Gå till sökning.
Tilläggsvillkor för Tjänster avseende
Villkorscenter > Yahoo Villkorscenter > Yahoo Mail och Yahoo Messenger > Tilläggsvillkor för Tjänster avseende

Yahoo Global Communications Tilläggsvillkor för Tjänster avseende Yahoo Mail och Yahoo Messenger

1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR

a. Välkommen till Yahoo. Yahoo erbjuder Yahoo Mail och Yahoo Messenger (”Tjänster”/”Tjänsterna”), som regleras av villkoren i dessa Tilläggsvillkor för Tjänster (”TVT”) och de användarvillkor (”Användarvillkor”) som anges i avsnitt 10 vilka utgör en del av dessa TVT. I dessa TVT skall med ”Yahoo” eller ”Tillämpligt Yahoo-företag” avse det Yahoo-företag som tillhandahåller Tjänster till dig på sätt som anges i avsnitt 10. Din användning av Tjänsterna utgör ditt godkännande av och styrs av dessa TVT. Dessa TVT kan när som helst uppdateras av Yahoo utan att du meddelas särskilt om detta. Föregående mening gäller inte om Yahoo Deutschland GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (”Yahoo Deutschland”) tillhandahåller ditt Yahoo Mail-konto. Du kan läsa den senaste versionen av dessa TVT och tillämpliga Användarvillkor genom att klicka på tillämplig länk i avsnitt 10.

b. “Yahoo Messenger” som det används i dessa TVT betyder Yahoo Messenger.

c. Tänk på att ditt Yahoo Messenger-konto är knutet till ditt Yahoo Mail-konto. Din användning av Yahoo Messenger, och alla andra Yahoo Messenger-tjänster styrs därför av aktuell lagstiftning som gäller för Tillämpligt Yahoo-företag enligt avsnitt 10. Genom att använda Tjänsterna godkänner du att Yahoo använder ett automatiskt system för att skanna och analysera allt inkommande och utgående kommunikationsinnehåll som skickas till eller mottas i ditt konto (t. ex. innehåll i Mail och snabbmeddelanden men även snabbmeddelanden och SMS) och som sparas i ditt konto för att tillhandahålla personligen relevant produktfunktionalitet och innehåll, för att tillhandahålla relevant marknadsföring, upptäcka spam och sabotageprogram, och annat missbruk. Om det inte särskilt anges har du inte möjlighet att välja bort denna funktion. Om du godkänner dessa TVT och använder Tjänsterna för att kommunicera med användare som inte är Yahoo-användare ansvarar du för att informera sådana användare om denna funktion.

d. Genom att besöka, använda och fortsätta använda Tjänsterna tillstår och garanterar du att du har rätt att göra detta enligt gällande lagstiftning. Du bär ensam ansvaret för att du använder Tjänsterna i enlighet med all gällande lagstiftning. Om du befinner dig i en jurisdiktion där det är förbjudet att hämta eller använda Tjänsterna, eller där detta begränsas på något sätt, eller om du inte har uppnått den ålder som krävs för att använda Tjänsterna, klickar du på ”Avbryt” och varken hämtar eller använder Tjänsterna. Om inget annat uttryckligen anges lyder alla nya funktioner, som utvidgar eller förbättrar de aktuella Tjänsterna, också under dessa TVT, som du godkänner genom att fortsätta använda Tjänsterna. Föregående mening gäller inte om Yahoo Deutschland tillhandahåller ditt Yahoo Mail-konto.

2. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV YAHOO! MAIL OCH YAHOO! MESSENGER

a. Användning av programvara. Vid behov kan du installera eller hämta och använda programvaran som ingår i tjänsten, inklusive programvara från tredje part, och eventuella godkända uppdateringar från Yahoo ("Programvaran") i form av objektkod, på en dator eller enhet som ägs eller kontrolleras av dig för din egen privata, icke kommersiella användning. Du har endast rätt att få tillgång till tjänsten via programvaran i strikt enlighet med dessa ytterligare villkor. Tjänsten och dess delkomponenter innehåller programvara som licensierats från Yahoo licensgivare ("Licensgivarens programvara"). Med licensgivarens programvara kan Yahoos programvara erbjuda olika funktioner som utan begränsningar inbegriper tillgång till skyddad data på server från tredje part. Din licens för programvaran gäller tills dess att den upphävs av en av parterna. Du kan upphäva din licens för programvaran genom att sluta använda programvaran och förstöra alla kopior av den. Dessutom kommer licensen för programvaran att upphävas om du bryter mot något av dessa ytterligare villkor, om Yahoo öppet publicerar en skriftlig varning om uppsägning på Yahoos webbplats, eller om Yahoo skickar en skriftlig varning om uppsägning till dig. Om din licens upphävs samtycker du till att sluta att använda tjänsten, alla dess komponenter och all data från tredje part. Alla rättigheter till tredje parts data, tredje parts programvara och tredje parts dataservrar, inbegripet all äganderätt, förbehålls och förblir hos respektive tredje part. Du samtycker till att sådan tredje part kan hävda sina rättigheter i sitt eget namn direkt mot dig i enlighet med dessa ytterligare villkor och att enbart du är ansvarig för sådana anspråk eller försvar och även för alla kostnader som kan förknippas med dessa. Om du har en skrivbordsversion av Yahoo Messenger utgiven år 2013 eller senare kan Yahoo, från tid till annan, automatiska hämta och installera den senaste versionen av Yahoo Messenger. Om det sker en väsentlig förändring du kommer att meddelas efter installationen.

b. Spara och komma åt information. Med Yahoo Messenger (inklusive Yahoo Messenger i Yahoo Mail och webbaserade versioner) kan du se när dina vänner är online, och du kan skicka och ta emot snabbmeddelanden och annan information. Med Yahoo Messenger kan du och de personer som du kommunicerar med även spara era konversationer och annan information i era Yahoo Mail-konton på Yahoos servrar. Det betyder att du kan komma åt och söka i din meddelandehistorik från alla datorer och enheter med en Internet-anslutning. Vare sig du använder den här funktionen eller inte kan andra användare välja att spara konversationer med dig och annan information i sina konton på Yahoos servrar. Ditt godkännande av dessa TVT utgör även ditt medgivande till att Yahoo sparar sådan kommunikation och information på sina servrar för backup, säkerhet och andra syften som anges i Användarvillkoren. Du bär ensam ansvaret för det innehåll som du använder eller lagrar i anslutning till Tjänsterna och för säkerhetskopiering av innehållet. Med undantag av vad som anges i detta dokument vidkänner och samtycker du till att Tillämpligt Yahoo-företag inte garanterar att data som är kopplade till ditt konto är tillgängliga för dig eller att du kan få tillgång till data som tagits bort eller gjorts otillgängliga. Föregående mening gäller inte dig om Yahoo Deutschland tillhandahåller ditt konto och dina tjänster hos Yahoo Mail.

c. Dessa TVT ger dig ingen rätt till någon immateriell rättighet som innehas eller licensieras av Yahoo innefattande bl.a. Tjänsterna och Yahoos kännetecken.

d. Annonser. Du förstår och godkänner att Tjänsterna kan innehålla annonser och att dessa annonser är nödvändiga för att Yahoo ska kunna tillhandahålla Tjänsterna.

