalam ATOS ini, jika Yahoo mengeposkan secara awam notis bertulis tentang penamatan sedemikian pada laman web Yahoo, atau jika Yahoo menghantar notis bertulis tentang penamatan itu kepada anda. Jika lesen anda ditamatkan, anda bersetuju supaya menghentikan sebarang dan semua penggunaan Perkhidmatan, komponennya, dan sebarang data pihak ketiga. Semua hak dalam sebarang data pihak ketiga, sebarang perisian pihak ketiga, dan sebarang pelayan data pihak ketiga, termasuk semua hak pemilikan, adalah terpelihara dan kekal dimiliki oleh pihak ketiga berkenaan. Anda bersetuju bahawa pihak ketiga tersebut boleh menguatkuasakan hak mereka mengikut ATOS ini terhadap anda secara langsung di atas nama mereka sendiri, dan anda mempunyai tanggungjawab tunggal terhadap tuntutan atau pembelaan sedemikian serta semua kos terbabit. Jika anda menggunakan versi atas meja Yahoo Messenger yang dikeluarkan pada 2013 atau lebih lewat, dari semasa ke semasa, Yahoo boleh secara automatik memuat turun dan memasang versi terbaru Yahoo Messenger. Jika terdapat bayaran yang berkaitan, anda akan dimaklumkan selepas pemasangan.

b. Menyimpan dan Mengakses Maklumat. Yahoo Messenger (termasuklah Yahoo Messenger dalam Yahoo Mail anda dan versi-versi yang berdasarkan web) membenarkan anda melihat kawan-kawan anda yang dalam talian, serta menghantar dan menerima mesej-mesej segera dan maklumat lain. Yahoo Messenger juga akan membenarkan anda dan orang yang berkomunikasi dengan anda, untuk menyimpan pertuturan-pertuturan dan maklumat lain di dalam akaun Yahoo Mail yang berada dalam pelayan-pelayan Yahoo. Ini bermakna anda boleh mengakses dan mencari sejarah mesej daripada mana-mana komputer atau peranti dengan akses kepada Internet. Sama ada anda menggunakan ciri ini atau tidak, pengguna-pengguna lain boleh memilih untuk menggunakannya bagi menyimpan pertuturan-pertuturan dan maklumat yang lain dengan anda dalam akaun mereka yang berada dalam pelayan-pelayan Yahoo. Perjanjian anda dengan ATOS ini mengandungi kebenaran anda untuk membenarkan Yahoo untuk menyimpan komunikasi-komunikasi dan maklumat yang lain dalam pelayan-pelayannya untuk back up, keselamatan dan apa-apa tujuan yang dihuraikan dalam ATOS ini. Anda adalah bertanggungjawab berseorangan untuk kandungan yang diguna dan disimpan oleh anda berhubung dengan Perkhidmatan-perkhidmatan dan sekiranya anda kehendaki, adalah bertanggungjawab berseorangan untuk menyimpan (back up) data anda. Kecuali yang dihuraikan di sini, anda mengakui dan bersetuju bahawa Syarikat Yahoo Yang Berkenaan tidak menjamin bahawa data yang dikaitkan dengan akaun akan dapat diakses oleh anda, atau bahawa mana-mana data yang dihapuskan, dikeluarkan atau dijadikan tidak dapat diakses boleh dibekalkan kepada anda. Ayat yang terdahulu tidak terpakai sekiranya YAHOO! Deutschland membekalkan akaun YAHOO! Mail kepada anda.

c. ATOS ini tidak memberikan anda hak, milikan atau kepentingan dalam mana-mana harta intelek yang dimiliki atau dilesenkan oleh Yahoo, termasuk dan tidak terhad kepada Perkhidmatan-perkhidmatan dan cap-cap dagangan Yahoo.

d. Pengiklanan. Anda memahami dan bersetuju bahawa Perkhidmatan -perkhidmatan mungkin mengandungi iklan-iklan dan iklan-iklan ini adalah perlu untuk Yahoo membekalkan Perkhidmatan-perkhidmatan.

e. e. Komunikasi-komunikasi daripada Yahoo. Anda juga memahami dan bersetuju bahawa Perkhidmatan-perkhidmatan mungkin mengandungi komunikasi-komunikasi tertentu daripada Yahoo, seperti pengumuman-pengumuman servis dan mesej-mesej pentadbiran yang anda tidak boleh dikecualikan daripada menerimanya.

f. Mengakses dan Menggunakan Perkhidmatan-perkhidmatan. Untuk menggunakan Perkhidmatan-perkhidmatan dan perkhidmatan-perkhidmatan dan produk-produk dalam Perkhidmatan-perkhidmatan (untuk kedua-dua perkhidmatan yang percuma dan perlu dibayar), anda mesti mendapatkan akses kepada World Wide Web, sama ada secara langsung atau melalui peranti-peranti yang mengakses kandungan berdasarkan web. Anda adalah bertanggungjawab untuk dan mesti membuat bayaran-bayaran perkhidmatan yang diperlukan dengan akses tersebut dan semua alat yang diperlukan untuk mendapatkan akses tersebut (yang mungkin melibatkan bayaran pihak ketiga).

g. Pengendalian dengan Rangkaian-rangkaian yang lain. Sekiranya dibenarkan oleh Yahoo, Yahoo Messenger boleh membenarkan anda berkomunikasi dengan pengguna-pengguna produk-produk mesej segera yang lain. Dalam keadaan ini, anda mengakui dan bersetuju bahawa: (i) penggunaan Yahoo Messenger anda adalah tertakluk kepada ATOS ini dan syarat-syarat yang mengawal penggunaan produk-produk mesej segera yang anda setujui, jika ada, yang konsisten dengan ATOS ini; dan (ii) pengguna-pengguna produk mesej segara yang lain adalah tertakluk kepada syarat-syarat yang mengawalnya. Yahoo tidak bertanggungjawab untuk kelakuan orang-orang atau entiti-entiti yang anda komunikasikan. Kecuali kepada mesej-mesej yang dihantar oleh Yahoo, Yahoo tidak mempunyai atau mengawal kandungan mesej-mesej yang dihantar atau disimpan oleh pengguna-pengguna dalam Perkhidmatan-perkhidmatan.

h. Perkhidmatan-perkhidmatan mungkin membolehkan anda untuk menggunakan cara-cara yang berlainan untuk berkomunikasi serta menghantar dan menerima mesej-mesej, fail-fail, foto-foto, video-video dan maklumat yang lain, termasuklah melalui Yahoo Messenger, Yahoo Mail, SMS, panggilan suara dan panggilan video.

i. Halangan. Dengan menggunakan Perkhidmatan-perkhidmatan, anda mengakui bahawa pengguna-pengguna Perkhidmatan-perkhidmatan yang lain (termasuklah Yahoo Messenger) boleh memilih untuk menerima satu notifikasi daripada Perkhidmatan-perkhidmatan apabila anda daftar masuk dan boleh menghantar mesej-mesej segera dan maklumat yang lain atau membuat panggilan kepada anda melalui Perkhidmatan-perkhidmatan. Sekiranya anda ingin menghalang ciri notifikasi Yahoo Messenger untuk dihantar kepada pengguna-pengguna yang lain atau sekiranya anda tidak ingin menerima mesej-mesej daripada pengguna-pengguna tersebut, anda perlu menetapkan ciri “Ignore” atau ciri yang sama secara berasingan. Keupayaan anda untuk menghantar dan menerima mesej-mesej segara dan maklumat yang lain mungkin dihalang oleh Yahoo dan pengguna-pengguna yang lain, dan juga mungkin sebahagian atau secara keseluruhannya mengehadkan untuk menggunakan Perkhidmatan-perkhidmatan. Dengan menggunakan Perkhidmatan-perkhidmatan, anda bersetuju bahawa Yahoo tidak mempunyai tanggungjawab untuk menyelesaikan mana-mana pertelingkahan yang timbul daripada anda atau keupayaan mana-mana pengguna (atau sebaliknya) untuk “ignore”, menghantar mesej-mesej atau maklumat yang lain, atau sebaliknya menggunakan Perkhidmatan -perkhidmatan. Ayat yang terdahulu tidak terpakai sekiranya YAHOO! Deutschland membekalkan akaun YAHOO! Mail kepada anda.

j. Sokongan Yahoo. Yahoo mungkin dengan budi bicara mutlaknya, memilih untuk membekalkan anda dengan sokongan pelanggan dan/atau naik taraf, peningkatan, atau pengubahsuaian bagi Perkhidmatan-perkhidmatan (secara kolektif, "Sokongan"), dan mungkin menamatkan Sokongan ini pada bila-bila masa tanpa notis kepada anda. Anda memahami dan bersetuju bahawa dalam keadaan di mana Yahoo memilih untuk membekalkan anda dengan Sokongan, Sokongan tersebut dibekalkan secara suka rela oleh budi bicara mutlak Yahoo dan hal ini tidak mewujudkan mana-mana hak kontraktual untuk menerima Sokongan dan anda tidak boleh bergantung kepada mana-mana penyataan atau tawaran Sokongan untuk mewujudkan hak kontraktual bagi Sokongan.

k. Bayaran-bayaran Yahoo. Yahoo merizabkan haknya untuk mengenakan bayaran-bayaran untuk kegunaan atau akses kepada Perkhidmatan-perkhidmatan pada masa depan, atau perkhidmatan-perkhidmatan Yahoo yang lain dan laman-laman web mengikut budi bicaranya. Sekiranya Yahoo memutuskan untuk mengenakan bayaran-bayaran, Yahoo akan memberikan pemberitahuan awal kepada anda.

