Bỏ qua, vào tìm kiếm
Yahoo Privacy Center
Trung tâm Thông tin Yahoo > Yahoo > Eula > Toolbar

THỎA THUẬN CẤP PHÉP PHẦN MỀM

CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI THANH CÔNG CỤ YAHOO!. BẰNG CÁCH NHẤP CHUỘT VÀO "TÔI ĐỒNG Ý" BÊN DƯỚI TRONG CHƯƠNG TRÌNH CÀI ĐẶT, QUÝ KHÁCH ĐỒNG Ý SẼ BỊ RÀNG BUỘC BỞI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BÊN DƯỚI VÀ TÙY THUỘC VÀO CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG THANH CÔNG CỤ YAHOO!. NẾU QUÝ KHÁCH KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN HAY ĐIỀU KIỆN NÀO DƯỚI ĐÂY, BÊN CẤP PHÉP (NHƯ ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA TRONG BẢN CẤP PHÉP PHẦN MỀM NÀY) SẼ KHÔNG CẤP CHO QUÝ KHÁCH GIẤY PHÉP ĐỂ SỬ DỤNG PHẦN MỀM YAHOO!; ĐỀ NGHỊ NHẤN VÀO NÚT HỦY BỎ ĐỂ THOÁT KHỎI CHƯƠNG TRÌNH CÀI ĐẶT.

 1. Các Điều Khoản Thỏa Thuận Về Sử Dụng Dịch Vụ và Quyền Riêng Tư

  Thỏa Thuận Cấp Phép Phần Mềm này ("Cấp Phép Phần Mềm" này) đưa vào bằng cách tham chiếu Các Điều Khoản Thỏa Thuận Về Sử Dụng Dịch Vụ của Yahoo ("TOS"), mà mỗi điều khoản có thể được chúng tôi cập nhật tùy từng thời điểm không cần thông báo cho quý khách. Quý khách có thể xem xét những phiên bản mới nhất của Cấp Phép Phần Mềm và TOS vào bất cứ lúc nào tại: https://info.yahoo.com/legal/vn/yahoo/eula/toolbar/details.htmlhttps://info.yahoo.com/legal/vn/yahoo/utos/ một cách tương ứng.

  Dữ liệu đăng ký của quý khách và thông tin khác về quý khách chịu sự điều chỉnh của Quy Định Về Sự Riêng Tư của chúng tôi. Để có thêm thông tin, đề nghị tham khảo bản đầy đủ quy định về sự riêng tư của chúng tôi tại: https://info.yahoo.com/privacy/vn/yahoo/.

 2. Thay Đổi Các Điều Khoản và Điều Kiện.

  Bên Cấp Phép có thể thay đổi Cấp Phép Phần Mềm này và/hoặc TOS bằng cách đăng tải một phiên bản mới mà không cần thông báo cho quý khách. Việc quý khách sử dụng Thanh Công Cụ Yahoo sau khi có những thay đổi này tạo thành sự chấp thuận của quý khách đối với các thay đổi đó.

 3. Sử Dụng Theo Cấp Phép và Giới Hạn.

  Bằng việc chấp thuận các điều khoản của Thỏa Thuận này, quý khách cam đoan với Yahoo Southeast Asia Pte Ltd. và các công ty phụ thuộc (gọi chung là "Bên Cấp Phép") rằng quý khách ít nhất 21 tuổi. Các trình ứng dụng, tư liệu và tập tin máy tính nội bộ của Thanh Công Cụ Yahoo được trình ứng dụng cài đặt cài đặt hay sử dụng (gọi chung là “Phần Mềm Yahoo”) thuộc quyền sở hữu của Bên Cấp Phép hoặc những người cấp phép và những người cung cấp nội dung và dữ liệu của Bên Cấp Phép (gọi chung là "Những Người Cấp Phép Của Yahoo") và được cấp phép cho quý khách trên cơ sở cá nhân, có thể hủy bỏ, trên toàn thế giới (ngoại trừ các giới hạn dưới đây), không độc quyền, không được cấp phép thứ cấp theo các điều khoản và điều kiện xác lập tại đây. Bản Cấp Phép Phần Mềm này xác định việc sử dụng hợp pháp Phần Mềm Yahoo, tất cả các bản cập nhật, sửa đổi và thay thế của và cho các phần mềm đó, và bất cứ bản sao nào của các phần mềm nói trên được thực hiện bởi và cho quý khách. Bên Cấp Phép bảo lưu tất cả các quyền không rõ ràng được cấp cho quý khách.