e. Kommunikation från Yahoo. Vidare förstår du och godkänner att Tjänsterna kan innehålla annan kommunikation från Yahoo, t.ex. servicemeddelanden och administrativa meddelanden, och att du inte kan välja att avstå från att få dessa meddelanden.

f. Tillgång till och användning av Tjänsterna. För att kunna använda Tjänsterna, och de tjänster och produkter som ingår i dem (vare sig dessa är avgiftsbelagda eller inte), måste du ha en Internet-anslutning, antingen direkt eller via enheter som ansluter till webbaserat innehåll. Du ansvarar själv för att betala eventuella avgifter som är knutna till detta och för kostnader knutna till utrustning som krävs för sådan tillgång (innefattande avgifter till tredje man).

g. Kompatibilitet med andra nätverk Om det auktoriseras av Yahoo kan du med Yahoo Messenger kommunicera med användare av andra snabbmeddelandeprodukter. I så fall samtycker du till följande: (i) din användning av Yahoo Messenger regleras av dessa TVT och gällande avtal för andra snabbmeddelandeprodukter som du har accepterat att följa, om sådana finns och är förenliga med dessa TVT; och (ii) användare av andra snabbmeddelandeprodukter lyder under de produkternas egna avtalsvillkor. Yahoo ansvarar inte för uppförandet hos användare eller enheter som du kommunicerar med. Med undantag av de meddelanden som skickas till dig av Yahoo varken äger eller kontrollerar Yahoo innehållet i meddelanden som skickas eller tas emot av användare av Tjänsterna.

h. Tjänsterna kan medge att du använder olika metoder för att kommunicera och skicka/ta emot meddelanden, filer, foton, videofilmer och annan information, inklusive via Yahoo Messenger, Yahoo Mail, SMS, röstsamtal och videosamtal.

i. Blockering. Genom att använda Tjänsterna godkänner du att andra användare av Tjänsterna (inklusive Yahoo Messenger) kan välja att få ett meddelande från Tjänsterna när du loggar in och att de kan skicka snabbmeddelanden och annan information till dig eller ringa dig via Tjänsterna. Om du inte vill att Yahoo Messenger ska skicka sådana meddelanden till andra användare, eller om du inte vill få meddelanden från andra användare, måste du aktivera funktionen ”Ignorera” (eller liknande) separat. Din möjlighet att skicka och ta emot snabbmeddelanden och annan information kan blockeras av Yahoo och av andra användare, vilket helt eller delvis kan begränsa din möjlighet att använda Tjänsterna. Genom att använda Tjänsterna accepterar du att Yahoo inte har något ansvar för att utvärdera eller lösa eventuella tvister som uppstår p.g.a. din eller någon annan användares möjlighet (eller avsaknad av densamma) att ignorera andra, skicka meddelanden eller annan information eller på annat sätt använda Tjänsterna. Föregående mening gäller inte dig om Yahoo Deutschland tillhandahåller ditt konto hos Yahoo Mail.

j. Yahoo Support. Yahoo kan efter eget godtycke tillhandahålla kundsupport och/eller uppgraderingar, förbättringar eller ändringar av Tjänsterna (kallas gemensamt för ”Support”) och kan upphöra att erbjuda sådan support när som helst utan att meddela dig om detta. Du förstår och samtycker till att eventuell support som du får av Yahoo tillhandahålls frivilligt efter Yahoos eget godtycke och att det inte ger upphov till någon avtalad rättighet att få support och att du inte kan hänvisa till något uttalande eller erbjudande om support för att skapa en avtalad rättighet till support.

k. Yahoos avgifter. Yahoo förbehåller sig rätten att ta betalt för framtida användning av eller tillgång till Tjänsterna och för andra Yahoo-tjänster och webbplatser, efter Yahoos eget gottfinnande. Om Yahoo beslutar att ta betalt kommer Yahoo att meddela dig om detta i förväg.

3. OLIKA VERSIONER AV YAHOO! MESSENGER OCH ANDRA SNABBMEDDELANDEKLIENTER SOM GODKÄNNS AV YAHOO!

Olika funktioner kan vara tillgängliga i olika versioner av Yahoo Mail och Yahoo Messenger och alla funktioner kanske inte är tillgängliga i ditt land eller område. Alla funktioner kanske inte heller är tillgängliga om den användare som du kommunicerar med använder en annan version av Yahoo Mail eller Yahoo Messenger eller använder en snabbmeddelandeklient från en annan auktoriserad tillverkare än Yahoo.

4. MEDLEMSKONTO, LÖSENORD OCH SÄKERHET

Om du inte redan har ett Yahoo-ID och lösenord, ombeds du att fullborda Yahoos registreringsprocess. Du samtycker till att Yahoo bara ger dig rätt att komma åt ditt konto i enlighet med dessa TVT och gällande riktlinjer eller bestämmelser. Du förstår och accepterar att om du bryter mot villkoren i detta avsnitt, eller av annan orsak inte kan verifiera ditt konto för Yahoo, kan ditt konto bli permanent otillgängligt för dig, och alla data som är kopplade till kontot kan kanske inte hämtas. Yahoo garanterar inte att du har permanent tillgång till dina data i Tjänsterna och tillhandahåller inte kopior om dessa data skulle tas bort eller försvinna. Yahoo kan komma att införa begränsningar gällande vissa funktioner och/eller din tillgång till alla eller delar av Tjänsterna eller andra Yahoos tjänster eller webbplatser utan meddelande och utan ansvar. Föregående mening gäller inte dig om Yahoo Deutschland tillhandahåller ditt konto och dina tjänster hos Yahoo Mail.

5. YAHOO!s INTEGRITETSPOLICY

Din tillgång till och användning av Tjänsterna utgör ett godkännande av och lyder under Yahoos Integritetspolicy. Dina registreringsdata och annan information om dig lyder också under vår sekretesspolicy. Du kan när du vill läsa den senaste versionen av Yahoos Integritetspolicy genom att klicka på länken Integritetspolicy i Avsnitt 10 nedan vid Tillämpligt Yahoo-företag.

6. BEGRÄNSNINGAR AV ANVÄNDNINGEN

DU HAR INTE TILLSTÅND att och kan inte tillåta tredje part att göra något av följande (med undantag av vad som tillåts enligt gällande lokal lagstiftning):

a. Kopiera, dekompilera, bakåtkompilera, dekonstruera, demontera, ändra, hyra ut, leasa, låna ut, distribuera, skapa härledda arbeten (enligt gällande lagstiftnings definition) eller förbättringar (enligt gällande lagstiftnings definition) av Tjänsterna eller Programvaran eller på något annat sätt försöka utvinna källkoden eller protokollen i Tjänsterna eller Programvaran;

b. Skaffa eller försöka skaffa ej auktoriserad tillgång till Tjänsterna eller till Yahoos nätverk;

c. Införliva Tjänsterna, Programvaran eller delar därav i andra tjänster eller i annan programvara, maskinvara eller teknik som tillverkas eller distribueras av dig eller för din räkning;

d. Använda Tjänsterna på ett olagligt sätt, i olagligt syfte eller på något annat sätt som inte tillåts enligt dessa TVT eller Användarvillkoren;

e. Använda Tjänsterna för drift av kärnkraftverk, livsuppehållande ändamål eller annat livsviktigt syfte där människoliv eller egendom kan vara i fara (du inser till fullo att Tjänsterna inte är utformade för sådana syften och att felaktig användning av dem i sådana fall kan leda till döden, personskador och allvarliga skador på egendom och på miljön, för vilka Yahoo inte är ansvarigt). Föregående mening gäller inte dig om Yahoo Deutschland tillhandahåller ditt konto hos Yahoo Mail; eller

f. Sälja, leasa, låna ut, distribuera, överföra, vidarelicensiera, reproducera, duplicera, kopiera, handla med eller utnyttja Tjänsterna eller tillgången till dem eller tjäna pengar på användningen eller tillhandahållandet av Tjänsterna, vare sig detta sker i rent kommersiellt syfte, vinstsyfte eller annat syfte, utan föregående uttryckligt och skriftligt tillstånd från Yahoo.

