Bỏ qua, vào tìm kiếm
Điều Khoản Dịch Vụ Bổ sung
Trung tâm Thông tin Yahoo > Yahoo > Yahoo Mail và Yahoo Messenger > Điều Khoản Dịch Vụ Bổ sung

Điều Khoản Dịch Vụ Bổ sung Thông Tin Liên Lạc Toàn Cầu Yahoo dành cho Yahoo Mail và Yahoo Messenger

1. CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN

a. Xin chào mừng bạn đến với Yahoo. Yahoo cung cấp Yahoo Mail và Yahoo Messenger (“Dịch Vụ”), tất cả đều chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản Dịch Vụ Bổ Sung này (“ĐKDVBS”) và Điều Khoản Dịch Vụ Chung Yahoo áp dụng (“ĐKDV”) trong Mục 10, mà được kết hợp vào ĐKDVBS này. Trong ĐKDVBS này, “Yahoo” hoặc “Công Ty Yahoo Liên Quan” có nghĩa là công ty Yahoo cung cấp cho bạn Dịch Vụ như được quy định trong Mục 10. Việc bạn sử dụng Dịch Vụ cấu thành sự chấp nhận và chịu sự điều chỉnh của ĐKDVBS này và pháp luật được xác định bởi Công Ty Yahoo Liên Quan trong Mục 10. ĐKDVBS này có thể được Yahoo cập nhật tùy từng thời điểm mà không cần thông báo riêng cho bạn. Câu trên không áp dụng cho bạn nếu Yahoo Deutschland GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (“Yahoo Deutschland“) cung cấp cho bạn tài khoản Yahoo Mail của bạn. Bạn có thể xem phiên bản hiện hành mới nhất của ĐKDVBS này và ĐKDV bằng cách bấm vào các liên kết tương ứng trong Mục 10.

b. “Yahoo Messenger” như được sử dụng trong ĐKDVBS này có nghĩa là Yahoo Messenger .

c. Lưu ý rằng tài khoản Yahoo Messenger của bạn bị ràng buộc với tài khoản Yahoo Mail của bạn. Do đó, việc bạn sử dụng Yahoo Messenger và tất cả các dịch vụ Yahoo Messenger sẽ tuân thủ ĐKDV và các luật áp dụng cho Công Ty Yahoo Liên Quan trong Mục 10. Các hệ thống tự động hóa của Yahoo quét và phân tích tất cả các nội dung liên lạc đến và đi được gửi và nhận từ tài khoản của bạn (chẳng hạn như nội dung Mail và Messenger bao gồm các tin nhắn tức thời và tin nhắn SMS) bao gồm cả các nội dung được lưu trữ trong tài khoản của bạn để, nhưng không giới hạn ở mục đích, cung cấp các tính năng sản phẩm và nội dung phù hợp mang tính cá nhân, làm cho phù hợp và đáp ứng quảng cáo có mục tiêu và cho việc phát hiện thư rác và phần mềm gây hại và bảo vệ khỏi sự lạm dụng. Bằng việc quét và phân tích các nội dung giao tiếp như vậy, Yahoo thu thập và lưu trữ dữ liệu. Trừ khi được nêu khác đi một cách rõ ràng, bạn sẽ không được phép từ chối tính năng này. Nếu bạn đồng ý với ĐKDVBS này và liên lạc với những người dùng không phải là người dùng Yahoo bằng cách sử dụng Dịch Vụ, bạn có trách nhiệm thông báo với những người dùng đó về tính năng này.

d. Bằng việc truy cập, sử dụng và tiếp tục sử dụng Dịch Vụ, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn được phép thực hiện những việc đó theo quy định pháp luật liên quan. Chỉ mình bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho việc sử dụng Dịch Vụ phù hợp với bất kỳ và tất cả các luật liên quan. Nếu bạn đang ở một vùng tài phán mà việc tải xuống hoặc sử dụng Dịch Vụ là bị cấm hay hạn chế, hoặc nếu bạn chưa đủ tuổi theo yêu cầu của luật áp dụng để sử dụng Dịch Vụ, xin hăy bấm vào nút “hủy bỏ” và không tải xuống hoặc sử dụng Dịch Vụ. Trừ khi có quy định rõ ràng khác, bất kỳ tính năng mới nào làm gia tăng hoặc nâng cao Dịch Vụ hiện tại đều phải chịu sự điều chỉnh của ĐKDVBS này mà bạn đồng ý với điều đó bằng việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ. Câu trên không áp dụng cho bạn nếu YAHOO! Deutschland cung cấp tài khoản YAHOO! Mail cho bạn.