  1. QUÝ KHÁCH CÓ THỂ cài đặt và sử dụng mang tính cá nhân Phần Mềm Yahoo và bất cứ bản cập nhật nào được Bên Cấp Phép (toàn quyền quyết định) cung cấp theo hình thức mã đối tượng trong máy tính cá nhân mà quý khách sở hữu hay kiểm soát và có thể sử dụng Phần Mềm Yahoo cho việc sử dụng không mang tính thương mại hay phi lợi nhuận của quý khách. Việc cho phép quý khách sử dụng Phần Mềm Yahoo theo Cấp Phép Phần Mềm này có hiệu lực cho đến khi bị một trong các bên chấm dứt bởi. Quý khách có thể chấm dứt Cấp Phép Phần Mềm bằng cách thôi không sử dụng tất cả hay bất kỳ Phần Mềm Yahoo nào và xóa bỏ mọi bản sao Phần Mềm Yahoo của quý khách. Cấp Phép Phần Mềm này tự động chấm dứt nếu (a) quý khách vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Cấp Phép Phần Mềm này, (b) Bên Cấp Phép đăng tải công khai thông báo chấm dứt bằng văn bản trên bất cứ trang web nào của Bên Cấp Phép, (c) Bên Cấp Phép gửi trực tiếp thông báo chấm dứt bằng văn bản cho quý khách, hoặc (d) Bên Cấp Phép thu hồi Cấp Phép Phần Mềm này hay ban hành thỏa thuận cấp phép phần mềm mới bằng văn bản và đặt điều kiện cho việc tiếp tục sử dụng Phần Mềm Yahoo của quý khách dựa trên sự chấp thuận thỏa thuận mới. Mọi việc chấm dứt, thu hồi, thay đổi hay ban hành thỏa thuận cấp phép phần mềm mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi thông báo về việc đó, có thể bằng nhiều cách bao gồm nhưng không giới hạn ở đăng tải trên bất cứ trang web nào của Bên Cấp Phép, hoặc bằng thư điện tử hay thư thông thường, hoặc bằng bất kỳ cách nào khác để quý khách có thể nhận được thông báo đó. Việc sử dụng Phần Mềm Yahoo sau khi có thông báo đó sẽ tạo thành sự chấp thuận việc thay đổi hay thỏa thuận cấp phép phần mềm mới.