7. FRISKRIVNING OCH UTRUSTNING

a. Du förstår och samtycker till att Tjänsterna tillhandahålls ”i befintligt skick” och att Yahoo inte ansvarar för punktlighet, borttagning, felaktig leverans eller oförmåga att lagra användarkommunikation eller anpassade inställningar. Du förstår också att Yahoo inte ansvarar för säkerheten eller sekretessen för den kommunikation som skickas via Tjänsterna. Föregående mening gäller inte dig om Yahoo Deutschland tillhandahåller ditt konto hos Yahoo Mail.

b. Du kan använda extra utrustning för att komma åt Tjänsterna, t.ex. en USB-telefonenhet för dator till dator-anslutning. Denna enhet kan då inkludera dubbla funktioner för tillgång till det traditionella fasta nätet, som inte tillhandahålls av Yahoo.

c. Plugin-program från andra tillverkare som du använder med Tjänsterna tillhör respektive programutvecklare och är helt och hållet deras ansvar, och du avgör själv om sådana plugin-program och din användning av dem är laglig och/eller lämplig.

d. Om de Tjänster som du hämtar eller använder innehåller funktioner för att motverka spionprogram kan program som identifieras som spionprogram vara program som du har valt att hämta till datorn i enlighet med ett separat avtal med en annan tillverkare. Du bär ensam ansvaret för att du följer de avtal som du har med andra organisationer.

e. All nödvändig eller valfri/extra utrustning eller plugin-program från andra tillverkare som du utnyttjar för att använda, komma åt eller förbättra Tjänsterna, inklusive din mobiltelefon eller annan enhet, vare sig det krävs eller inte, styrs av de villkor, bestämmelser, garantier och friskrivningar som utfärdas av respektive tillverkare, och Yahoo varken garanterar eller försäkrar något avseende sådan utrustning och programvara från andra tillverkare. Läs igenom den dokumentation som medföljde utrustningen eller programvaran vid inköpet/anskaffandet så att du förstår vilka rättigheter och skyldigheter du har, inklusive vilka garantier och friskrivningsklausuler som gäller för dig. I ENLIGHET MED GÄLLANDE LAGSTIFTNING FRISKRIVER SIG YAHOO! OCH DESS DOTTERBOLAG, STYRELSELEDAMÖTER, ANSTÄLLDA, AGENTER, PARTNERS OCH LICENSGIVARE UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA SORTERS GARANTIER, BESTÄMMELSER OCH ANDRA VILLKOR, BÅDE UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA, SOM RÖR UTRUSTNING ELLER PLUGIN-PROGRAM FRÅN ANDRA TILLVERKARE, INKLUSIVE EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR OCH GARANTIER AVSEENDE ÄGANDERÄTT, SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER MED RIMLIG TILLSYN OCH PRECISION OCH ICKE-INTRÅNG I ANNANS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. Föregående mening gäller inte dig om YAHOO! Deutschland tillhandahåller ditt konto i YAHOO! Mail.

8. ALLMÄN INFORMATION

Hela avtalet Dessa TVT och Användarvillkoren och de dokument som ingår häri utgör hela avtalet mellan dig och Yahoo vad gäller din användning av Tjänsterna och ersätter eventuella tidigare versioner av dessa TVT och Användarvillkoren, om sådana finns, mellan dig och Yahoo med avseende på Tjänsterna. Andra villkor och bestämmelser kan gälla när du använder eller köper vissa andra tjänster från Yahoo eller dess dotterbolag eller innehåll eller program från andra tillverkare. Dessa TVT fortsätter reglera din användning av Tjänsterna såvida du inte godkänner andra villkor i förhållande till Yahoo som särskilt anger att de gäller istället för tidigare gällande Användarvillkor. Om du använder Tjänsterna, och det uppstår en konflikt mellan dessa TVT och Användarvillkoren gäller i första hand dessa TVT i den del de reglerar användningen av Tjänsterna.

9. AVTALSBROTT

Vänligen rapportera alla brott mot dessa TVT till Kundtjänst hos Tillämpligt Yahoo-företag enligt Avsnitt 10 nedan.

10. AVTALSSLUTANDE PART, VAL AV TILLÄMPLIG LAG, VAR TVISTER SKA LÖSAS OCH ANDRA LOKALA BESTÄMMELSER

Dessa TVT gäller mellan dig och Tillämpligt Yahoo-företag. Leta upp det Yahoo-företag som tillhandahåller ditt konto för Yahoo Mail i underavsnittet nedan, och där anges vilket Yahoo-företag som du anlitar för Tjänsterna, vilken lag som gäller, var tvister ska lösas med Tillämpligt Yahoo-företag samt andra viktiga villkor. Observera att din användning av Yahoo Messenger och alla andra Yahoo Messenger-tjänster regleras av den lagstiftning som gäller för det Yahoo-företag som tillhandahåller ditt konto och dina tjänster hos Yahoo Mail. Om du inte kommer ihåg vilket Yahoo-företag som tillhandahåller ditt konto hos Yahoo Mail klickar du på länken ”Om” i Yahoo Messenger och sedan på länken ”Jurisdiktion”. Om du använder Yahoo Mail klickar du på länken ”Hjälp” i Yahoo Mail och sedan på ”Användarvillkor ”.

REGION:

Nord- och Sydamerika.

a. USA. Om Yahoo! Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, USA tillhandahåller ditt konto och dina tjänster hos Yahoo Mail, sluter du avtal med Yahoo! Inc. och Yahoo! Inc. förser sig med Tjänsterna och gällande lagstiftning i delstaten Kalifornien styr tolkningen av dessa TVT och tillämpas i alla relevanta rättsanspråk, utan hänsyn till kollisionsrättsliga principer. Du och Yahoo! Inc. samtycker härmed oåterkalleligt till att de delstatliga domstolarna i Santa Clara County, Kalifornien, USA eller de federala domstolarna i Northern District, Kalifornien, USA är exklusiv jurisdiktion och plats för alla tvister som uppstår på grund av eller i anslutning till dessa TVT eller på grund av eller i samband med förhållandet mellan dig och Yahoo, oavsett anspråkets sort. I förekommande fall: all Programvara som tillhandahålles till myndigheter i USA i enlighet med offerter som utfärdats den 1 december, 1995 eller senare tillhandahålles med samma kommersiella rättigheter och begränsningar som beskrivs häri. Om Tjänsterna och tillhörande dokumentation levereras till eller köps in av eller på uppdrag av USA:s myndigheter, ska i förekommande fall Tjänsterna anses vara ”kommersiell programvara” såsom denna term används i det federala inköpsregleringssystemet. USA:s rättigheter ska inte överskrida de minimirättigheter som anges i FAR 52.227-19 för ”datorprogram med begränsningar”. Alla andra villkor och bestämmelser i dessa TVT gäller. Du samtycker till att inte tillhandahålla avgörande stöd eller resurser (och till att dölja eller förvränga karaktären, platsen, källan eller ägarskapet för avgörande stöd eller resurser) till någon organisation som av USA:s regering betecknats som en utländsk terroristorganisation i enlighet med avsnitt 219 i Immigration and Nationality Act. Du förstår och vidkänner att Yahoo INTE för tillfället tillåter dig att komma åt några 911-nummer eller andra larmnummer (varken 911, E911 eller andra liknande larmtjänster). Du bör alltid ha tillgång till ett alternativt sätt att nå 911 eller liknande larmtjänster. Informera andra som använder din Yahoo Messenger eller Yahoo Mail och dina enheter för tillgång till Yahoo Messenger eller Yahoo Mail om att de måste använda dessa nummer via en vanlig fast telefon eller mobiltelefon. Yahoo Messenger och Yahoo Mail är inte avsedda att ersätta din primära telefontjänst, t.ex. en vanlig fast telefon eller mobiltelefon. Du kan när som helst läsa den senaste versionen av dessa TVT, Användarvillkoren och Integritetspolicyn via länkarna nedan. Du kan också kontakta kundtjänst via länkarna.