3. VERSI YAHOO! MESSENGER YANG BERLAINAN DAN PELANGGAN-PELANGGAN MESEJ SEGERA YAHOO! LAIN YANG DIBENARKAN

Ciri-ciri yang berlainan mungkin terdapat pada versi Yahoo Mail dan Yahoo Messenger yang berlainan dan bukan semua ciri ini boleh didapati dalam negara atau kawasan anda. Tambahan pula, bukan semua ciri ini boleh didapati sekiranya pengguna yang anda komunikasi menggunakan versi Yahoo Mail atau Yahoo Messenger yang berlainan, atau sedang menggunakan sebuah perisian mesej segera pelanggan yang tidak ditawarkan oleh Syarikat Yahoo.

4. AKAUN AHLI, KATA LALUAN, DAN KESELAMATAN

Sekiranya anda tidak mempunyai I.D. Yahoo dan kata laluan, anda perlu melengkapkan proses pendaftaran Perkhidmatan Yahoo. Anda bersetuju bahawa Yahoo hanya membekalkan anda hak untuk mengakses akaun anda selaras dengan ATOS ini dan peraturan-peraturan dan panduan-panduan yang terpakai. Sekiranya anda melanggar Seksyen 4 atau tidak dapat mengesahkan akaun anda dengan Yahoo, anda mengakui dan bersetuju bahawa akaun anda mungkin tidak dapat diakses oleh anda berkekalan dan semua data yang berhubung dengan akaun ini tidak akan dapat diperoleh semula. Yahoo tidak membuat jaminan bahawa anda akan mempunyai akses yang berkekalan kepada data yang anda gunakan dengan Perkhidmatan-perkhidmatan, atau ia akan membekalkan salinan-salinan kepada anda sekiranya data tersebut telah dihapuskan atau hilang. Yahoo menggalakkan anda menyimpan (back up) data anda dengan baik. Yahoo mungkin mengenakan had-had pada cir-ciri dan perkhidmatan-perkhidmatan tertentu atau menghalang akses anda ke sebahagian atau semua Perkhidmatan-perkhidmatan atau perkhidmatan-perkhidmatan Yahoo yang lain atau laman-laman web tanpa notis atau tanggungan. Ayat yang terdahulu tidak terpakai sekiranya YAHOO! Deutschland membekalkan akaun YAHOO! Mail kepada anda.

5. YAHOO! PRIVACY POLICY

Akses dan penggunaan Perkhidmatan-perkhidmatan oleh anda bermaksud anda menerima dan tertakluk kepada Dasar Privasi Yahoo. Pendaftaran data anda dan maklumat anda yang lain juga tertakluk kepada Dasar Privasi Yahoo. Anda boleh mengulas Dasar Privasi Yahoo yang terkini pada bila-bila masa dengan mengklik pautan Dasar Privasi di Seksyen 10 di bawah Syarikat Yahoo Yang Berkenaan.

6. HAD-HAD PENGGUNAAN

ANDA TIDAK BOLEH dan tidak akan membenarkan pihak ketiga (kecuali dibenarkan oleh undang-undang tempatan) untuk:

a. Menyalin, meminda, menterbalikkan pembinaan dan pemasangan, menyahhimpun, mengubahsuai, menyewa, memajak, meminjam, menghantar, atau mengeluarkan terbitan kerja-kerja (sebagaimana yang dihuraikan oleh undang-undang tempatan yang terpakai) atau peningkatan-peningkatan (sebagaimana yang dihuraikan oleh undang-undang tempatan yang terpakai) kepada Perkhidmatan-perkhidmatan atau Perisian ini atau cuba untuk menemui sumber kod atau protokol dalam Perkhidmatan-perkhidmatan atau Perisian ini; ;

b. Mendapatkan atau cuba untuk mendapatkan akses yang tidak dibenarkan ke Perkhidmatan-perkhidmatan atau rangkaian Yahoo; ;

c. Memasukkan Perkhidmatan-perkhidmatan atau Perisian ini, atau sebahagian daripadanya ke dalam apa-apa perkhidmatan, perisian, perkakasan yang lain atau teknologi yang dicipta dan diborongkan oleh anda atau untuk anda;

d. Menggunakan Perkhidmatan-perkhidmatan dalam keadaan yang menyalahi undang-undang, untuk tujuan menyalahi undang-undang, atau dalam keadaan yang tidak konsisten dengan ATOS ini atau TOS; ;

e. Menggunakan Perkhidmatan-perkhidmatan untuk mengendalikan kemudahan-kemudahan nuklear, sokongan hidup, atau misi aplikasi kritikal yang lain di mana nyawa orang atau harta menghadapi risiko (anda memahami dengan spesifiknya bahawa kegagalan dalam penggunaan ini akan menyebabkan kematian, kecederaan atau kerosakan teruk pada harta dan alam sekitar di mana Yahoo tidak akan bertanggungjawab). Ambil perhatian bahawa ayat yang terdahulu tidak terpakai sekiranya Yahoo Deutschland membekalkan akaun Yahoo Mail kepada anda; atau

f. Menjual, memajak, meminjam, mengedar, menukar milik, mensublesen, mengeluarkan semula, menyalin, memperdagangkan atau mengeksploitasikan Perkhidmatan-perkhidmatan atau mendapatkan pendapatan daripada penggunaan Perkhidmatan-perkhidmatan, sama ada untuk komersial langsung atau perolehan kewangan atau yang lain, tanpa kebenaran yang dinyatakan dan bertulis daripada Yahoo terlebih dahulu.

7. PENOLAK TUNTUTAN DAN ALAT

a. Anda memahami dan bersetuju bahawa Perkhidmatan-perkhidmatan diberikan "SEBAGAIMANA ADANYA" dan Yahoo tidak bertanggungjawab terhadap ketetapan masa, penghapusan, salah hantaran, atau kegagalan mana-mana pengguna untuk menyimpan tetapan komunikasi-komunikasi atau sendirian. Anda juga memahami bahawa Yahoo tidak bertanggungjawab terhadap keselamatan atau privasi komunikasi-komunikasi yang dihantar melalui Perkhidmatan-perkhidmatan. Ayat terdahulu dalam klausa ini tidak akan terpakai sekiranya Yahoo Deutschland membekalkan akaun Yahoo Mail kepada anda.

b. Anda boleh menggunakan alat pilihan untuk mengakses Perkhidmatan-perkhidmatan (Contoh, satu peranti telefon USB port untuk mengakses ciri panggilan pc-to-pc, di mana peranti ini mungkin mempunyai kedua-dua fungsi untuk mengakses talian tetap tradisional yang tidak dibekalkan oleh Yahoo).

c. Mana-mana aplikasi plug-in pihak ketiga yang digunakan oleh anda dengan Perkhidmatan-perkhidmatan adalah dimiliki dan di bawah tanggungjawab mutlak pemaju aplikasi plug-in, dan adalah terserah kepada anda untuk memutuskan bahawa aplikasi-aplikasi plug-in, atau penggunaan aplikasi-aplikasi ini oleh anda, adalah sah di undang-undang dan berpatutan.

d. Sekiranya Perkhidmatan-perkhidmatan dimuat turun atau diakses oleh anda termasuk ciri anti-spyware, perisian yang dikenal pasti sebagai “spyware” oleh alat ini mungkin adalah perisian yang anda telah bersetuju untuk memasukkan dalam komputer anda mengikut perjanjian anda dengan pihak ketiga yang berbeza. Anda adalah bertanggungjawab berseorangan untuk mematuhi perjanjian yang anda masukkan dengan pihak-pihak ketiga.