  2. QUÝ KHÁCH KHÔNG THỂ:
   1. biên soạn lại, đảo ngược thiết kế, tháo rời, thay đổi, điều chỉnh, thuê lại, cho thuê, cho mượn, phân phối, hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh hoặc những cải tiến từ Phần Mềm Yahoo hay bất kỳ phần nào của phần mềm này, hoặc tìm kiếm có được việc bảo vệ sở hữu trí tuệ đối với Phần Mềm Yahoo hay bất cứ phần nào của phần mềm này;
   2. đưa Phần Mềm Yahoo vào trong bất cứ bộ vi xử lý máy tính hay chương trình cơ sở của thiết bị máy tính nào được sản xuất bởi hoặc cho quý khách;
   3. sử dụng Phần Mềm Yahoo theo bất kỳ cách thức bất hợp pháp nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào, hoặc bằng bất cứ cách nào không phù hợp với TOS hay Cấp Phép Phần Mềm này;
   4. gây cản trở hay phá hoại các mạng lưới máy tính, các trang web hay các dịch vụ của Yahoo được liên kết với hay truy cập bằng Phần Mềm Yahoo;
   5. sử dụng Phần Mềm Yahoo để vận hành các phương tiện hạt nhân, hỗ trợ y tế hay ứng dụng then chốt cho nhiệm vụ khác mà ở đó sinh mạng con người hay tài sản có thể bị đe dọa và hiểu rằng Phần Mềm Yahoo không được thiết kế cho các mục đích đó và việc không đáp ứng của Phần Mềm Yahoo trong các trường hợp đó có thể dẫn đến chết người, thương tổn cá nhân, hoặc thiệt hại về tài sản hay môi trường nghiêm trọng mà Bên Cung Cấp không phải chịu trách nhiệm gì;
   6. việc sử dụng, có được, gửi đi, vận chuyển, xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu Phần Mềm Yahoo vi phạm bất kỳ pháp luật và quy định nào (bao gồm pháp luật và quy định của Hoa Kỳ); hoặc
   7. bán, cho thuê, cho mượn, phân phát, chuyển giao hay cấp phép thứ cấp Phần Mềm Yahoo hoặc truy cập vào phần mềm này hoặc tạo thu nhập từ việc sử dụng hay cung cấp Phần Mềm Yahoo, cho dù vì lợi ích thương mại hay lợi ích về tiền bạc trực tiếp hoặc lợi ích khác mà không có sự cho phép trước, rõ ràng và bằng văn bản của Bên Cung Cấp.

 4. Quyền Sở Hữu và Mối Quan Hệ của Các Bên

  Phần Mềm Yahoo được các quyền tác giả, nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ và/hoặc các quyền về tài sản khác và pháp luật của Singapore và của các nước khác bảo vệ. Quý khách đồng ý tuân thủ tất cả pháp luật về quyền sở hữu và các luật lệ khác, cũng như bất kỳ thông báo về quyền tác giả bổ sung nào hoặc những hạn chế được quy định trong Cấp Phép Phần Mềm này và trong TOS. Bên Cấp Phép và Những Người Cấp Phép của Yahoo sở hữu tất cả các quyền, tư cách và lợi ích trong và đối với các đóng góp của họ vào Phần Mềm Yahoo. Cấp Phép Phần Mềm này không cấp cho quý khách quyền, tư cách hay lợi ích nào đối với bất kỳ tài sản trí tuệ nào mà Bên Cấp Phép sở hữu hoặc cấp phép sử dụng, bao gồm (nhưng không giới hạn ở) Phần Mềm của Yahoo và các nhãn hiệu của Yahoo, và không tạo ra mối quan hệ nào giữa quý khách và những người cấp phép của Yahoo, hoặc giữa quý khách và Bên Cấp Phép ngoài mối quan hệ giữa người cấp phép và người được cấp phép. Trừ khi được TOS và Cấp Phép Phần Mềm này cho phép một cách cụ thể, quý khách không thể sao chép hay sử dụng Phần Mềm Yahoo hoặc bất kỳ phần nào của phần mềm này. Quý khách không thể sử dụng Phần Mềm Yahoo hoặc các biến thể hay sản phẩm phái sinh của phần mềm này theo cách thức khác với cách được xác định trong Cấp Phép Phần Mềm này hay được pháp luật cho phép mà không cần sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên Cấp Phép.