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/. For Yahoo En Español ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/en-us/. For Yahoo En Español TOS: https://info.yahoo.com/legal/e1/yahoo/utos/es-us.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/us/yahoo/. For Yahoo En Español integritetspolicy på spanska: https://info.yahoo.com/privacy/espanol/yahoo/.

D. Kundtjänst: Customer Care For Yahoo en Español Kundtjänst espanol-abuse@yahoo-inc.com .

b. Kanada: Om Yahoo Canada, 207 Queen's Quay West, Suite 801, Toronto, ON, M5J 1A7, Kanada tillhandahåller ditt konto och dina tjänster hos Yahoo Mail, sluter du avtal med Yahoo Canada och Yahoo Canada förser sig med Tjänsterna, och gällande lagstiftning i Kanada styr inte bara tolkningen av detta Avtal, inklusive brott mot det, utan hänsyn till kollisionsrättsliga principer, utan även alla andra rättsanspråk, inklusive anspråk som rör konsumentskydd, otillbörlig konkurrens och ersättningsrätt. Du och Yahoo Canada samtycker härmed oåterkalleligt till att domstolarna i provinsen Ontario, Kanada är exklusiv jurisdiktion och plats för alla tvister som uppstår på grund av eller i anslutning till detta Avtal eller på grund av eller i samband med förhållandet mellan dig och Yahoo, oavsett anspråkets sort. Du kan när som helst läsa den senaste versionen av dessa TVT, Användarvillkoren och Integritetspolicyn via länkarna nedan. Du kan också kontakta kundtjänst via länkarna.

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/ca/yahoo/utos/terms .

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/ca/yahoo/.

D. Kundtjänst: http://help.yahoo.com/l/ca/yahoo/helpcentral/.

c. Brasilien: Om Yahoo Brasil Internet Ltda.,R. Fidencio Ramos, 195 - 12o andar, Sao Paulo, 04551-010, Brasilien tillhandahåller ditt konto och dina tjänster hos Yahoo Mail, sluter du avtal med Yahoo Brasil och Yahoo Brasil förser dig med Tjänsterna, och gällande lagstiftning i Förbundsrepubliken Brasilien styr inte bara tolkningen av detta Avtal, inklusive brott mot det, utan hänsyn till kollisionsrättsliga principer, utan även alla andra rättsanspråk, inklusive anspråk som rör konsumentskydd, otillbörlig konkurrens och ersättningsrätt. Du och Yahoo Brasil samtycker härmed oåterkalleligt till att domstolarna i Förbundsrepubliken Brasilien är exklusiv jurisdiktion och plats för alla tvister som uppstår på grund av eller i anslutning till dessa TVT eller på grund av eller i samband med förhållandet mellan dig och Yahoo, oavsett anspråkets sort. För användare av Yahoo Brasil tillämpas begränsningar om användares rättigheter, ansvarsbegränsningar och detta Avtals giltighet i den utsträckning detta tillåts enligt brasiliansk lagstiftning. Yahoo Brasil förbehåller sig rätten att lösa eventuella tvister endast i enlighet med Användarvillkoren och brasiliansk lagstiftning. Du kan när som helst läsa den senaste versionen av dessa TVT, Användarvillkoren och Integritetspolicyn via länkarna nedan. Du kan också kontakta kundtjänst via länkarna.

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/br/yahoo/utos/terms//

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/br/yahoo/.

D. Kundtjänst: http://help.yahoo.com/l/br/yahoo/helpcentral/.

d. Argentina: Om Yahoo de Argentina SRL, Av. Congreso 1685 - 2do.Piso, Cdad, Aut. de Buenos Aires, C1428BUC, Argentina tillhandahåller ditt konto och dina tjänster hos Yahoo Mail, sluter du avtal med Yahoo de Argentina och Yahoo de Argentina förser dig med Tjänsterna, och gällande lagstiftning i Republiken Argentina styr inte bara tolkningen av dessa TVT, inklusive brott mot det, utan hänsyn till kollisionsrättsliga principer, utan även alla andra rättsanspråk, inklusive anspråk som rör konsumentskydd, otillbörlig konkurrens och ersättningsrätt. Du och Yahoo de Argentina samtycker härmed oåterkalleligt till att domstolarna i Republiken Argentina är exklusiv jurisdiktion och plats för alla tvister som uppstår på grund av eller i anslutning till dessa TVT eller på grund av eller i samband med förhållandet mellan dig och Yahoo, oavsett anspråkets sort. Du kan när som helst läsa den senaste versionen av dessa TVT, Användarvillkoren och Integritetspolicyn via länkarna nedan. Du kan också kontakta kundtjänst via länkarna.

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/ar/yahoo/utos/terms/ .

C. Integritetspolicy:https://info.yahoo.com/privacy/ar/yahoo/.

D. Kundtjänst: ar-abuse@yahoo-inc.com

e. Mexiko: Om Yahoo de Mexico S.A. de C.V., Av Paseo de las Palmas 330, Piso 2, Lomas de Chapultepec, Mexico City, 11000, Mexiko tillhandahåller ditt konto och dina tjänster hos Yahoo Mail, sluter du avtal med Yahoo de Mexico och Yahoo de Mexico förser dig med Tjänsterna, och gällande lagstiftning i Mexiko styr inte bara tolkningen av detta Avtal, inklusive brott mot det, utan hänsyn till kollisionsrättsliga principer, utan även alla andra rättsanspråk, inklusive anspråk som rör konsumentskydd, otillbörlig konkurrens och ersättningsrätt. Du och Yahoo de Mexico samtycker härmed oåterkalleligt till att domstolarna i Mexiko är exklusiv jurisdiktion och plats för alla tvister som uppstår på grund av eller i anslutning till dessa TVT eller på grund av eller i samband med förhållandet mellan dig och Yahoo, oavsett anspråkets sort. Du kan när som helst läsa den senaste versionen av dessa TVT, Användarvillkoren och Integritetspolicyn via länkarna nedan. Du kan också kontakta kundtjänst via länkarna.