e. Mana-mana alat yang diperlukan atau pilihan atau aplikasi-aplikasi plug-in pihak ketiga yang digunakan oleh anda untuk mengguna, mengakses, atau menambah Perkhidmatan-perkhidmatan, termasuklah telefon mudah alih atau peranti lain anda, sama ada diperlukan atau secara pilihan, adalah tertakluk kepada syarat-syarat, terma-terma, waranti-waranti dan penolak-penolak yang diberikan oleh pengeluar alat-alat ini atau aplikasi-aplikasi plug-in pihak ketiga, dan Yahoo tidak memberikan apa-apa waranti atau representasi berkenaan alat-alat ini dan aplikasi-aplikasi plug-in pihak ketiga. Sila rujuk kepada barang-barang yang anda terima semasa anda membeli alat-alat ini dan aplikasi-aplikasi plug-in pihak ketiga untuk memahami hak dan obligasi anda, termasuklah waranti-warantinya dan penolak-penolak yang terpakai kepada anda. KEPADA TAHAP YANG PALING LUAS DI BENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG TERPAKAI, YAHOO! DAN SUBSIDIARI-SUBSIDIARINYA, SEKUTU-SEKUTUNYA, PEGAWAI-PEGAWAINYA, PEKERJA-PEKERJANYA, AGEN-AGENNYA, PEKONGSI-PEKONGSI DAN PEMBERI-PEMBERI LESEN DENGAN NYATA MENOLAK APA JUA WARANTI, SYARAT DAN TERMA YANG LAIN, SAMA ADA NYATA ATAU TERSIRAT, BERKAITAN DENGAN ALAT-ALAT DAN APLIKASI-APLIKASI PLUG-IN PIHAK KETIGA, TERMASUKLAH MANA-MANA SYARATDAN WARANTI TERSIRAT UNTUK MILIKAN, KEBOLEHDAGANGAN, KEPUASAN QUALITI, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, UNTUK PEMBEKALAN PERKHIDMATAN PULA, TERMASUKLAH STANDARD JAGAAN DAN TUGAS YANG MUNASABAH DAN TIDAK MELANGGARI APA-APA HAK HARTA INTELEK. Ayat yang terdahulu tidak terpakai sekiranya YAHOO! Deutschland membekalkan akaun YAHOO! Mail kepada anda.

8. MAKLUMAT AM

Perjanjian Menyeluruh. ATOS dan TOS dan semua dokumen yang dimasukkan di sini merupakan perjanjian menyeluruh antara anda dengan Yahoo dan oleh anda, menggantikan apa-apa versi ATOS ini atau TOS ini yang terdahulu antara anda dengan Yahoo berhubung dengan Perkhidmatan-perkhidmatan. Anda juga mungkin tertakluk kepada syarat-syarat tambahan yang mungkin terpakai apabila anda menggunakan atau membeli perkhidmatan lain Yahoo yang tertentu (termasuklah perkhidmatan-perkhidmatan yang dikenakan bayaran), perkhidmatan-perkhidmatan gabungan, kandungan pihak ketiga atau perisian pihak ketiga. ATOS ini akan terus mengawal penggunaan anda dalam Perkhidmatan-perkhidmatan kecuali anda bersetuju kepada syarat-syarat yang lain dengan Syarikat Yahoo yang menyatakan dengan spesifik bahawa syarat-syarat tersebut telah menggantikan Syarat-syarat Tambahan Perkhidmatan Komunikasi-komunikasi Global Yahoo yang dipersetujui terlebih dahulu. Sekiranya anda menggunakan Perkhidmatan-perkhidmatan, dalam keadaan konflik antara peruntukan-peruntukan ATOS ini dan TOS ini, peruntukan-peruntukan dalam ATOS ini akan mengawal sebagaimana ia mengawal Perkhidmatan-perkhidmatan.

9. PELANGGARAN

Sila laporkan apa-apa pelanggaran ATOS ini kepada pautan Khidmat Pelanggan yang diberikan dalam Seksyen 10 di bawah Syarikat Yahoo Yang Berkenaan.

10. PIHAK PERJANJIAN, PILIHAN UNDANG-UNDANG, LOKASI UNTUK MENYELESAIKAN PERTIKAIAN DAN PERUNTUKAN-PERUNTUKAN TEMPATAN KAWASAN-KAWASAN LAIN

ATOS ini adalah di antara anda dengan Syarikat Yahoo yang berkenaan. Dalam subseksyen di bawah, carikan syarikat Yahoo yang menyediakan akaun Yahoo Mail untuk anda, dan dalam subseksyen tersebut anda akan menjumpai syarikat Yahoo yang menjalinkan kontrak dengan anda untuk Perkhidmatan-perkhidmatan, pilihan undang-undang, lokasi untuk menyelesaikan pertikaian-pertikaian dengan syarikat Yahoo yang berkenaan dan peruntukan-peruntukan penting yang lain. Sila ambil perhatian bahawa penggunaan Yahoo Messenger anda dan semua perkhidmatan Yahoo Messenger yang lain akan tertakluk kepada undang-undang yang terpakai pada Syarikat Yahoo yang berkenaan. Sekiranya anda tidak dapat ingat syarikat Yahoo mana yang menyediakan akaun Yahoo Mail untuk anda, sila tekan pada pautan “Tentang” dalam Yahoo Messenger dan kemudiannya pada pautan “Bidang Kuasa Undang-undang”. Sekiranya anda sedang menggunakan Yahoo Mail, sila tekan pada pautan “Bantuan” dalam Yahoo Mail dan kemudiannya “Syarat-syarat Perkhidmatan”.

KAWASAN:

Amerika.

a. Amerika Syarikat: Sekiranya Yahoo! Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, menyediakan anda dengan akaun dan perkhidmatan Yahoo Mail, anda telah memasuki kontrak dengan Yahoo! Inc. dan Yahoo! Inc. akan menyediakan anda dengan Perkhidmatan-perkhidmatan, dan undang-undang substantif Negeri California adalah terpakai untuk interpretasi ATOS ini dan tuntutan-tuntutan yang berkaitan dengan TOS ini, tanpa mengambil kira prinsip konflik undang-undang. Anda dan Yahoo! Inc. bersetuju tanpa syarat terhadap bidang kuasa dan tempat letak mahkamah-mahkamah negeri di Santa Clara County, California atau di Mahkamah-Mahkamah Persekutuan yang terletak di Daerah Utara California, Amerika Syarikat untuk menyelesaikan semua pertikaian yang ditimbulkan oleh atau berkenaan dengan ATOS ini atau ditimbulkan oleh atau berkenaan dengan hubungan di antara anda dan Yahoo tanpa mengambil kira jenis tuntutan. Sekiranya terpakai, semua Perisian yang disediakan untuk Kerajaan U.S. selaras dengan permintaan-permintaan yang dikeluarkan pada atau selepas Disember 1, 1995, adalah tersedia dengan hak-hak perdagangan dan sekatan-sekatan seperti yang dihuraikan. Sekiranya Perkhidmatan-perkhidmatan dan dokumentasi berkenaan yang disediakan kepada atau dibelikan oleh atau bagi pihak Kerajaan Amerika Syarikat, sekiranya terpakai, Perkhidmatan-perkhidmatan akan dianggap sebagai "perisian perdagangan", anggapan seperti yang digunakan dalam sistem Peraturan Pemerolehan Persekutuan (Federal Acquisition Regulation system) (FAR). Hak-Hak Amerika Syarikat tidak patut melebihi hak-hak minimum yang diterbitkan dalam FAR 52.227-19 untuk "perisian komputer terhad" (restricted computer software). Semua terma dan syarat dalam ATOS ini terpakai. Anda bersetuju bahawa tidak akan menyediakan sokongan material atau sumber-sumber (atau untuk menyembunyikan atau menyamar sifat, lokasi, sumber, atau pemilikan sokongan material atau sumber-sumber) bagi apa-apa organisasi yang ditandakan oleh kerajaan Amerika Syarikat sebagai organisasi pengganas asing selaras dengan seksyen 219 Akta Imigresen dan Kewarganegaraan. Anda mengakui dan memahami bahawa Yahoo TIDAK membenarkan anda untuk mencapai apa-apa perkhidmatan kecemasan seperti 911 atau yang serupanya (tiada akses kepada perkhidmatan-perkhidmatan kecemasan seperti tradisional 911, E911, atau yang serupanya). Anda patut sentiasa mempunyai satu cara alternatif untuk mencapai 911 atau perkhidmatan kecemasan yang serupanya. Sila memberitahukan orang lain yang menggunakan Yahoo Messenger atau Yahoo Mail anda dan peranti-peranti yang digunakan untuk mencapai Yahoo Messenger atau Yahoo Mail bahawa mereka mesti mencapai nombor-nombor tersebut melalui talian tetap atau telefon bimbit. Yahoo Messenger dan Yahoo Mail tidak dimaksudkan untuk menggantikan perkhidmatan telefon utama anda, seperti talian tetap tradisional atau telefon bimbit. Anda boleh mengulas versi terbaru ATOS ini, TOS dan Dasar Privasi pada setiap masa mengikut pautan-pautan di bawah. Anda boleh juga menghubungi khidmat pelanggan dengan menggunakan pautan yang disediakan.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/. For Yahoo En Español ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/en-us/. For Yahoo En Español TOS: https://info.yahoo.com/legal/e1/yahoo/utos/es-us.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/us/yahoo/. For Yahoo En Español Privacy Policy: https://info.yahoo.com/privacy/espanol/yahoo/.