  Phần Mềm Yahoo và các bộ phận cấu thành của nó có thể bao gồm phần mềm được Những Người Cấp Phép của Yahoo cấp phép ("Phần Mềm Của Những Người Cấp Phép Của Yahoo). Phần Mềm Của Những Người Cấp Phép Của Yahoo cho phép Phần Mềm Yahoo có thể thực hiện các chức năng, bao gồm nhưng không giới hạn ở truy cập dữ liệu tài sản trên các máy chủ dữ liệu của bên thứ ba. Quý khách đồng ý rằng sẽ chỉ sử dụng Phần Mềm Yahoo và bất cứ dữ liệu nào được truy cập thông qua Phần Mềm Yahoo cho mục đích phi thương mại cá nhân của mình. Quý khách đồng ý không chuyển nhượng, sao chép, chuyển giao hay truyền đưa Phần Mềm Yahoo hoặc bất kỳ dữ liệu nào có được thông qua Phần Mềm Yahoo cho bất cứ bên thứ ba nào. Việc cấp phép cho quý khách sử dụng Phần Mềm Yahoo, các bộ phận cấu thành của nó và bất kỳ dữ liệu nào của bên thứ ba sẽ kết thúc nếu quý khách vi phạm các giới hạn này. Nếu việc cấp phép cho quý khách chấm dứt, quý khách đồng ý ngừng bất kỳ và tất cả việc sử dụng Phần Mềm Yahoo, các bộ phận cấu thành của nó và bất kỳ dữ liệu nào của bên thứ ba. Tất cả các quyền đối với bất kỳ dữ liệu nào của bên thứ ba, bất kỳ phần mềm nào của bên thứ ba và bất kỳ máy chủ dữ liệu nào của bên thứ ba, bao gồm tất cả các quyền sở hữu được bảo lưu và giữ nguyên thuộc các bên thứ ba tương ứng. Quý khách đồng ý rằng các bên thứ ba này có thể cưỡng chế thực hiện các quyền của họ theo Cấp Phép Phần Mềm này đối với quý khách một cách trực tiếp với danh nghĩa riêng của họ.

 5. Hỗ Trợ và Cập Nhật Phần Mềm

  Bên Cấp Phép có thể toàn quyền quyết định chọn cung cấp cho quý khách dịch vụ hỗ trợ khách hàng và/hoặc các nâng cấp, cải tiến hay thay đổi đối với Phần Mềm Yahoo (gọi chung là "Hỗ Trợ") theo các điều kiện mà Bên Cấp Phép có thể ấn định tùy từng thời điểm và có thể chấm dứt Hỗ Trợ đó vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho quý khách. Bên Cấp Phép có thể thay đổi, đình chỉ hay chấm dứt bất kỳ tính năng nào của Phần Mềm Yahoo vào bất cứ lúc nào, bao gồm khả năng tồn tại của bất kỳ tính năng, cơ sở dữ liệu hay nội dung nào của Phần Mềm Yahoo. Bên Cấp Phép cũng có thể ấn định các giới hạn đối với những tính năng và dịch vụ nào đó hoặc hạn chế quý khách truy cập các phần hoặc toàn bộ Phần Mềm Yahoo mà không cần thông báo hay có trách nhiệm nào. Ngoài ra, để cải tiến tính an toàn của Phần Mềm Yahoo hoặc để sửa lỗi, tùy từng thời điểm, Bên Cung Cấp có thể tự động tải về và cài đặt các cập nhật cho Phần Mềm Yahoo có hoặc không có thông báo trước.

 6. Phí và Thanh Toán

  Bên Cấp Phép toàn quyền quyết định giữ quyền tính phí đối với việc sử dụng hay truy cập sau này Phần Mềm Yahoo, các phí đó sẽ được thông báo hay cho biết trước. Ngoài ra, quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc có được và bảo trì tất cả điện thoại, phần cứng máy tính, phần mềm và các thiết bị khác cần thiết cho việc sử dụng Phần Mềm Yahoo và về tất cả các chi phí liên quan mà quý khách phải gánh chịu.