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/mx/yahoo/utos/terms/.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/mx/yahoo/.

D. Kundtjänst: mx-abuse@yahoo-inc.com .

f. Venezuela, Colombia, Peru och Chile: Om Yahoo Hispanic Americas, LLC, One Alhambra Plaza, 8th Floor, Coral Gables, FL 33134, USA tillhandahåller ditt konto och dina tjänster hos Yahoo Mail, sluter du avtal med Yahoo Hispanic Americas och Yahoo Hispanic Americas förser dig med Tjänsterna, och gällande lagstiftning i delstaten Florida, USA styr inte bara tolkningen av dessa Avtal, inklusive brott mot det, utan hänsyn till kollisionsrättsliga principer, utan även alla andra rättsanspråk, inklusive anspråk som rör konsumentskydd, otillbörlig konkurrens och ersättningsrätt. Du och Yahoo Hispanic Americas samtycker härmed oåterkalleligt till att domstolarna i Miami-Dade County, USA är exklusiv jurisdiktion och plats för alla tvister som uppstår på grund av eller i anslutning till detta Avtal eller på grund av eller i samband med förhållandet mellan dig och Yahoo, oavsett anspråkets sort. Yahoo Venezuela: Du kan när som helst läsa den senaste versionen av denna Licens, dessa TVT och Integritetspolicyn via länkarna nedan. Du kan också kontakta kundtjänst via länkarna.

Yahoo Venezuela: Du kan när som helst läsa den senaste versionen av dessa TVT, Användarvillkoren och Integritetspolicyn via länkarna nedan. Du kan också kontakta kundtjänst via länkarna.

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/ve/yahoo/utos/terms.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/ve/yahoo/.

D. Kundtjänst: espanol-abuse@yahoo-inc.com .

Yahoo Colombia: Du kan när som helst läsa den senaste versionen av dessa TVT, Användarvillkoren och Integritetspolicyn via länkarna nedan. Du kan också kontakta kundtjänst via länkarna.

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/co/yahoo/utos/terms/.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/co/yahoo/.

D. Kundtjänst: espanol-abuse@yahoo-inc.com .

Yahoo Peru: Du kan när som helst läsa den senaste versionen av dessa TVT, Användarvillkoren och Integritetspolicyn via länkarna nedan. Du kan också kontakta kundtjänst via länkarna.

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/pe/yahoo/utos/terms/.

C. Integritetspolicy:https://info.yahoo.com/privacy/pe/yahoo/.

D. Kundtjänst: espanol-abuse@yahoo-inc.com .

Yahoo Chile: Du kan när som helst läsa den senaste versionen av denna Licens, dessa TVT och Integritetspolicyn via länkarna nedan. Du kan också kontakta kundtjänst via länkarna.

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/cl/yahoo/utos/terms/.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/cl/yahoo/.

D. Kundtjänst: espanol-abuse@yahoo-inc.com .

REGION:

Europa.

g. Storbritannien: Om Yahoo UK Ltd, 125 Shaftesbury Avenue, London WC2H 8AD, United Kingdom tillhandahåller ditt Yahoo Mail-konto och dina tjänster, sluter du avtal med Yahoo UK Ltd. och Yahoo UK Ltd. förser dig med Tjänsterna, och gällande lagstiftning i England och Wales styr tolkningen av detta Avtal och alla utomobligatoriska förpliktelser som avtalet ger upphov till. Du och Yahoo UK Ltd. samtycker härmed oåterkalleligt till att domstolarna i England och Wales är exklusiv jurisdiktion och plats för alla tvister som uppstår på grund av eller i anslutning till dessa TVT, för alla utomobligatoriska förpliktelser som avtalet ger upphov till och för alla rättsanspråk eller tvister som uppstår på grund av eller i samband med förhållandet mellan dig och Yahoo UK Limited oavsett typ av anspråk. Om du uppgraderar ditt Yahoo UK Mail-konto till Yahoo Mail Plus, kan tjänsterna tillhandahållas dig av Yahoo Netherlands BV enligt villkor som kallas Tilläggsvillkor för användning av Mail Plus https://info.yahoo.com/legal/uk/yahoo/mail/plus.html https://info.yahoo.com/legal/uk/yahoo/mail/plus.htmlYahoo och villkoren i dessa ATV kommer att inkorporeras i dessa villkor och gälla mellan dig och Yahoo Netherlands BV vad gäller dessa tjänster.

Slutligen gäller även följande ytterligare villkor dig: Ingenting i dessa TVT eller i Användarvillkoren utesluter eller begränsar någondera parts ansvar vad gäller bedrägeri (oavsett slag), dödsfall eller personskada orsakad av försumlighet eller brott mot någon skyldighet enligt Sektion 12 i Sale of Goods Act 1979 eller Sektion 2 i Supply of Goods and Services Act 1982, eller någon annan ansvarsskyldighet som enligt gällande lagstiftning inte kan åsidosättas eller begränsas, och inte heller vad gäller eventuella lagstadgade böter som kan utfärdas.

Du kan när som helst läsa den senaste versionen av dessa TVT, Användarvillkoren och Integritetspolicyn via länkarna nedan. Du kan också kontakta kundtjänst via länkarna.

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/uk/yahoo/utos/terms.

C. Integritetspolicy:https://info.yahoo.com/privacy/uk/yahoo/.

D. Kundtjänst: http://help.yahoo.com/l/uk/yahoo/abuse/issues/abuse-01.html.

h. Italien: Om Yahoo Italia S.r.l., via Spadolini 7, 20141 Milano, Italien, med kod- och momsregistreringsnummer 13122290151, tillhandahåller ditt konto och dina tjänster hos Yahoo Mail, sluter du avtal med Yahoo Italia och Yahoo Italia förser dig med Tjänsterna, och gällande lagstiftning i Italien styr inte bara tolkningen av dessa TVT, inklusive brott mot det, utan hänsyn till kollisionsrättsliga principer, utan även alla andra rättsanspråk, inklusive anspråk som rör konsumentskydd, behandling av personuppgifter, otillbörlig konkurrens och ersättningsrätt. Du och Yahoo Italia samtycker härmed oåterkalleligt till att domstolen i Milano, Italien är exklusiv jurisdiktion och plats för alla tvister som uppstår på grund av eller i anslutning till dessa TVT eller på grund av eller i samband med förhållandet mellan dig och Yahoo, oavsett anspråkets sort. Du kan när som helst läsa den senaste versionen av dessa TVT, Användarvillkoren och Integritetspolicyn via länkarna nedan. Du kan också kontakta kundtjänst via länkarna.

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/it/yahoo/utos/terms.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/it/yahoo/.