D. Khidmat Pelanggan: Customer Care For Yahoo en Español Customer Care: espanol-abuse@yahoo-inc.com .

b. Canada: Sekiranya Yahoo Canada, 207 Queen's Quay West, Suite 801, Toronto, ON, M5J 1A7 menyediakan anda dengan akaun dan perkhidmatan Yahoo Mail, anda telah memasuki kontrak dengan Syarikat Yahoo Canada dan Syarikat Yahoo Canada akan menyediakan anda dengan Perkhidmatan-perkhidmatan, dan undang-undang Canada adalah terpakai untuk interpretasi ATOS ini, termasuklah pelanggaran TOS, tanpa mengambil kira prinsip konflik undang-undang, tetapi juga terpakai untuk semua tuntutan lain, termasuk tuntutan-tuntutan berkenaan dengan undang-undang perlindungan pelanggan, undang-undang persaingan tidak adil, dan tort. Anda dan Yahoo Canada bersetuju tanpa syarat terhadap bidang kuasa dan tempat letak mahkamah-mahkamah di dalam wilayah Ontario, Canada untuk menyelesaikan semua pertikaian yang ditimbulkan oleh atau berkenaan dengan ATOS ini atau ditimbulkan oleh atau berkenaan dengan hubungan di antara anda dan Yahoo tanpa mengambil kira jenis tuntutan. Anda boleh mengulas versi terbaru ATOS ini, TOS dan Dasar Privasi pada setiap masa mengikut pautan-pautan di bawah. Anda boleh juga menghubungi khidmat pelanggan dengan menggunakan pautan yang disediakan.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/ca/yahoo/utos/terms .

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/ca/yahoo/.

D. Khidmat Pelanggan: http://help.yahoo.com/l/ca/yahoo/helpcentral/.

c. Brasil: Sekiranya Yahoo Brasil Internet Ltda.,R. Fidencio Ramos, 195 - 12o andar, Sao Paulo, 04551-010, Brazil, menyediakan anda dengan akaun dan perkhidmatan Yahoo Mail, anda telah memasuki kontrak dengan Yahoo Brasil dan Yahoo Brasil akan menyediakan anda dengan Perkhidmatan-perkhidmatan, dan undang-undang Republik Bersekutu Brazil adalah terpakai bukan sahaja untuk interpretasi ATOS ini dan tuntutan-tuntutan untuk pelanggaran ATOS, tanpa mengambil kira prinsip konflik undang-undang, tetapi juga terpakai untuk semua tuntutan lain,termasuk tuntutan-tuntutan yang berkenaan dengan undang-undang perlindungan pengguna, undang-undang persaingan tidak adil, dan tort. Anda dan Yahoo Brasil bersetuju tanpa syarat terhadap bidang kuasa dan tempat letak Republik Bersekutu Brazil untuk menyelesaikan semua pertikaian yang ditimbulkan oleh atau berkenaan dengan ATOS ini atau ditimbulkan oleh atau berkenaan dengan hubungan di antara anda dan Yahoo tanpa mengambil kira jenis tuntutan. Bagi pengguna-pengguna Yahoo Brasil, sekatan terhadap hak-hak pengguna-pengguna, sekatan terhadap liabiliti-liabiliti dan kesahihan ATOS ini adalah terpakai sampai tahap yang dibenarkan oleh undang-undang Brazil. Yahoo Brasil mempunyai hak untuk menyelesaikan konflik-konflik atau percanggahan-percanggahan yang mungkin berlaku berdasarkan UTOS dan undang-undang Brazil sahaja. Anda boleh mengulas versi terbaru ATOS ini, TOS dan Dasar Privasi pada setiap masa mengikut pautan-pautan di bawah. Anda boleh juga menghubungi khidmat pelanggan dengan menggunakan pautan yang disediakan.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/br/yahoo/utos/terms/ /

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/br/yahoo/.

D. Khidmat Pelanggan: http://help.yahoo.com/l/br/yahoo/helpcentral/.

d. Argentina: Sekiranya Yahoo de Argentina SRL, Av. Congreso 1685 - 2do.Piso, Cdad, Aut. de Buenos Aires, C1428BUC, Argentina menyediakan anda dengan akaun dan perkhidmatan Yahoo Mail, anda telah memasuki kontrak dengan Yahoo de Argentina dan Yahoo de Argentina akan menyediakan anda dengan Perkhidmatan-perkhidmatan, dan undang-undang Republik Argentina adalah terpakai bukan sahaja untuk interpretasi ATOS ini dan tuntutan-tuntutan untuk pelanggaran ATOS, tanpa mengambil kira prinsip konflik undang-undang, tetapi juga terpakai untuk semua tuntutan lain, termasuk tuntutan-tuntutan berkenaan dengan undang-undang perlindungan pelanggan, undang-undang persaingan tidak adil, dan tort. Anda dan Yahoo de Argentina bersetuju tanpa syarat terhadap bidang kuasa dan tempat letak Republik Argentina untuk menyelesaikan semua pertikaian yang ditimbulkan oleh atau berkenaan dengan ATOS ini atau ditimbulkan oleh atau berkenaan dengan hubungan di antara anda dan Yahoo tanpa mengambil kira jenis tuntutan. Anda boleh mengulas versi terbaru ATOS ini, TOS dan Dasar Privasi pada setiap masa mengikut pautan-pautan di bawah. Anda boleh juga menghubungi khidmat pelanggan dengan menggunakan pautan yang disediakan.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/ar/yahoo/utos/terms/ .

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/ar/yahoo/.

D. Khidmat Pelanggan: ar-abuse@yahoo-inc.com

e. Mexico: Sekiranya Yahoo de Mexico S.A. de C.V., Av Paseo de las Palmas 330, Piso 2, Lomas de Chapultepec, Mexico City, 11000, menyediakan anda dengan akaun dan perkhidmatan Yahoo Mail, anda telah memasuki kontrak dengan Yahoo de Mexico dan Yahoo de Mexico akan menyediakan anda dengan Perkhidmatan-perkhidmatan, dan undang-undang United Mexican States adalah terpakai bukan sahaja untuk interpretasi ATOS ini dan tuntutan-tuntutan untuk pelanggaran TOS, tanpa mengambil kira prinsip konflik undang-undang, tetapi juga terpakai untuk semua tuntutan lain, termasuk tuntutan-tuntutan berkenaan dengan undang-undang perlindungan pelanggan, undang-undang persaingan tidak adil, dan tort. Anda dan Yahoo de Mexico bersetuju tanpa syarat terhadap bidang kuasa dan tempat letak United Mexican States untuk menyelesaikan semua pertikaian yang ditimbulkan oleh atau berkenaan dengan ATOS ini atau ditimbulkan oleh atau berkenaan dengan hubungan di antara anda dan Yahoo tanpa mengambil kira jenis tuntutan. Anda boleh mengulas versi terbaru ATOS ini, TOS dan Dasar Privasi pada setiap masa mengikut pautan-pautan di bawah. Anda boleh juga menghubungi khidmat pelanggan dengan menggunakan pautan yang disediakan.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/mx/yahoo/utos/terms/.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/mx/yahoo/.