 7. Tuyên Bố Từ Chối Bảo Đảm của Bên Cấp Phép

  QUÝ KHÁCH TỰ GÁNH CHỊU TOÀN BỘ RỦI RO ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM YAHOO! VÀ BẤT KỲ DỮ LIỆU NÀO ĐƯỢC TRUY CẬP THÔNG QUA PHẦN MỀM YAHOO! (NHƯ CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN, THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG, TIN TỨC HOẶC CÁC THÔNG TIN KHÁC). CÁC DỮ LIỆU ĐÓ ĐƯỢC CUNG CẤP THEO NGUYÊN TẮC “NGUYÊN TRẠNG VÀ KHÔNG BAO GỒM BẤT CỨ HÌNH THỨC BẢO ĐẢM NÀO.

  QUÝ KHÁCH TOÀN QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VÀ TỰ GÁNH CHỊU RỦI RO ĐỐI VỚI BẤT KỲ TÀI LIỆU HAY DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC TẢI VỀ HOẶC CÓ ĐƯỢC BẰNG CÁCH KHÁC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM YAHOO! (NHƯ TÍNH NĂNG "CHỐNG GIÁN ĐIỆP"), VÀ QUÝ KHÁCH SẼ HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT CỨ THIỆT HẠI NÀO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MÁY TÍNH CỦA QUÝ KHÁCH HAY VIỆC MẤT DỮ LIỆU LÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆC TẢI VỀ VÀ/HOẶC SỬ DỤNG TÀI LIỆU HAY DỊCH VỤ ĐÓ.

  BÊN CẤP PHÉP, CÁC CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, NHÀ THẦU, ĐẠI LÝ, CÔNG TY PHỤ THUỘC VÀ BÊN CHUYỂN NHƯỢNG CỦA BÊN CẤP PHÉP (GỌI CHUNG LÀ "CÁC THỰC THỂ CẤP PHÉP") VÀ NHỮNG NGƯỜI CẤP PHÉP RIÊNG CỦA HỌ TỪ CHỐI MỘT CÁCH RÕ RÀNG MỌI BẢO ĐẢM THUỘC BẤT KỲ LOẠI NÀO, CHO DÙ RÕ RÀNG HAY MANG TÍNH NGỤ Ý, CÓ LIÊN QUAN ĐÊN PHẦN MỀM YAHOO! VÀ BẤT KỲ DỮ LIỆU NÀO ĐƯỢC TRUY CẬP TỪ ĐÓ, HOẶC LÀ SỰ CHÍNH XÁC, ĐÚNG LÚC, HOÀN THIỆN, THÍCH ĐÁNG HAY THÍCH HỢP CỦA PHẦN MỀM YAHOO! VÀ BẤT KỲ DỮ LIỆU NÀO ĐƯỢC TRUY CẬP TỪ ĐÓ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM MANG TÍNH NGỤ Ý VỀ TƯ CÁCH, KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC CỦA HÀNG HÓA, CHẤT LƯỢNG THỎA ĐÁNG, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ VIỆC KHÔNG VI PHẠM HOẶC BẤT CỨ SỰ BẢO ĐẢM NÀO RẰNG PHẦN MỀM YAHOO! HAY BẤT CỨ DỮ LIỆU NÀO ĐƯỢC TRUY CẬP TỪ ĐÓ LÀ PHÙ HỢP HAY SẴN CÓ CHO VIỆC SỬ DỤNG BÊN NGOÀI SINGAPORE.

  QUÝ KHÁCH CÔNG NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG NẾU PHẦN MỀM YAHOO! HAY BẤT KỲ DỮ LIỆU NÀO ĐƯỢC TRUY CẬP TỪ ĐÓ CHỨNG TỎ CÓ KHIẾM KHUYẾT, QUÝ KHÁCH (VÀ KHÔNG PHẢI LÀ CÁC THỰC THỂ CẤP PHÉP HAY NHỮNG NGƯỜI CẤP PHÉP CỦA YAHOO!) SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM VÀ CÓ NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI TOÀN BỘ CHI PHÍ CỦA MỌI SỬA CHỮA HOẶC TỔN THẤT THUỘC BẤT KỲ LOẠI NÀO, NGAY CẢ KHI CÁC THỰC THỂ CẤP PHÉP HAY NHỮNG NGƯỜI CẤP PHÉP CỦA YAHOO! ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA KHIẾM KHUYẾT HOẶC THIỆT HẠI ĐÓ.