2. DESCRIPTION AND USE OF YAHOO! MAIL AND YAHOO! MESSENGER

a. Sử dụng Phần mềm. Khi cần, bạn có thể cài đặt hoặc tải xuống và sử dụng phần mềm trong các Dịch vụ bao gồm bất kỳ phần mềm của bên thứ ba nào và bất kỳ bản cập nhật được ủy quyền nào do Yahoo cung cấp ("Phần mềm") ở dạng mã đối tượng trên máy tính hoặc thiết bị cá nhân do bạn sở hữu hoặc kiểm soát cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Bạn chỉ được phép truy cập vào các Dịch vụ qua phần mềm như được ủy quyền trong ATOS. Dịch vụ và các cấu phần của dịch vụ chứa các phần phềm được các bên cấp phép của Yahoo cấp phép ("Phần mềm của bên cấp phép"). Phần mềm của bên cấp phép cho phép Phần mềm của Yahoo thực hiện các chức năng nhất định bao gồm, nhưng không giới hạn, truy cập dữ liệu sở hữu riêng trên máy chủ dữ liệu của bên thứ ba. Giấy phép của bạn đối với Phần mềm sẽ tiếp tục cho đến khi một trong hai bên chấm dứt. Bạn có thể chấm dứt giấy phép đối với phần mềm bằng cách ngừng sử dụng và phá hủy tất cả các bản sao của Phần mềm. Ngoài ra, giấy phép phần mềm này sẽ chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của ATOS, Yahoo sẽ đăng công khai thông báo chấm dứt bằng văn bản trên trang web của Yahoo hoặc Yahoo sẽ gửi cho bạn thông báo chấm dứt bằng văn bản. Nếu giấy phép của bạn chấm dứt, bạn đồng ý ngừng bất kỳ và tất cả việc sử dụng các Dịch vụ, các cấu phần của dịch vụ và bất kỳ dữ liệu nào của bên thứ ba. Tất cả các quyền trong bất kỳ dữ liệu, phần mềm và máy chủ dữ liệu nào của bên thứ ba, bao gồm tất cả các quyền sở hữu, được bảo lưu và vẫn thuộc các bên thứ ba tương ứng. Bạn đồng ý rằng những bên thứ ba này có thể thực thi các quyền của mình theo ATOS này chống lại bạn một cách trực tiếp dưới tên riêng của họ và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những khiếu nại hoặc bào chữa như vậy và tất cả các chi phí có liên quan. Nếu bạn sử dụng phiên bản Yahoo Messenger dành cho máy tính được phát hành vào năm 2013 hoặc muộn hơn, thỉnh thoảng Yahoo có thể tự động tải xuống và cài đặt phiên bản Yahoo Messenger mới nhất. Nếu có thay đổi về tài liệu, bạn sẽ được thông báo sau khi cài đặt.