D. Khidmat Pelanggan: mx-abuse@yahoo-inc.com .

f. Venezuela, Colombia, Peru dan Chile: Sekiranya Yahoo Hispanic Americas, LLC, One Alhambra Plaza, 8th Floor, Coral Gables, FL 33134, U.S.A, menyediakan anda dengan akaun dan perkhidmatan Yahoo Mail, anda telah memasuki kontrak dengan Yahoo Hispanic Americas dan Yahoo Hispanic Americas akan menyediakan anda dengan Perkhidmatan-perkhidmatan, dan undang-undang Negeri Florida adalah terpakai bukan sahaja untuk interpretasi ATOS ini dan tuntutan-tuntutan untuk pelanggaran ATOS, tanpa mengambil kira prinsip konflik undang-undang, tetapi juga terpakai untuk semua tuntutan lain, termasuk tuntutan-tuntutan berkenaan dengan undang-undang perlindungan pelanggan, undang-undang perlindungan data, undang-undang persaingan tidak adil, dan tort. Anda dan Yahoo Hispanic Americas bersetuju tanpa syarat terhadap bidang kuasa dan tempat letak mahkamah-mahkamah Miami-Dade County untuk menyelesaikan semua pertikaian yang ditimbulkan oleh atau berkenaan dengan ATOS ini atau ditimbulkan oleh atau berkenaan dengan hubungan di antara anda dan Yahoo tanpa mengambil kira jenis tuntutan. Yahoo Venezuela: Anda boleh mengulas versi terbaru ATOS ini, TOS dan Dasar Privasi pada setiap masa mengikut pautan-pautan di bawah. Anda boleh juga menghubungi khidmat pelanggan dengan menggunakan pautan yang disediakan.

Yahoo Venezuela: Anda boleh mengulas versi terbaru ATOS ini, TOS dan Dasar Privasi pada setiap masa mengikut pautan-pautan di bawah. Anda boleh juga menghubungi khidmat pelanggan dengan menggunakan pautan yang disediakan.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/ve/yahoo/utos/terms.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/ve/yahoo/.

D. Khidmat Pelanggan: espanol-abuse@yahoo-inc.com .

Yahoo Colombia: Anda boleh mengulas versi terbaru ATOS ini, TOS dan Dasar Privasi pada setiap masa mengikut pautan-pautan di bawah. Anda boleh juga menghubungi khidmat pelanggan dengan menggunakan pautan yang disediakan.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/co/yahoo/utos/terms/.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/co/yahoo/.

D. Khidmat Pelanggan: espanol-abuse@yahoo-inc.com .

Yahoo Peru: Anda boleh mengulas versi terbaru ATOS ini, TOS dan Dasar Privasi pada setiap masa mengikut pautan-pautan di bawah. Anda boleh juga menghubungi khidmat pelanggan dengan menggunakan pautan yang disediakan.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/pe/yahoo/utos/terms/.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/pe/yahoo/.

D. Khidmat Pelanggan: espanol-abuse@yahoo-inc.com .

Yahoo Chile: Anda boleh mengulas versi terbaru Lesen ini, ATOS dan Dasar Privasi pada setiap masa mengikut pautan-pautan di bawah. Anda boleh juga menghubungi khidmat pelanggan dengan menggunakan pautan yang disediakan.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/cl/yahoo/utos/terms/.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/cl/yahoo/.

D. Khidmat Pelanggan: espanol-abuse@yahoo-inc.com .

KAWASAN

Eropah.

g. United Kingdom: Jika Yahoo UK Ltd, 125 Shaftesbury Avenue, London WC2H 8AD, United Kingdom memberikan anda dengan akaun dan perkhidmatan Yahoo Mail, maka anda mengikat kontrak dengan Yahoo UK Ltd. dan Yahoo UK Ltd. menyediakan anda dengan Perkhidmatan, dan undang-undang England dan Wales mentadbir urus ATOS ini dan sebarang obligasi bukan berkontrak yang timbul daripadanya. You dan Yahoo UK Ltd. bersetuju tanpa boleh dibatalkan kepada bidang kuasa eksklusif dan tempat Mahkamah Britain bagi semua pertikaian yang timbul daripada, atau berhubung dengan ATOS ini, sebarang obligasi bukan berkontrak yang timbul daripada, berhubungan dengan ATOS ini atau sebarang tuntutan atau pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan hubungan anda dengan Yahoo UK Limited tanpa mengira jenis tuntutan. Jika anda menaik taraf akaun Yahoo UK Mail kepada Yahoo Mail Plus, perkhidmatan itu diberikan kepada anda oleh Yahoo Netherlands di bawah satu set syarat yang dipanggil Syarat Perkhidmatan Tambahan Mail Plus https://info.yahoo.com/legal/uk/yahoo/mail/plus.html Yahoo dan peruntukan ATOS ini akan digabungkan ke dalam syarat tersebut dan akan diguna pakai di antara anda dan Yahoo Netherlands BV berkaitan dengan perkhidmatan tersebut.

Akhirnya, peruntukan-peruntukan tambahan berikut terpakai terhadap anda: Tiada syarat dalam ATOS ini atau TOS mengecualikan atau mengehadkan atau membatas liabiliti sama ada kami untuk penipuan, tort penipuan, kematian atau kecederaan yang diakibatkan oleh kecuaian atau sebarang pelanggaran sebarang obligasi yang tersirat di bawah Seksyen 12 Akta Penjualan Barangan (Sale of Goods Act 1979) atau Seksyen 2 Akta Pembekalan Barangan dan Perkhidmatan (Supply of Goods dan Services Act 1982), atau lain-lain liabiliti yang tidak boleh dikecualikan atau diterhadkan oleh undang-undang yang terpakai mahupun yang berkenaan dengan denda-denda statutori atau peraturan yang dikenakan.

Anda boleh mengulas versi terbaru ATOS ini, TOS dan Dasar Privasi pada setiap masa mengikut pautan-pautan di bawah. Anda boleh juga menghubungi khidmat pelanggan dengan menggunakan pautan yang disediakan.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/uk/yahoo/utos/terms.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/uk/yahoo/.

D. Khidmat Pelanggan: http://help.yahoo.com/l/uk/yahoo/abuse/issues/abuse-01.html.

h. Itali: Sekiranya Yahoo Italia S.r.l., via Spadolini 7, 20141 Milano, Code dan VAT n. 13122290151, menyediakan anda dengan akaun dan perkhidmatan Yahoo Mail, anda telah memasuki kontrak dengan Yahoo Italia dan Yahoo Italia akan menyediakan anda dengan Perkhidmatan-perkhidmatan, dan undang-undang Itali adalah terpakai bukan sahaja untuk interpretasi ATOS ini dan tuntutan-tuntutan untuk pelanggaran ATOS, tanpa mengambil kira prinsip konflik undang-undang, tetapi juga terpakai untuk semua tuntutan lain, termasuk tuntutan-tuntutan berkenaan dengan undang-undang perlindungan pelanggan, undang-undang perlindungan data, undang-undang persaingan tidak adil, dan tort. Anda dan Yahoo Italia bersetuju tanpa syarat kepada bidang kuasa eksklusif dan tempat letak Mahkamah Milan, Itali untuk menyelesaikan semua pertikaian yang ditimbulkan oleh atau berkaitan dengan ATOS ini atau berkaitan dengan hubungan di antara anda dan Yahoo tanpa mengambil kira jenis tuntutan. Pilihan bidang kuasa dan tempat adalah tanpa prejudis terhadap peraturan mandatori berbeza ditetapkan oleh peraturan EC 44/2001 terhadap kontrak perniagaan kepada pengguna. Anda boleh mengulas versi terbaru ATOS ini, TOS dan Dasar Privasi pada setiap masa mengikut pautan-pautan di bawah. Anda boleh juga menghubungi khidmat pelanggan dengan menggunakan pautan yang disediakan.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/it/yahoo/utos/terms.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/it/yahoo/.

D. Khidmat Pelanggan: http://help.yahoo.com/l/it/yahoo/abuse/.

Anda boleh menghubungi Yahoo Italia dengan bertulis pada bila-bila masa dengan penghantaran e-mel ke alamat di atas.

i. Jerman: Jika Yahoo Deutschland, membekalkan anda dengan akaun dan perkhidmatan Yahoo Mail, anda telah memasuki kontrak dengan Yahoo Deutschland dan Yahoo Deutschland menyediakan anda dengan Perkhidmatan. Oleh yang demikian, hubungan-hubungan kontrak dan bukan kontrak di antara pihak-pihak berkenaan dengan penggunaan Perkhidmatan-perkhidmatan adalah tertakluk secara eksklusif kepada undang-undang Jerman. Anda bersetuju kepada bidang kuasa eksklusif dan tempat letak Munich, Jerman untuk menyelesaikan semua pertikaian yang ditimbulkan oleh dan atau berkenaan dengan TOS ini atau berkenaan dengan hubungan di antara anda dan Yahoo tanpa mengambil kira jenis tuntutan dalam kes-kes di mana anda berdomisil di luar wilayah Jerman atau anda telah bertukar domisil ke luar wilayah Jerman selepas menerima ATOS ini. Jika anda menaik taraf akaun Yahoo Mail Jerman kepada Yahoo Mail Plus, perkhidmatan itu diberikan kepada anda di bawah satu set syarat yang dipanggil Syarat Perkhidmatan Tambahan Mail Plus yang tersedia di https://info.yahoo.com/legal/de/yahoo/mail/mailplus/mailplus_atos_new.html: peruntukan ATOS ini akan digabungkan ke dalam syarat tersebut dan akan diguna pakai kepada anda berkaitan dengan perkhidmatan itu. Anda boleh mengulas versi terbaru ATOS ini, TOS dan Dasar Privasi pada setiap masa mengikut pautan-pautan di bawah. Anda boleh juga menghubungi khidmat pelanggan dengan menggunakan pautan yang disediakan.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/de/yahoo/utos/terms/.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/de/yahoo/.