  Bên Cấp Phép và các bên cung cấp và những người cấp phép thứ ba bảo lưu quyền xóa bỏ dữ liệu khỏi các máy chủ tương ứng của họ hay ngăn chặn truy cập vào các máy chủ tương ứng của họ hay thay đổi các loại dữ liệu vì bất cứ lý do nào mà Bên Cấp Phép hoặc các bên thứ ba đã nêu có toàn quyền cho rằng là đầy đủ vào bất cứ lúc nào, không cần thông báo. Bên Cấp Phép bảo lưu quyền thay đổi hay chấm dứt bất cứ khía cạnh hay tính năng nào của Phần Mềm Yahoo hoặc việc sử dụng tất cả hoặc bất cứ tính năng hay kỹ thuật nào trong Phần Mềm Yahoo vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho quý khách, bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung và thời gian cung cấp. Cả Bên Cấp Phép, các bên cung cấp và những người cấp phép thứ ba đều không có nghĩa vụ cung cấp cho quý khách bất cứ dạng hay loại dữ liệu được cải tiến hay bổ sung nào trong tương lai. Bên Cấp Phép, các bên cung cấp và những người cấp phép thứ ba đều không đảm bảo các kết quả sẽ đạt được bằng việc quý khách sử dụng Phần Mềm Yahoo cũng như bất kỳ dữ liệu nào được truy cập từ đó.

 8. Giới Hạn Trách Nhiệm

  CÁC THỰC THỂ CỦA YAHOO! VÀ NHỮNG NGƯỜI CẤP PHÉP CỦA YAHOO! SẼ KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI QUÝ KHÁCH VỀ NHỮNG KHIẾU KIỆN VÀ TRÁCH NHIỆM THUỘC BẤT KỲ LOẠI NÀO PHÁT SINH TỪ HOẶC BẰNG BẤT KỲ CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM YAHOO! CỦA CHÍNH QUÝ KHÁCH HOẶC BÊN THỨ BA, ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG ĐƯỢC HAY KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC CỦA BẤT KỲ HÃNG MÔI GIỚI HAY NGƯỜI BUÔN BÁN NÀO, HOẶC ĐỐI VỚI VIỆC BÁN HAY MUA CỦA BẤT CỨ VẬT BẢO ĐẢM NÀO, CHO DÙ NHỮNG KHIẾU KIỆN VÀ TRÁCH NHIỆM ĐÓ DỰA TRÊN BẤT KỲ LÝ THUYẾT NÀO VỀ PHÁP LÝ HAY SỰ CÔNG BẰNG HOẶC CÁC LÝ THUYẾT KHÁC.

  QUÝ KHÁCH THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG CÁC THỰC THỂ CẤP PHÉP VÀ NHỮNG NGƯỜI CẤP PHÉP CỦA YAHOO! KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI QUÝ KHÁCH VỀ BẤT KỲ HAY TẤT CẢ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, VÔ Ý, ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC LÀ HẬU QUẢ PHÁT SINH TỪ HAY CÓ LIÊN QUAN TỚI BẤT KỲ PHẦN MỀM CỦA BÊN THỨ BA NÀO, BẤT KỲ DỮ LIỆU NÀO ĐƯỢC TRUY CẬP THÔNG QUA PHẦN MỀM YAHOO! HOẶC VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG HAY TRUY CẬP ĐƯỢC PHẦN MỀM YAHOO! HOẶC BẤT KỲ DỮ LIỆU NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG QUA PHẦN MỀM YAHOO!, CHO DÙ CÁC KHIẾU KIỆN VỀ THIỆT HẠI ĐÓ ĐƯỢC ĐƯA RA DỰA TRÊN BẤT KỲ LÝ THUYẾT VỀ PHÁP LÝ HAY SỰ CÔNG BẰNG NÀO. CÁC THIỆT HẠI BỊ LOẠI TRỪ BỞI MỤC NÀY BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC THIỆT HẠI VỀ TỔN THẤT LỢI NHUẬN KINH DOANH, THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HAY TÀI SẢN, NGỪNG SẢN XUẤT, TỔN THẤT KINH DOANH HAY THÔNG TIN CÁ NHÂN.