D. Kundtjänst: http://help.yahoo.com/l/it/yahoo/abuse/.

Du kan när som helst kontakta Yahoo Italia genom att skriva och skicka e-post till ovanstående adress.

i. Germany: Om Yahoo Deutschland förser dig med ditt Yahoo Mail-konto och dina tjänster, sluter du avtal med Yahoo Deutschland och Yahoo Deutschland förse dig med tjänserna. I så fall regleras obligatoriska och utomobligatoriska förhållanden mellan parterna med hänsyn till användandet av Tjänsterna uteslutande i enlighet med tysk lagstiftning. Du samtycker till att domstolen i München, Tyskland är exklusiv jurisdiktion och plats för alla tvister som uppstår på grund av eller i anslutning till dessa TVT eller på grund av eller i samband med förhållandet mellan dig och Yahoo oavsett anspråkets sort, i de fall du har din hemvist utanför Tyskland eller ändrade din hemvist till utanför Tyskland efter att du accepterade dessa TVT. Om du uppgraderar ditt tyska Yahoo Mail-konto till Yahoo Mail Plus, tillhandahålls du tjänsterna enligt villkor som kallas Tilläggsvillkor för användning av Mail Plus som finns tillgängliga på https://info.yahoo.com/legal/de/yahoo/mail/mailplus/mailplus_atos_new.html https://info.yahoo.com/legal/de/yahoo/mail/mailplus/mailplus_atos_new.html[/url]: villkoren i dessa TVT kommer att inkorporeras i dessa villkor och gäller för dig vad beträffar dessa villkor. Du kan när som helst läsa den senaste versionen av dessa TVT, Användarvillkoren och Integritetspolicyn via länkarna nedan. Du kan också kontakta kundtjänst via länkarna.

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/de/yahoo/utos/terms/.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/de/yahoo/.

D. Kundtjänst: http://help.yahoo.com/l/de/yahoo/abuse/help001.html.

j. Frankrike: Om Yahoo France Holdings SAS (RCS Paris 452 798 275),, 17-19 rue Guillaume Tell 75017 Paris, tillhandahåller ditt Yahoo Mail-konto och dina tjänster, sluter du avtal med Yahoo France Holdings och Yahoo France Holdings förser dig med Tjänsterna, och gällande lagstiftning i Frankrike styr inte bara tolkningen av dessa TVT, inklusive brott mot det, utan hänsyn till kollisionsrättsliga principer, utan även alla andra rättsanspråk, inklusive anspråk som rör konsumentskydd, otillbörlig konkurrens och ersättningsrätt. Om du uppgraderar ditt franska Yahoo Mail-konto till Yahoo Mail Plus, tillhandahålls du tjänsterna av Yahoo Netherlands BV, ett företag inkorporerat enligt lagarna i Nederländerna med registreringsnummer 34141161, med registrerat kontor i Zuideinde 136, 1541 CG Koog aan de Zaan, Nederländerna, enligt villkor som kallas Tilläggsvillkor för användning av Mail Plus som finns tillgängliga på https://info.yahoo.com/legal/fr/yahoo/mail/mailtos/mailplus.html https://info.yahoo.com/legal/fr/yahoo/mail/mailtos/mailplus.htmlYahoo: villkoren i dessa ATV kommer att inkorporeras i dessa villkor och gälla mellan dig och Yahoo Netherlands BV vad gäller dessa tjänster. du kan när som helst läsa den senaste versionen av dessa TVT, Användarvillkoren och Integritetspolicyn via länkarna nedan. Du kan också kontakta kundtjänst via länkarna.

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/fr/yahoo/utos/terms/.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/fr/yahoo/.

D. Kundtjänst: http://help.yahoo.com/l/fr/yahoo/abuse/.

k. Spanien: Om Yahoo Iberia S.L.U., María de Molina, 40 28006 Madrid, Spanien tillhandahåller ditt konto och dina tjänster hos Yahoo Mail, sluter du avtal med Yahoo Iberia och Yahoo Iberia förser dig med Tjänsterna, och gällande lagstiftning i Spanien styr inte bara tolkningen av dessa TVT, inklusive brott mot det, utan hänsyn till kollisionsrättsliga principer, utan även alla andra rättsanspråk, inklusive anspråk som rör konsumentskydd, otillbörlig konkurrens och ersättningsrätt. Du och Yahoo Iberia samtycker härmed oåterkalleligt till att domstolarna i Madrid, Spanien är exklusiv jurisdiktion och plats för alla tvister som uppstår på grund av eller i anslutning till detta Avtal eller på grund av eller i samband med förhållandet mellan dig och Yahoo, oavsett anspråkets sort. Du kan när som helst läsa den senaste versionen av dessa TVT, Användarvillkoren och Integritetspolicyn via länkarna nedan. Du kan också kontakta kundtjänst via länkarna.

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/es/yahoo/utos/terms/.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/es/yahoo/.

D. Kundtjänst: http://help.yahoo.com/l/es/yahoo/helpcentral/.

l. Irland, Danmark, Finland, Norge, Rumänien, Holland, Sverige, Turkiet, Ryssland, Polen, Belgien, Tjeckien, Ungern, Portugal, Österrike, Bulgarien, Kroatien, Estland, Lettland, Litauen, Serbien, Slovakien, Slovenien, Ukraina och Grekland: Om Yahoo EMEA Limited, på adressen Block P, Eastpoint Business Park, Clontarf, Dublin, 3 Irland, tillhandahåller ditt konto och dina tjänster hos Yahoo Mail, sluter du avtal med Yahoo EMEA Limited om att de ska förse dig med Tjänsterna, och gällande lagstiftning i Irland styr tolkningen av dessa Avtal och alla utomobligatoriska förpliktelser som avtalet ger upphov till. Du och Yahoo EMEA Limited samtycker härmed oåterkalleligt till att domstolarna i Irland är exklusiv jurisdiktion och plats för alla tvister som uppstår på grund av eller i anslutning till dessa TVT, för alla utomobligatoriska förpliktelser som avtalet ger upphov till och för alla rättsanspråk eller tvister som uppstår på grund av eller i samband med förhållandet mellan dig och Yahoo EMEA Limited oavsett anspråkets sort.

Du kan när som helst läsa den senaste versionen av dessa TVT, Användarvillkoren och Integritetspolicyn via länkarna nedan. Du kan också kontakta kundtjänst via länkarna.

Irland:

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/ie/yahoo/utos/terms.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/ie/yahoo/.

Danmark:

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/dk/yahoo/utos/terms/.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/dk/yahoo/.

Finland:

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/fi/yahoo/utos/terms/.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/fi/yahoo/.

Norge:

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/no/yahoo/utos/terms/.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/no/yahoo/.

Rumänien:

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/ro/yahoo/utos/terms.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/ro/yahoo/.

Holland:

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/nl/yahoo/utos/terms/.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/nl/yahoo/.

Sverige:

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/se/yahoo/utos/terms/.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/se/yahoo/.

Turkiet:

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/tr/yahoo/utos/terms/.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/tr/yahoo/.

Ryssland:

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/ru/yahoo/utos/terms/.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/ru/yahoo/.

Grekland:

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/gr/yahoo/utos/terms/.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/gr/yahoo/.

Polen:

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/pl/yahoo/utos/terms/.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/pl/yahoo/.

Belgien:

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/be/yahoo/utos/terms.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/be/yahoo/.

Tjeckien:

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/cz/yahoo/utos/terms/.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/cz/yahoo/.

Ungern:

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/hu/yahoo/utos/terms.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/hu/yahoo/.

Portugal:

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/pt/yahoo/utos/terms.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/pt/yahoo/.

Österrike:

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/at/yahoo/utos/terms/.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/at/yahoo/.

Bulgarien:

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/bg/yahoo/utos/terms.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/bg/yahoo/.

Kroatien:

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/hr/yahoo/utos/terms/.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/hr/yahoo/.

Estland:

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/ee/yahoo/utos/terms/.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/ee/yahoo/.

Lettland:

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/lv/yahoo/utos/terms.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/lv/yahoo/.