D. Khidmat Pelanggan: http://help.yahoo.com/l/de/yahoo/abuse/help001.html.

j. Perancis: Jika Yahoo France SAS (RCS Paris 442 044 087),, 17-19 rue Guillaume Tell 75017 Paris, menyediakan anda dengan akaun dan perkhidmatan Yahoo Mail, maka anda mengikat kontrak dengan Yahoo France dan Yahoo France menyediakan anda dengan Perkhidmatan, dan undang-undang Perancis mentadbir urus bukan sahaja pentafsiran ATOS ini dan terpakai kepada tuntutan untuk pelanggarannya, tanpa mengambil kira prinsip konflik undang-undang, tetapi juga terpakai untuk semua tuntutan lain, termasuk tuntutan-tuntutan berkenaan dengan undang-undang perlindungan pelanggan, undang-undang perlindungan data, undang-undang persaingan tidak adil, dan tort. Jika anda menaik taraf akaun Yahoo Mail Perancis anda kepada Yahoo Mail Plus, perkhidmatan itu dibekalkan kepada anda oleh Yahoo Netherlands BV, sebuah syarikat yang diperbadankan di bawah Undang-undang Belanda dengan nombor pendaftaran 34141161, dengan pejabat berdaftar di Zuideinde 136, 1541 CG Koog aan de Zaan, Belanda, di bawah satu set syarat yang dipanggil Syarat Perkhidmatan Tambahan Mail Plus tersedia di https://info.yahoo.com/legal/fr/yahoo/mail/mailtos/mailplus.html Yahoo: peruntukan ATOS ini akan digabungkan ke dalam syarat tersebut dan akan diguna pakai di antara anda Yahoo Netherlands BV berkaitan dengan perkhidmatan itu. Anda boleh mengulas versi terbaru ATOS ini, TOS dan Dasar Privasi pada setiap masa mengikut pautan-pautan di bawah. Anda boleh juga menghubungi khidmat pelanggan dengan menggunakan pautan yang disediakan.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/fr/yahoo/utos/terms/.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/fr/yahoo/.

D. Khidmat Pelanggan: http://help.yahoo.com/l/fr/yahoo/abuse/.

k. Sepanyol: Sekiranya Yahoo Iberia S.L.U., Calle María de Molina, 40 28006 Madrid, España, menyediakan anda dengan akaun dan perkhidmatan Yahoo Mail, anda telah memasuki kontrak dengan Yahoo Iberia dan Yahoo Iberia akan menyediakan anda dengan Perkhidmatan-perkhidmatan, dan undang-undang Sepanyol adalah terpakai bukan sahaja untuk interpretasi ATOS ini dan tuntutan-tuntutan untuk pelanggaran ATOS ini, tanpa mengambil kira prinsip konflik undang-undang, tetapi juga terpakai untuk semua tuntutan lain, termasuk tuntutan-tuntutan berkenaan dengan undang-undang perlindungan pelanggan, undang-undang perlindungan data, undang-undang persaingan tidak adil, dan tort. Anda dan Yahoo Iberia bersetuju kepada bidang kuasa eksklusif dan tempat letak Sepanyol (dan Mahkamah-mahkamah Bandar Madrid) untuk menyelesaikan semua pertikaian yang ditimbulkan atau berkenaan dengan ATOS ini atau ditimbulkan atau berkenaan dengan hubungan di antara anda dan Yahoo tanpa mengambil kira jenis tuntutan. Anda boleh mengulas versi terbaru ATOS ini, TOS dan Dasar Privasi pada setiap masa mengikut pautan-pautan di bawah. Anda boleh juga menghubungi khidmat pelanggan dengan menggunakan pautan yang disediakan.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/es/yahoo/utos/terms/.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/es/yahoo/.

D. Khidmat Pelanggan: http://help.yahoo.com/l/es/yahoo/helpcentral/.

l. Ireland Denmark, Finland, Norway, Romania, Belanda, Sweden, Turki, Rusia, Poland Republik Czech, Hungary, Portugal, Austria, Bulgaria, Croatia, Estonia, Latvia, Lithuania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Ukraine dan Greece Sekiranya Yahoo Ireland Services Limited (YISL) di Block P, Eastpoint Business Park, Clontarf, Dublin, 3 Ireland menyediakan anda dengan akaun dan perkhidmatan Yahoo Mail, anda telah memasuki kontrak dengan YISL untuk menyediakan anda dengan Perkhidmatan-perkhidmatan, dan undang-undang Ireland adalah terpakai untuk ATOS ini dan sebarang obligasi bukan kontrak yang ditimbulkan olehnya. Anda dan YISL bersetuju kepada bidang kuasa eksklusif dan tempat letak Ireland untuk menyelesaikan semua pertikaian yang ditimbulkan atau berkenaan dengan ATOS ini, sebarang obligasi bukan kontraktual yang ditimbulkan atau berkenaan dengan ATOS ini atau hubungan di antara anda dengan YISL tanpa mengambil kira jenis tuntutan.

Anda boleh mengulas versi terbaru ATOS ini, TOS dan Dasar Privasi pada setiap masa mengikut pautan-pautan di bawah.

Ireland:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/ie/yahoo/utos/terms.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/ie/yahoo/.

Denmark:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/dk/yahoo/utos/terms/.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/dk/yahoo/.

Finland:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/fi/yahoo/utos/terms/.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/fi/yahoo/.

Norway:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/no/yahoo/utos/terms/.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/no/yahoo/.

Romania:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/ro/yahoo/utos/terms.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/ro/yahoo/.

Belanda:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/nl/yahoo/utos/terms/.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/nl/yahoo/.

Sweden:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/se/yahoo/utos/terms/.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/se/yahoo/.

Turki:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/tr/yahoo/utos/terms/.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/tr/yahoo/.

Rusia:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/ru/yahoo/utos/terms/.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/ru/yahoo/.

Greece:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/gr/yahoo/utos/terms/.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/gr/yahoo/.

Poland:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/pl/yahoo/utos/terms/.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/pl/yahoo/.

Belgium:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/be/yahoo/utos/terms.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/be/yahoo/.

Republik Czech:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/cz/yahoo/utos/terms/.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/cz/yahoo/.

Hungary:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/hu/yahoo/utos/terms.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/hu/yahoo/.

Portugal:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/pt/yahoo/utos/terms.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/pt/yahoo/.

Austria:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/at/yahoo/utos/terms/.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/at/yahoo/.

Bulgaria:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/bg/yahoo/utos/terms.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/bg/yahoo/.

Croatia:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/hr/yahoo/utos/terms/.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/hr/yahoo/.

Estonia:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/ee/yahoo/utos/terms/.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/ee/yahoo/.

Latvia:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/lv/yahoo/utos/terms.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/lv/yahoo/.

Lithuania:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/lt/yahoo/utos/terms/.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/lt/yahoo/.

Serbia:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/rs/yahoo/utos/terms/.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/sr/yahoo/.

Slovakia:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/sk/yahoo/utos/terms.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/sk/yahoo/.

Slovenia:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/si/yahoo/utos/terms/.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/si/yahoo/.

Ukraine:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/ua/yahoo/utos/terms.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/ua/yahoo/.