  QUÝ KHÁCH THỪA NHẬN RẰNG THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG QUA PHẦN MỀM YAHOO! BAO GỒM CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN, PHÂN TÍCH, THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG, TIN TỨC VÀ DỮ LIỆU TÀI CHÍNH CÓ THỂ BỊ TRÌ HOÃN, SAI LỆCH HOẶC CÓ SỰ SAI SÓT HAY SƠ SUẤT, VÀ QUÝ KHÁCH ĐỒNG Ý RẰNG CÁC THỰC THỂ CẤP PHÉP VÀ NHỮNG NGƯỜI CẤP PHÉP CỦA YAHOO! SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC THÔNG TIN ĐÓ. BÊN CẤP PHÉP KHÔNG CAM ĐOAN HOẶC XÁC NHẬN ĐỘ CHÍNH XÁC HAY ĐỘ TIN CẬY CỦA BẤT KỲ TƯ VẤN, QUAN ĐIỂM, TUYÊN BỐ HAY CÁC THÔNG TIN KHÁC ĐƯỢC HIỂN THỊ, TẢI LÊN HOẶC TRUYỀN TẢI THÔNG QUA PHẦN MỀM YAHOO!. QUÝ KHÁCH THỪA NHẬN RẰNG SẼ CHỊU HOÀN TOÀN RỦI RO VỀ BẤT CỨ SỰ TIN CẬY NÀO DÀNH CHO BẤT KỲ QUAN ĐIỂM, TƯ VẤN, TUYÊN BỐ, BẢN GHI NHỚ HOẶC THÔNG TIN TRÊN.

  QUÝ KHÁCH THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG CÁC TUYÊN BỐ TỪ CHỐI, LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN NGHĨA VỤ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI CÁC MỤC 7 VÀ 8 LÀ SỰ PHÂN CHIA CÔNG BẰNG VÀ HỢP LÝ VỀ CÁC RỦI RO VÀ LỢI ÍCH CỦA THỎA THUẬN GIỮA QUÝ KHÁCH VÀ BÊN CẤP PHÉP, ĐÃ TÍNH ĐẾN TẤT CẢ CÁC YẾU TỐ CÓ LIÊN QUAN, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở GIÁ TRỊ CỦA SỰ TRAO ĐỔI MÀ QUÝ KHÁCH CUNG CẤP CHO BÊN CẤP PHÉP VÀ TÌNH TRẠNG CÓ SẴN VÀ CHI PHÍ BẢO HIỂM LIÊN QUAN TỚI CÁC RỦI RO NÓI TRÊN. THÊM NỮA, QUÝ KHÁCH ĐỒNG Ý RẰNG CÁC TUYÊN BỐ TỪ CHỐI VÀ GIỚI HẠN NÀY SẼ CÓ THỂ ĐƯỢC CƯỠNG CHẾ THỰC HIỆN TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP.

 9. Bồi Thường

  Quý khách đồng ý bồi thường và giữ cho Các Thực Thể Của Bên Cấp Phép và Những Người Cấp Phép Của Yahoo tránh khỏi bất kỳ khiếu kiện hay yêu cầu nào, bao gồm các phí luật sư hợp lý, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến hoặc phát sinh từ việc sử dụng Phần Mềm Yahoo của quý khách, sự vi phạm của quý khách đối với bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào của Cấp Phép Phần Mềm này, sự vi phạm của quý khách đối với pháp luật áp dụng hoặc quyền của bất kỳ người hay thực thể nào.