Litauen:

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/lt/yahoo/utos/terms/.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/lt/yahoo/.

Serbien:

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/rs/yahoo/utos/terms/.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/sr/yahoo/.

Slovakien:

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/sk/yahoo/utos/terms.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/sk/yahoo/.

Slovenien:

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/si/yahoo/utos/terms/.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/si/yahoo/.

Ukraina:

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/ua/yahoo/utos/terms.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/ua/yahoo/.

REGION:

Asien och Stillahavsområdet.

m. Hong Kong: Om Yahoo Hong Kong Limited, at 27/F Sunning Plaza, 10 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong tillhandahåller ditt konto och dina tjänster hos Yahoo Mail, sluter du avtal med Yahoo Hong Kong och Yahoo Hong Kong förser dig med Tjänsterna, och gällande lagstiftning i Hong Kong styr inte bara tolkningen av dessa TVT, inklusive brott mot det, utan hänsyn till kollisionsrättsliga principer, utan även alla andra rättsanspråk, inklusive anspråk som rör konsumentskydd, otillbörlig konkurrens och ersättningsrätt. Du och Yahoo Hong Kong samtycker härmed oåterkalleligt till att domstolarna i Hong Kong är exklusiv jurisdiktion och plats för alla tvister som uppstår på grund av eller i anslutning till dessa TVT eller på grund av eller i samband med förhållandet mellan dig och Yahoo, oavsett anspråkets sort. Slutligen gäller även följande ytterligare villkor dig:

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/hk/yahoo/utos/terms/.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/hk/yahoo.

D. Kundtjänst: http://help.cc.hk.yahoo.com/.

E. Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga för användare i Hong Kong, bl.a. samtal mellan dator och telefon och andra Internet-samtalsmetoder.

n. Singapore, Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Thailand och Vietnam: Om Yahoo Southeast Asia Pte. Ltd. (60 Anson Road, #13-01 Mapletree Anson, Singapore 079914) tillhandahåller ditt konto och dina tjänster hos Yahoo Mail, sluter du avtal med Yahoo Southeast Asia och Yahoo Southeast Asia förser dig med Tjänsterna, och gällande lagstiftning i Singapore styr inte bara tolkningen av dessa TVT, inklusive brott mot det, utan hänsyn till kollisionsrättsliga principer, utan även alla andra rättsanspråk, inklusive anspråk som rör konsumentskydd, otillbörlig konkurrens och ersättningsrätt. Du och Yahoo Southeast Asia samtycker härmed oåterkalleligt till att domstolarna i Singapore är exklusiv jurisdiktion och plats för alla tvister som uppstår på grund av eller i anslutning till dessa TVT eller på grund av eller i samband med förhållandet mellan dig och Yahoo, oavsett anspråkets sort. Slutligen gäller även följande ytterligare villkor dig:

A. TVT:

• Singapore: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

• Indonesien: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

• Malaysia: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

• Filippinerna: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

• Thailand: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

• Vietnam: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT:

• Singapore: https://info.yahoo.com/legal/sg/yahoo/utos/terms/.

• Indonesien: https://info.yahoo.com/legal/id/yahoo/utos/terms.

• Malaysia: https://info.yahoo.com/legal/my/yahoo/utos/terms/.

• Filippinerna: https://info.yahoo.com/legal/ph/yahoo/utos/terms/.

• Thailand: https://info.yahoo.com/legal/th/yahoo/utos/terms.

• Vietnam: https://info.yahoo.com/legal/vn/yahoo/utos/terms/.

C. Integritetspolicy:

• Singapore: https://info.yahoo.com/privacy/sg/yahoo/.

• Indonesien: https://info.yahoo.com/privacy/id/yahoo/.

• Malaysia: https://info.yahoo.com/privacy/my/yahoo/.

• Filippinerna: https://info.yahoo.com/privacy/ph/yahoo/.

• Thailand: https://info.yahoo.com/privacy/th/yahoo.

• Vietnam: https://info.yahoo.com/privacy/vn/yahoo/.

D. Kundtjänst:

• Singapore: http://help.yahoo.com/l/sg/yahoo/mail/abuse.html.

• Indonesien: http://help.yahoo.com/l/id/yahoo/mail/yahoomail/abuse.html.

• Malaysia: http://help.yahoo.com/l/mye/yahoo/mail/yahoomail/abuse-01.html.

• Filippinerna: http://help.yahoo.com/l/ph/yahoo/mail/yahoomail/abuse.html.

• Thailand: http://help.yahoo.com/l/th/yahoo/mail/abuse.html.

• Vietnam: http://help.yahoo.com/l/vn/yahoo/mail/yahoomail/abuse.html.

o. Australien: Om Yahoo 7 Pty Limited, Levels 2&3, Pier 8/9, 23 Hickson Road, Millers Point NSW 2000, Australien tillhandahåller ditt konto och dina tjänster hos Yahoo Mail, sluter du avtal med Yahoo 7 och Yahoo 7 förser dig med Tjänsterna, och gällande lagstiftning i New South Wales, Australien styr inte bara tolkningen av dessa TVT, inklusive brott mot det, utan hänsyn till kollisionsrättsliga principer, utan även alla andra rättsanspråk, inklusive anspråk som rör konsumentskydd, otillbörlig konkurrens och ersättningsrätt. Du och Yahoo 7 samtycker härmed oåterkalleligt till att domstolarna i New South Wales, Australien är exklusiv jurisdiktion och plats för alla tvister som uppstår på grund av eller i anslutning till dessa TVT eller på grund av eller i samband med förhållandet mellan dig och Yahoo, oavsett anspråkets sort. Slutligen gäller även följande ytterligare villkor dig (anges av länkarna). Du kan också kontakta kundtjänst via länkarna.

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/au/yahoo/utos/terms/.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/au/yahoo.

D. Kundtjänst: http://help.yahoo.com/l/au/yahoo7/abuse/general.html.

p. Nya Zeeland: Om Yahoo Xtra New Zealand Pty Ltd, 2 Ruskin Street, Parnell, Auckland, New Zealand tillhandahåller ditt konto och dina tjänster hos Yahoo Mail, sluter du avtal med Yahoo Xtra och Yahoo Xtra förser dig med Tjänsterna, och gällande lagstiftning i Nya Zeeland styr inte bara tolkningen av dessa TVT, inklusive brott mot det, utan även alla andra rättsanspråk, inklusive anspråk som rör konsumentskydd, otillbörlig konkurrens och ersättningsrätt. Du och Yahoo Xtra samtycker härmed oåterkalleligt till att domstolarna i Auckland, New Zealand är exklusiv jurisdiktion och plats för alla tvister som uppstår på grund av eller i anslutning till detta Avtal eller på grund av eller i samband med förhållandet mellan dig och Yahoo, oavsett anspråkets sort.

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/nz/yahoo/utos/terms/.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/nz/yahoo.