b. Lưu trữ và Truy cập Thông tin.. Yahoo Messenger (bao gồm cả Yahoo Messenger trong Yahoo Mail của bạn và các phiên bản trên nền web) cho phép bạn thấy bạn bè của mình khi họ đang lên mạng và cho phép bạn gửi và nhận các tin nhắn tức thời cùng các thông tin khác. Yahoo Messenger cũng sẽ cho phép bạn và những người mà bạn liên lạc với lưu trữ các cuộc đối thoại và các thông tin khác trên các tài khoản Yahoo Mail của bạn đặt ở trên các máy chủ của Yahoo. Điều này có nghĩa là bạn có thể truy cập và tìm kiếm lịch sử tin nhắn của bạn từ bất kỳ máy tính hoặc thiết bị nào có quyền truy cập Internet. Bất kể bạn có sử dụng tính năng này hay không, những người dùng khác có thể lựa chọn sử dụng tính năng này để lưu trữ các cuộc đối thoại và thông tin khác với bạn trong tài khoản của họ đặt trên các máy chủ của Yahoo. Việc bạn chấp nhận ĐKDVBS này cấu thành sự đồng ý của bạn cho phép Yahoo lưu trữ các thông tin liên lạc này và các thông tin khác trên các máy chủ của mình cho mục đích sao lưu dự phòng, bảo mật và tất cả các mục đích khác được nêu trong ĐKDVBS này. Chỉ mình bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung bạn sử dụng hoặc lưu trữ liên quan đến Dịch Vụ và nếu bạn muốn, chịu hoàn toàn trách nhiệm cho việc sao lưu dự phòng dữ liệu của mình. Trừ khi quy định trong ĐKDVBS này, bạn công nhận và đồng ý rằng Công ty Yahoo Liên Quan không bảo đảm rằng bạn sẽ có thể truy cập dữ liệu liên kết với tài khoản của bạn hoặc rằng có thể cung cấp cho bạn bất kỳ dữ liệu nào bị xóa, gỡ bỏ hoặc trở nên không truy cập được. Câu trên không áp dụng cho bạn nếu YAHOO! Deutschland cung cấp tài khoản YAHOO! Mail cho bạn.

c. ĐKDVBS này không cấp cho bạn quyền, quyền hạn hay lợi ích nào đối với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào do Yahoo sở hữu hoặc cấp bản quyền, bao gồm, không giới hạn, ở Dịch Vụ và các nhãn hiệu của Yahoo.

d. Quảng cáo. Bạn hiểu và đồng ý rằng Dịch Vụ có thể bao gồm các quảng cáo và rằng các quảng cáo này là cần thiết cho Yahoo để cung cấp Dịch Vụ.

e. Thông tin Liên lạc từ Yahoo. Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng Dịch Vụ có thể bao gồm các thông tin liên lạc nhất định từ Yahoo, như là các thông báo dịch vụ, các thông điệp quản lý và rằng bạn sẽ không thể lựa chọn từ chối việc nhận các thông tin liên lạc đó.

f. Truy cập và Sử dụng Dịch Vụ. Để sử dụng Dịch Vụ và các dịch vụ và sản phẩm trong Dịch Vụ (cho cả dịch vụ miễn phí hay có phí), bạn phải có quyền truy cập World Wide Web, cho dù trực tiếp hay thông qua thiết bị truy cập nội dung trên nền web. Bạn chịu trách nhiệm đối với và phải thanh toán bất kỳ khoản phí dịch vụ nào liên quan đến việc truy cập đó, và tất cả các chi phí cho bất cứ thiết bị nào để có quyền truy cập đó (mà có thể bao gồm các khoản phí trả cho bên thứ ba).

g. Khả Năng Tương Tác Cùng Với Các Mạng Khác. Nếu được Yahoo cho phép, Yahoo Messenger có thể cho phép bạn thông tin liên lạc với những người sử dụng các sản phẩm tin nhắn tức thời khác. Trong trường hợp đó, bạn thừa nhận và đồng ý rằng: (i) việc bạn sử dụng Yahoo Messenger chịu sự điều chỉnh của ĐKDVBS này và các quy định điều chỉnh việc sử dụng các sản phẩm tin nhắn tức thời mà bạn đã đồng ý, nếu có, mà chúng phù hợp với ĐKDVBS này; và (ii) người sử dụng các sản phẩm tin nhắn tức thời khác sẽ chịu sự điều chỉnh của các quy định điều chỉnh các sản phẩm tin nhắn tức thời đó. Yahoo không chịu trách nhiệm về các hành vi của người hoặc tổ chức mà bạn liên lạc với. Ngoại trừ tin nhắn mà Yahoo gửi tới cho bạn, Yahoo không sở hữu hay kiểm soát nội dung của bất kỳ tin nhắn nào được gửi hoặc nhận bởi người sử dụng Dịch Vụ.