 10. Luật Điều Chỉnh

  Cấp Phép Phần Mềm này và mối quan hệ giữa quý khách và Bên Cấp Phép sẽ được pháp luật Singapore điều chỉnh mà không xét đến các quy định về xung đột pháp luật của nó. Quý khách tại đây đồng ý về thẩm quyền tài phán không riêng biệt của Tòa án Singapore. Công Ước của Liên Hợp Quốc về Mua Bán Hàng Hóa Quốc Tế không được áp dụng đối với Cấp Phép Phần Mềm này.

 11. Quyền của Các Bên Thứ Ba

  Trừ khi được quy định rõ ràng khác đi trong Cấp Phép Phần Mềm này, quý khách và Bên Cấp Phép thừa nhận và đồng ý rằng Luật Hợp Đồng 2001 (Quyền của Các Bên Thứ Ba) (Luật số 39 trong năm 2001) sẽ không áp dụng đối với Cấp Phép Phần Mềm này, cả quý khách lẫn Bên Cấp Phép đều không dự định bắt buộc thi hành bất kỳ quy định nào của Cấp Phép Phần Mềm này bởi bất kỳ người nào ngoại trừ chính quý khách hoặc bất kỳ thực thể nào bao gồm Bên Cấp Phép, cho dù theo Luật nói trên hay bằng cách khác.

 12. Không Từ Bỏ Chung; Tính Riêng Biệt.

  Việc Bên Cấp Phép không thực hiện hoặc cưỡng chế thực hiện bất kỳ quyền hay quy định nào của Cấp Phép Phần Mềm này sẽ không tạo thành sự từ bỏ quyền hay quy định đó. Nếu bất cứ quy định nào của Cấp Phép Phần Mềm này bị tòa án có thẩm quyền tài phán coi là vô hiệu, dù vậy các bên đồng ý rằng tòa án phải cố gắng đưa dự định của các bên như được phản ánh trong quy định đó trở nên có hiệu lực, và các quy định khác của Cấp Phép Phần Mềm này vẫn có đầy đủ hiệu lực.

 13. Thỏa Thuận Đầy Đủ

  Cấp Phép Phần Mềm này và TOS tạo thành cam kết tổng thể giữa các bên có liên quan đến việc sử dụng Phần Mềm Yahoo, thay thế mọi thỏa thuận trước đó giữa quý khách và Yahoo. Không sửa đổi hay thay đổi nào của Cấp Phép Phần Mềm này sẽ có giá trị ràng buộc trừ khi được đại diện theo ủy quyền của Bên Cấp Phép thực hiện trong khả năng chính thức của họ theo cách thức được quy định trong Cấp Phép Phần Mềm này. Không có bên thứ ba nào là đại diện theo ủy quyền của Bên Cấp Phép cho mục đích này. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các điều khoản và điều kiện trong Cấp Phép Phần Mềm này và trong TOS, các điều khoản và điều kiện trong Cấp Phép Phần Mềm này sẽ có giá trị quyết định, trừ khi TOS ấn định các giới hạn và trách nhiệm bổ sung đối với các hành động của quý khách. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các điều khoản trong Cấp Phép Phần Mềm này và trong TOS, Cấp Phép Phần Mềm này sẽ có giá trị quyết định trong phạm vi mâu thuẫn đó.

 14. Giá trị quyết định của bản tiếng Anh

  Trong trường hợp Cấp Phép Phần Mềm này được dịch sang các ngôn ngữ khác và có sự khác biệt giữa hai bản ngôn ngữ, bản tiếng Anh sẽ có giá trị quyết định trong phạm vi sự khác biệt là kết quả của lỗi dịch thuật.

 15. Các Quy Định tiếp tục có hiệu lực

  Các Mục 3b, 4 và từ 6 đến 15 sẽ tiếp tục có hiệu lực khi Thỏa Thuận này chấm dứt.

Read English Version.