D. Kundtjänst: http://help.yahoo.com/l/au/yahoo7/abuse/general.html.

q. Taiwan: Om Yahoo Taiwan tillhandahåller ditt konto och dina tjänster hos Yahoo Mail, sluter du avtal med Yahoo Taiwan och Yahoo Taiwan förser dig med Tjänsterna, och gällande lagstiftning i Taiwan styr inte bara tolkningen av dessa TVT, inklusive brott mot det, utan hänsyn till kollisionsrättsliga principer, utan även alla andra rättsanspråk, inklusive anspråk som rör konsumentskydd, otillbörlig konkurrens och ersättningsrätt. Du och Yahoo Taiwan samtycker härmed oåterkalleligt till att domstolarna i Taipei, Taiwan, Republiken Kina är exklusiv jurisdiktion och plats för alla tvister som uppstår på grund av eller i anslutning till dessa TVT eller på grund av eller i samband med förhållandet mellan dig och Yahoo, oavsett anspråkets sort. Slutligen gäller även följande ytterligare villkor dig:

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/tw/yahoo/utos/terms/.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/tw/yahoo.

D. Kundtjänst: http://tw.help.cc.yahoo.com/.

r. Indien: Om Yahoo India Private Limited, Unit No. 1261, 6th floor, Building No.12, Solitaire Corporate Park, No. 167, Guru Hargovindji Marg, (Andheri-Ghatkopar Link Road), Andheri (East), Mumbai - 400 093, Indien tillhandahåller ditt konto och dina tjänster hos Yahoo Mail, sluter du avtal med Yahoo India och Yahoo India förser dig med Tjänsterna, och gällande lagstiftning i Indien styr tolkningen av denna Licens och dessa TVT, utan hänsyn till kollisionsrättsliga principer. Du och Yahoo India samtycker härmed oåterkalleligt till att domstolen i Mumbai, Indien är exklusiv jurisdiktion och plats för alla tvister som uppstår på grund av eller i anslutning till dessa TVT eller på grund av eller i samband med förhållandet mellan dig och Yahoo, oavsett anspråkets sort. Slutligen gäller även följande ytterligare villkor dig:

A. TVT: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/in/yahoo/utos/terms/.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/in/yahoo.

D. Kundtjänst: http://help.yahoo.com/l/in/yahoo/helpcentral/.

E. Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga för användare i Indien, bl.a. samtal mellan datorer, mellan dator och telefon och andra Internet-samtalsmetoder.

REGION:

Mellanöstern och Nordafrika.

s. Yahoo Maktoob Tjänster och Israel. OmYahoo! Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, USA tillhandahåller ditt konto och dina tjänster hos Yahoo Mail, sluter du avtal med Yahoo! Inc. och Yahoo! Inc. förser sig med Tjänsterna och gällande lagstiftning i delstaten Kalifornien styr tolkningen av dessa TVT och tillämpas i alla relevanta rättsanspråk, utan hänsyn till kollisionsrättsliga principer. Du och Yahoo! Inc. samtycker härmed oåterkalleligt till att de delstatliga domstolarna i Santa Clara County, Kalifornien, USA eller de federala domstolarna i Northern District, Kalifornien, USA är exklusiv jurisdiktion och plats för alla tvister som uppstår på grund av eller i anslutning till dessa TVT eller på grund av eller i samband med förhållandet mellan dig och Yahoo, oavsett anspråkets sort. I förekommande fall: all Programvara som tillhandahålles till myndigheter i USA i enlighet med offerter som utfärdats den 1 december, 1995 eller senare tillhandahålles med samma kommersiella rättigheter och begränsningar som beskrivs häri. Om Tjänsterna och tillhörande dokumentation levereras till eller köps in av eller på uppdrag av USA:s myndigheter, ska i förekommande fall Tjänsterna anses vara ”kommersiell programvara” såsom denna term används i det federala inköpsregleringssystemet. USA:s rättigheter ska inte överskrida de minimirättigheter som anges i FAR 52.227-19 för ”datorprogram med begränsningar”. Alla andra villkor och bestämmelser i dessa TVT gäller. Du samtycker till att inte tillhandahålla avgörande stöd eller resurser (och till att dölja eller förvränga karaktären, platsen, källan eller ägarskapet för avgörande stöd eller resurser) till någon organisation som av USA:s regering betecknats som en utländsk terroristorganisation i enlighet med avsnitt 219 i Immigration and Nationality Act. Du förstår och vidkänner att Yahoo INTE för tillfället tillåter dig att komma åt några 911-nummer eller andra larmnummer (varken 911, E911 eller andra liknande larmtjänster liknande räddningstjänsten i ditt land). Du bör alltid ha tillgång till ett alternativt sätt att nå 911 eller liknande larmtjänster liknande räddningstjänsten i ditt land. Informera andra som använder din Yahoo Messenger eller Yahoo Mail och dina enheter för tillgång till Yahoo Messenger eller Yahoo Mail om att de måste använda dessa nummer via en vanlig fast telefon eller mobiltelefon. Yahoo Messenger och Yahoo Mail är inte avsedda att ersätta din primära telefontjänst, t.ex. en vanlig fast telefon eller mobiltelefon.

Om du har registrerat för Yahoo Maktoob tjänster på engelska du kan när som helst läsa den senaste versionen av dessa TVT, Användarvillkoren och Integritetspolicyn via länkarna nedan. Du kan också kontakta kundtjänst via länkarna.

A. TVT:https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/xe/yahoo/utos/terms/.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/xe/yahoo

D. Kundtjänst: http://help.yahoo.com/l/xe/yahoo/helpcentral/

E. Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga för dig, bl.a. samtal mellan dator och telefon och andra Internet-samtalsmetoder.

Om du har registrerat dig för Yahoo Maktoob tjänster på Arabiska kan du när som helst läsa den senaste versionen av dessa TVT, Användarvillkoren och Integritetspolicyn genom att besöka Yahoo Maktoobs center för arabiska användarvillkor via länkarna nedan. Du kan också kontakta kundtjänst via länkarna.

A. TVT:https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT:https://info.yahoo.com/legal/xa/yahoo/utos/terms/.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/xa/yahoo

D. Kundtjänst: http://help.yahoo.com/l/xa/yahoo/helpcentral/

E. Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga för dig, bl.a. samtal mellan dator och telefon och andra Internet-samtalsmetoder.

Om du registrerat dig för Yahoo-tjänsterna i Israel, kan du läsa den senaste versionen av dessa TVT, Användarvillkoren och Integritetspolicyn via länkarna nedan.

A. TVT:https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/il/yahoo/utos/terms.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/il/yahoo/.

t. Sydafrika: Om Yahoo EMEA Limited, på adressen Block P, Eastpoint Business Park, Clontarf, Dublin, 3 Irland, tillhandahåller ditt konto och dina tjänster hos Yahoo Mail, sluter du avtal med Yahoo EMEA Limited om att de ska förse dig med Tjänsterna, och gällande lagstiftning i Irland styr tolkningen av dessa Avtal och alla utomobligatoriska förpliktelser som avtalet ger upphov till. Du och Yahoo EMEA Limited samtycker härmed oåterkalleligt till att domstolarna i Irland är exklusiv jurisdiktion och plats för alla tvister som uppstår på grund av eller i anslutning till dessa TVT, för alla utomobligatoriska förpliktelser som avtalet ger upphov till och för alla rättsanspråk eller tvister som uppstår på grund av eller i samband med förhållandet mellan dig och Yahoo EMEA Limited oavsett anspråkets sort. Du kan när som helst läsa den senaste versionen av dessa TVT, Användarvillkoren och Integritetspolicyn via länkarna nedan.

A. TVT:https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. TVT: https://info.yahoo.com/legal/za/yahoo/utos/terms/.

C. Integritetspolicy: https://info.yahoo.com/privacy/za/yahoo/.