h. Dịch Vụ có thể cho phép bạn sử dụng các phương thức khác nhau trong việc thông tin liên lạc và gửi, nhận các tin nhắn, các tập tin, h́nh ảnh, video và các thông tin khác, bao gồm cả việc thông qua Yahoo Messenger, Yahoo Mail, SMS, cuộc gọi thoại và cuộc gọi video.

i. Ngăn chặn. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, bạn thừa nhận rằng những người sử dụng khác của Dịch Vụ (bao gồm cả Yahoo Messenger) có thể chọn nhận thông báo từ Dịch Vụ khi bạn đãng nhập và có thể gửi cho bạn các tin nhắn tức thời và thông tin khác hay gọi cho bạn thông qua Dịch Vụ. Nếu bạn muốn ngăn chặn tính năng thông báo của Yahoo Messenger gửi cho những người sử dụng khác hoặc nếu bạn không muốn nhận tin nhắn từ những người sử dụng đó, bạn phải kích hoạt riêng tính năng “Bỏ qua” hoặc một tính năng tương tự. Khả năng bạn gửi và nhận các tin nhắn tức thời và các thông tin khác có thể bị chặn bởi Yahoo và những người sử dụng khác, mà theo đó có thể giới hạn một phần hoặc toàn bộ khả năng của bạn đối với việc sử dụng Dịch Vụ. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý rằng Yahoo không có trách nhiệm đánh giá hoặc giải quyết bất cứ tranh chấp nào phát sinh từ khả năng (hoặc điều khác) của bạn hoặc bất cứ người sử dụng nào khác để bỏ qua, gửi tin nhắn, hoặc các thông tin khác, hoặc việc sử dụng Dịch Vụ theo cách khác. Câu trên không áp dụng cho bạn nếu YAHOO! Deutschland cung cấp tài khoản YAHOO! Mail cho bạn.

j. Yahoo! Hỗ trợ. Yahoo, theo xem xét riêng của mình, có thể chọn cung cấp cho bạn sự hỗ trợ khách hàng và/hoặc các phiên bản nâng cấp, nâng cao hoặc các bản sửa đổi đối với Dịch Vụ (gọi chung là “Hỗ Trợ”) và có thể chấm dứt Hỗ Trợ đó vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo cho bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng trong trường hợp Yahoo chọn cung cấp Hỗ Trợ cho bạn, thì Hỗ Trợ đó được cung cấp một cách tự nguyện theo xem xét riêng của Yahoo và rằng nó sẽ không tạo ra bất kỳ quyền có tính ràng buộc nào đối với việc nhận Hỗ Trợ và rằng bạn sẽ không thể dựa trên bất kỳ tuyên bố hay đề nghị nào về Hỗ Trợ để cấu thành quyền có tính ràng buộc nào đối với Hỗ Trợ.

k. Yahoo Phí. Yahoo bảo lưu quyền tính phí cho việc sử dụng hay truy cập trong tương lai đối với các Dịch Vụ, hoặc các trang web và dịch vụ Yahoo khác theo xem xét riêng của Yahoo. Nếu Yahoo quyết định tính phí, Yahoo sẽ có thông báo trước cho bạn.

3. CÁC PHIÊN BẢN KHÁC NHAU CỦA YAHOO! MESSENGER VÀ CÁC ỨNG DỤNG KHÁCH TIN NHẮN TỨC THỜI ĐƯỢC PHÉP KHÁC CỦA YAHOO!

Các tính năng khác nhau có thể có trong các phiên bản khác nhau của Yahoo Mail và Yahoo Messenger và không phải tất cả các tính năng đều có thể có trong quốc gia và khu vực của bạn. Tương tự, không phải tất cả các tính năng có thể được cung cấp nếu người sử dụng mà bạn liên lạc với đang sử dụng một phiên bản khác của Yahoo Mail và Yahoo Messenger, hoặc đang sử dụng một ứng dụng khách phần mềm tin nhắn tức thời được cung cấp bởi một công ty không phải là Yahoo.

4. TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN, MẬT KHẨU, VÀ BẢO MẬT

Nếu bạn không có sẵn Yahoo I.D. và mật khẩu, bạn sẽ được nhắc hoàn tất quá trình đãng ký với Yahoo. Bạn đồng ý rằng Yahoo chỉ cung cấp cho bạn quyền truy cập tài khoản của bạn theo quy định của ĐKDVBS này và các quy tắc và hướng dẫn hiện hành. Nếu bạn vi phạm quy định tại Mục 4 này, hoặc không thể duy trì hiệu lực tài khoản của bạn với Yahoo, thì bạn thừa nhận và đồng ý rằng tài khoản của bạn có thể vĩnh viễn không còn khả năng truy cập và rằng tất cả các dữ liệu gắn kết với tài khoản sẽ không thể lấy lại được. Yahoo không bảo đảm rằng bạn có thể truy cập vĩnh viễn đến dữ liệu bạn sử dụng với Dịch Vụ, hoặc rằng Yahoo sẽ cung cấp cho bạn bản sao các dữ liệu đã mất hay bị xóa bỏ. Yahoo khuyến khích bạn sao lưu dự phòng dữ liệu của bạn. Yahoo có thể cũng áp dụng các giới hạn đối với các tính năng và dịch vụ nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào một số phần hoặc toàn bộ Dịch Vụ hoặc các dịch vụ Yahoo khác hoặc các trang web mà không có thông báo hoặc trách nhiệm. Câu trên không áp dụng cho bạn nếu YAHOO! Deutschland cung cấp tài khoản YAHOO! Mail cho bạn.

5. YAHOO! CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch Vụ cấu thành sự chấp nhận và chịu sự điều chỉnh của Chính Sách Quyền Riêng Tư của Yahoo. Dữ liệu đãng ký của bạn và các thông tin khác về bạn cũng sẽ chịu sự điều chỉnh của Chính Sách Quyền Riêng Tư của Yahoo. Bạn có thể xem xét phiên bản mới nhất của Chính Sách Quyền Riêng Tư của Yahoo vào bất kỳ lúc nào bằng việc bấm vào liên kết Chính Sách Quyền Riêng Tư thuộc Công Ty Yahoo Liên Quan tại Mục 10 dưới đây.

6. HẠN CHẾ SỬ DỤNG

BẠN KHÔNG ĐƯỢC và sẽ không được cho phép bất kỳ bên thứ ba nào (ngoại trừ phạm vi pháp luật sở tại có yêu cầu):

a. Sao chép, giải biên dịch, phân tích ngược cơ chế, phân tích ngược hợp ngữ, tách hợp ngữ, chỉnh sửa, cho thuê, mang cho thuê, cho vay, phân phối hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh (theo định nghĩa của luật pháp sở tại liên quan) hoặc cải tiến (theo định nghĩa của luật pháp sở tại liên quan) đối với Dịch Vụ hoặc Phần Mềm hoặc bằng cách khác để cố gắng tìm hiểu mă nguồn hoặc các giao thức trong Dịch Vụ hoặc Phần Mềm; ;

b. Đạt được hoặc cố gắng đạt được quyền truy cập trái phép đối với Dịch Vụ hoặc mạng Yahoo; ;

c. Kết hợp Dịch Vụ hoặc Phần Mềm, hoặc bất kỳ phần nào của chúng vào bất kỳ dịch vụ, phần mềm, phần cứng hoặc công nghệ khác được sản xuất hoặc phân phối bởi hay cho bạn;

d. Sử dụng Dịch Vụ theo bất cứ cách thức trái pháp luật nào, cho bất cứ mục đích trái pháp luật nào, hoặc theo bất kỳ cách thức nào không tuân thủ ĐKDVBS này hoặc ĐKDV; ;