KAWASAN

Asia Pasifik.

m. Hong Kong: Sekiranya Yahoo Hong Kong Limited, at 27/F Sunning Plaza, 10 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong, menyediakan anda dengan akaun dan perkhidmatan Yahoo Mail, anda telah memasuki kontrak dengan Yahoo Hong Kong dan Yahoo Hong Kong akan menyediakan anda dengan Perkhidmatan -perkhidmatan, dan undang-undang Hong Kong adalah terpakai bukan sahaja untuk interpretasi ATOS ini dan tuntutan-tuntutan untuk pelanggaran ATOS ini, tanpa mengambil kira prinsip konflik undang-undang, tetapi juga terpakai untuk semua tuntutan lain, termasuk tuntutan-tuntutan berkenaan dengan undang-undang perlindungan pelanggan, undang-undang perlindungan data, undang-undang persaingan tidak adil, dan tort. Anda dan Yahoo Hong Kong bersetuju kepada bidang kuasa eksklusif dan tempat letak Hong Kong untuk menyelesaikan semua pertikaian yang ditimbulkan atau berkenaan dengan ATOS ini atau ditimbulkan atau berkenaan dengan hubungan di antara anda dan Yahoo tanpa mengambil kira jenis tuntutan. Akhirnya, peruntukan-peruntukan tambahan berikut terpakai terhadap anda:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/hk/yahoo/utos/terms/.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/hk/yahoo.

D. Khidmat Pelanggan: http://help.cc.hk.yahoo.com/.

E. Fungsi-fungsi tertentu mungkin tidak didapati untuk pengguna-pengguna di HK termasuk PC-to-phone dan panggilan internet lain.

n. Singapura, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam: Sekiranya Yahoo Asia Pacific Pte. Ltd. (60 Anson Road, #13-01 Mapletree Anson, Singapura 079914), menyediakan anda dengan akaun dan perkhidmatan Yahoo Mail, anda telah memasuki kontrak dengan Yahoo Asia Pacific Pte. Ltd. dan Yahoo Asia Pacific Pte. Ltd. akan menyediakan anda dengan Perkhidmatan-perkhidmatan, dan undang-undang Singapura adalah terpakai bukan sahaja untuk interpretasi ATOS ini dan tuntutan-tuntutan untuk pelanggaran ATOS ini, tanpa mengambil kira prinsip konflik undang-undang, tetapi juga terpakai untuk semua tuntutan lain, termasuk tuntutan-tuntutan berkenaan dengan undang-undang perlindungan pelanggan, undang-undang perlindungan data, undang-undang persaingan tidak adil, dan tort. Anda dan Yahoo Asia Pacific Pte. Ltd. bersetuju kepada bidang kuasa eksklusif dan tempat letak Mahkamah-mahkamah Singapura untuk menyelesaikan semua pertikaian yang ditimbulkan atau berkenaan dengan ATOS ini atau ditimbulkan atau berkenaan dengan hubungan di antara anda dan Yahoo tanpa mengambil kira jenis tuntutan. Akhirnya, peruntukan-peruntukan tambahan berikut terpakai terhadap anda:

A. ATOS :

• Singapura: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

• Indonesia : https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

• Malaysia : https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

• Filipina: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

• Thailand : https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

• Vietnam : https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS :

• Singapura: https://info.yahoo.com/legal/sg/yahoo/utos/terms/.

• Indonesia : https://info.yahoo.com/legal/id/yahoo/utos/terms.

• Malaysia : https://info.yahoo.com/legal/my/yahoo/utos/terms/.

• Filipina: https://info.yahoo.com/legal/ph/yahoo/utos/terms/.

• Thailand : https://info.yahoo.com/legal/th/yahoo/utos/terms.

• Vietnam : https://info.yahoo.com/legal/vn/yahoo/utos/terms/.

C. Dasar Privasi :

• Singapura: https://info.yahoo.com/privacy/sg/yahoo/.

• Indonesia : https://info.yahoo.com/privacy/id/yahoo/.

• Malaysia : https://info.yahoo.com/privacy/my/yahoo/.

• Filipina: https://info.yahoo.com/privacy/ph/yahoo/.

• Thailand : https://info.yahoo.com/privacy/th/yahoo.

• Vietnam : https://info.yahoo.com/privacy/vn/yahoo/.

D. Khidmat Pelanggan :

• Singapura: http://help.yahoo.com/l/sg/yahoo/mail/abuse.html.

• Indonesia: http://help.yahoo.com/l/id/yahoo/mail/yahoomail/abuse.html.

• Malaysia: http://help.yahoo.com/l/mye/yahoo/mail/yahoomail/abuse-01.html.

• Filipina: http://help.yahoo.com/l/ph/yahoo/mail/yahoomail/abuse.html.

• Thailand: http://help.yahoo.com/l/th/yahoo/mail/abuse.html.

• Vietnam: http://help.yahoo.com/l/vn/yahoo/mail/yahoomail/abuse.html.

o. Australia: Sekiranya Yahoo 7 Pty Limited, Levels 2&3, Pier 8/9, 23 Hickson Road, Millers Point NSW 2000, menyediakan anda dengan akaun dan perkhidmatan Yahoo Mail, anda telah memasuki kontrak dengan Yahoo 7 dan Yahoo 7 akan menyediakan anda dengan Perkhidmatan-perkhidmatan, dan undang-undang New South Wales adalah terpakai bukan sahaja untuk interpretasi ATOS ini dan tuntutan-tuntutan untuk pelanggaran ATOS ini, tanpa mengambil kira prinsip konflik undang-undang, tetapi juga terpakai untuk semua tuntutan lain, termasuk tuntutan-tuntutan berkenaan dengan undang-undang perlindungan pelanggan, undang-undang perlindungan data, undang-undang persaingan tidak adil, dan tort. Anda dan Yahoo 7 bersetuju kepada bidang kuasa eksklusif dan tempat letak Mahkamah-mahkamah New South Wales untuk menyelesaikan semua pertikaian yang ditimbulkan atau berkenaan dengan ATOS ini atau ditimbulkan atau berkenaan dengan hubungan di antara anda dan Yahoo tanpa mengambil kira jenis tuntutan. Akhirnya, peruntukan-peruntukan tambahan berikut terpakai terhadap anda. Anda boleh juga menghubungi khidmat pelanggan dengan menggunakan pautan yang disediakan.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/au/yahoo/utos/terms/.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/au/yahoo.

D. Khidmat Pelanggan: http://help.yahoo.com/l/au/yahoo7/abuse/general.html.

p. New Zealand: Sekiranya Yahoo New Zealand Limited, 2 Ruskin Street Parnell Auckland, New Zealand, menyediakan anda dengan akaun dan perkhidmatan Yahoo Mail, anda telah memasuki kontrak dengan Yahoo New Zealand dan Yahoo New Zealand akan menyediakan anda dengan Perkhidmatan-perkhidmatan, dan undang-undang New Zealand adalah terpakai bukan sahaja untuk interpretasi ATOS ini dan tuntutan-tuntutan untuk pelanggaran ATOS ini, tanpa mengambil kira prinsip konflik undang-undang, tetapi juga terpakai untuk semua tuntutan lain, termasuk tuntutan-tuntutan berkenaan dengan undang-undang perlindungan pelanggan, undang-undang perlindungan data, undang-undang persaingan tidak adil, dan tort. Anda dan Yahoo Xtra bersetuju kepada bidang kuasa eksklusif dan tempat letak Mahkamah-mahkamah Auckland untuk menyelesaikan semua pertikaian yang ditimbulkan atau berkenaan dengan TOS ini atau ditimbulkan atau berkenaan dengan hubungan di antara anda dan Yahoo tanpa mengambil kira jenis tuntutan.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/nz/yahoo/utos/terms/.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/nz/yahoo.

D. Khidmat Pelanggan: http://help.yahoo.com/l/au/yahoo7/abuse/general.html.

q. Taiwan: Sekiranya Yahoo Taiwan menyediakan anda dengan akaun dan perkhidmatan Yahoo Mail, anda telah memasuki kontrak dengan Yahoo Taiwan dan Yahoo Taiwan akan menyediakan anda dengan Perkhidmatan-perkhidmatan, dan undang-undang Taiwan adalah terpakai bukan sahaja untuk interpretasi ATOS ini dan tuntutan-tuntutan untuk pelanggaran ATOS ini, tanpa mengambil kira prinsip konflik undang-undang, tetapi juga terpakai untuk semua tuntutan lain, termasuk tuntutan-tuntutan berkenaan dengan undang-undang perlindungan pelanggan, undang-undang perlindungan data, undang-undang persaingan tidak adil, dan tort. Anda dan Yahoo Taiwan bersetuju kepada bidang kuasa eksklusif dan tempat letak mahkamah-mahkamah Taipei, Taiwan, R.O.C. untuk menyelesaikan semua pertikaian yang ditimbulkan atau berkenaan dengan ATOS ini atau ditimbulkan atau berkenaan dengan hubungan di antara anda dan Yahoo tanpa mengambil kira jenis tuntutan. Akhirnya, peruntukan-peruntukan tambahan berikut terpakai terhadap anda:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/tw/yahoo/utos/terms/.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/tw/yahoo.

D. Khidmat Pelanggan: http://tw.help.cc.yahoo.com/.

r. India: Sekiranya Yahoo India Private Limited, Unit No. 1261, 6th floor, Building No.12, Solitaire Corporate Park, No. 167, Guru Hargovindji Marg, (Andheri-Ghatkopar Link Road), Andheri (East), Mumbai - 400 093, India menyediakan anda dengan akaun dan perkhidmatan Yahoo Mail, anda telah memasuki kontrak dengan Yahoo India dan Yahoo India akan menyediakan anda dengan Perkhidmatan-perkhidmatan, dan undang-undang India adalah terpakai bukan sahaja untuk interpretasi ATOS ini dan tuntutan-tuntutan untuk pelanggaran ATOS ini, tanpa mengambil kira prinsip konflik undang-undang. Anda dan Yahoo India bersetuju kepada bidang kuasa eksklusif dan tempat letak mahkamah-mahkamah kompeten Mumbai untuk menyelesaikan semua pertikaian yang ditimbulkan atau berkenaan dengan ATOS ini atau ditimbulkan atau berkenaan dengan hubungan di antara anda dan Yahoo tanpa mengambil kira jenis tuntutan. Akhirnya, peruntukan-peruntukan tambahan berikut terpakai terhadap anda:

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/in/yahoo/utos/terms/.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/in/yahoo.

D. Khidmat Pelanggan: http://help.yahoo.com/l/in/yahoo/helpcentral/.

E. Ciri-ciri tertentu mungkin tidak sedia ada kepada pengguna-pengguna di IN termasuklah dari PC ke PC, PC ke telefon dan panggilan internet yang lain.

KAWASAN

Timur Tengah dan Afrika Utara.

s. Perkhidmatan Maktoob Yahoo dan Israel. Sekiranya Yahoo! Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, menyediakan anda dengan akaun dan perkhidmatan Yahoo Mail, anda telah memasuki kontrak dengan Yahoo! Inc. dan Yahoo! Inc. akan menyediakan anda dengan Perkhidmatan-perkhidmatan, dan undang-undang substantif Negeri California adalah terpakai untuk interpretasi ATOS ini dan tuntutan-tuntutan yang berkaitan dengan ATOS ini, tanpa mengambil kira prinsip konflik undang-undang. Anda dan Yahoo! Inc. bersetuju tanpa syarat terhadap bidang kuasa dan tempat letak mahkamah-mahkamah negeri di Santa Clara County, California atau di Mahkamah-Mahkamah Persekutuan yang terletak di Daerah Utara California, Amerika Syarikat untuk menyelesaikan semua pertikaian yang ditimbulkan oleh atau berkenaan dengan ATOS ini atau ditimbulkan oleh atau berkenaan dengan hubungan di antara anda dan Yahoo tanpa mengambil kira jenis tuntutan. Sekiranya terpakai, semua Perisian yang disediakan untuk Kerajaan U.S. selaras dengan permintaan-permintaan yang dikeluarkan pada atau selepas Disember 1, 1995, adalah tersedia dengan hak-hak perdagangan dan sekatan-sekatan seperti yang dihuraikan. Sekiranya Perkhidmatan-perkhidmatan dan dokumentasi berkenaan yang disediakan kepada atau dibelikan oleh atau bagi pihak Kerajaan Amerika Syarikat, sekiranya terpakai, Perkhidmatan-perkhidmatan akan dianggap sebagai "perisian perdagangan", anggapan seperti yang digunakan dalam sistem Peraturan Pemerolehan Persekutuan (Federal Acquisition Regulation system) (FAR). Hak-Hak Amerika Syarikat tidak patut melebihi hak-hak minimum yang diterbitkan dalam FAR 52.227-19 untuk "perisian komputer terhad" (restricted computer software). Semua terma dan syarat dalam ATOS ini terpakai. Anda bersetuju bahawa tidak akan menyediakan sokongan material atau sumber-sumber (atau untuk menyembunyikan atau menyamar sifat, lokasi, sumber, atau pemilikan sokongan material atau sumber-sumber) bagi apa-apa organisasi yang ditandakan oleh kerajaan Amerika Syarikat sebagai organisasi pengganas asing selaras dengan seksyen 219 Akta Imigresen dan Kewarganegaraan. Anda mengakui dan memahami bahawa Yahoo TIDAK membenarkan anda untuk mencapai apa-apa perkhidmatan kecemasan seperti 911 atau yang serupanya (tiada akses kepada perkhidmatan-perkhidmatan kecemasan seperti tradisional 911, E911, atau yang serupanya dalam negara anda). Anda patut sentiasa mempunyai satu cara alternatif untuk mencapai 911 atau perkhidmatan kecemasan yang serupanya dalam negara anda. Sila memberitahukan orang lain yang menggunakan Yahoo Messenger atau Yahoo Mail anda dan peranti-peranti yang digunakan untuk mencapai Yahoo Messenger atau Yahoo Mail bahawa mereka mesti mencapai nombor-nombor tersebut melalui talian tetap atau telefon bimbit. Yahoo Messenger dan Yahoo Mail tidak dimaksudkan untuk menggantikan perkhidmatan telefon utama anda, seperti talian tetap tradisional atau telefon bimbit.

Sekiranya anda telah berdaftar untuk perkhidmatan-perkhidmatan Yahoo Maktoob dalam Bahasa Inggeris, anda boleh mengulas versi terbaru ATOS ini, TOS dan Dasar Privasi pada setiap masa mengikut pautan-pautan di bawah. Anda juga boleh menghubungi khidmat pelanggan dengan penggunaan pautan yang disediakan.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: http://info.maktoob.com/terms_e.php.

C. Dasar Privasi: http://info.maktoob.com/terms_e.php

D. Khidmat Pelanggan: http://help.yahoo.com/l/xe/yahoo/helpcentral/

E. Ciri-ciri tertentu mungkin tidak sedia ada kepada anda termasuklah dari PC ke telefon dan panggilan internet yang lain.

Sekiranya anda telah berdaftar untuk perkhidmatan-perkhidmatan Yahoo Maktoob dalam Bahasa Arab, anda boleh mengulas versi terbaru ATOS ini, TOS dan Dasar Privasi pada setiap masa dengan melawati Pusat Syarat Perkhidmatan Yahoo Maktoob dalam Bahasa Arab mengikut pautan-pautan yang disediakan di bawah. Anda juga boleh menghubungi khidmat pelanggan dengan penggunaan pautan yang disediakan.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: http://info.maktoob.com/terms.php.

C. Dasar Privasi: http://info.maktoob.com/terms.php

D. Khidmat Pelanggan: http://help.yahoo.com/l/xa/yahoo/helpcentral/

E. Ciri-ciri tertentu mungkin tidak sedia ada kepada anda termasuklah dari PC ke telefon dan panggilan internet yang lain.

Jika anda telah mendaftar untuk perkhidmatan Yahoo di Israel, anda boleh mengulas versi ATOS, TOS dan Dasar Privasi yang terkini pada bila-bila masa pada pautan di bawah.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/il/yahoo/utos/terms.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/il/yahoo/.

t. Afrika Selatan: Sekiranya Yahoo Ireland Services Limited (YISL) di Block P, Eastpoint Business Park, Clontarf, Dublin, 3 Ireland menyediakan anda dengan akaun dan perkhidmatan Yahoo Mail, anda telah memasuki kontrak dengan YISL untuk menyediakan anda dengan Perkhidmatan-perkhidmatan, dan undang-undang Ireland adalah terpakai untuk ATOS ini dan sebarang obligasi bukan kontrak yang ditimbulkan olehnya. Anda dan YISL bersetuju kepada bidang kuasa eksklusif dan tempat letak Ireland untuk menyelesaikan semua pertikaian yang ditimbulkan atau berkenaan dengan ATOS ini, sebarang obligasi bukan kontraktual yang ditimbulkan atau berkenaan dengan ATOS ini atau hubungan di antara anda dengan YISL tanpa mengambil kira jenis tuntutan. Anda boleh mengulas versi terbaru ATOS ini, TOS dan Dasar Privasi pada setiap masa mengikut pautan-pautan di bawah.

A. ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TOS: https://info.yahoo.com/legal/za/yahoo/utos/terms/.

C. Dasar Privasi: https://info.yahoo.com/privacy/za/yahoo/.