e. Sử dụng Dịch Vụ để vận hành các phương tiện hạt nhân, ứng dụng hỗ trợ sự sống hoặc các ứng dụng công việc quan trọng khác trong trường hợp sự sống con người hoặc tài sản có thể bị đe dọa (bạn hiểu rõ rằng Dịch Vụ không được thiết kế cho các mục đích đó và rằng sự thất bại của chúng trong các trường hợp đó có thể dẫn đến tử vong, thương tật hoặc thiệt hại tài sản hay môi trường nghiêm trọng mà Yahoo sẽ không chịu trách nhiệm). Lưu ý rằng câu trên không áp dụng cho bạn nếu Yahoo Deutschland cung cấp tài khoản và dịch vụ Yahoo Mail cho bạn; hoặc

f. Bán, cho thuê, cho mượn, phân phối, chuyển giao, tái cấp bản quyền, tái sản xuất, nhân bản, sao chép, kinh doanh hoặc khai thác Dịch Vụ hay quyền truy cập vào Dịch Vụ hay thu lợi nhuận từ việc sử dụng hay cung cấp Dịch Vụ, dù là nhằm mục đích kiếm tiền hay thương mại trực tiếp, hoặc cách khác, nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản rơ ràng của Yahoo.

7. KHƯỚC TỪ VÀ THIẾT BỊ

a. Bạn hiểu và đồng ý rằng Dịch Vụ được cung cấp trên cơ sở “NGUYÊN TRẠNG” và rằng Yahoo không chịu trách nhiệm về tính hợp thời, việc xóa bỏ, gửi nhầm, hoặc không lưu trữ bất cứ thông tin người sử dụng nào hoặc các thiết lập cá nhân. Bạn cũng hiểu rằng Yahoo không chịu trách nhiệm về bảo mật và tính riêng tư của thông tin liên lạc được gửi qua Dịch Vụ. Các câu trên trong điều khoản này không áp dụng cho bạn nếu Yahoo Deutschland cung cấp tài khoản Yahoo Mail cho bạn.

b. Bạn có thể tùy chọn thiết bị để truy cập Dịch Vụ (ví dụ: thiết bị điện thoại cổng USB để truy cập tính năng gọi từ máy tính đến máy tính, là thiết bị mà có thể bao gồm chức năng kép để truy cập dịch vụ dây truyền thống vốn không được cung cấp bởi Yahoo).

c. Bất kỳ ứng dụng phụ của bên thứ ba mà bạn sử dụng cùng với Dịch Vụ sẽ thuộc sở hữu và thuộc trách nhiệm riêng của nhà phát triển ứng dụng phụ, và bạn phải tự xem xét quyết định về việc liệu các ứng dụng phụ này, hay việc bạn sử dụng chúng có hợp pháp hoặc thích hợp hay không.

d. Nếu Dịch Vụ được bạn tải xuống hoặc truy cập có bao gồm các tính năng chống phần mềm gián điệp, thì phần mềm được công cụ này nhận dạng là “phần mềm gián điệp” có thể là phần mềm mà bạn đã đồng ý tải về máy tính của bạn theo thỏa thuận riêng với bên thứ ba. Chỉ mình bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc tuân thủ các thỏa thuận mà bạn đã giao kết với các bên thứ ba.

e. Bất kỳ thiết bị tùy chọn hoặc được yêu cầu nào hoặc các ứng dụng phụ của bên thứ ba mà bạn sử dụng để sử dụng, truy cập, hoặc làm gia tăng Dịch Vụ, bao gồm cả thiết bị di động hoặc thiết bị khác, dù là được yêu cầu hay tùy chọn, phải tuân thủ các điều khoản, điều kiện, các bảo đảm và khước từ được cung cấp bởi nhà sản xuất các thiết bị hay các ứng dụng phụ của bên thứ ba đó, và Yahoo không có bảo đảm hay cam kết bất cứ điều gì liên quan đến các thiết bị hay các ứng dụng phụ của bên thứ ba đó. Xin vui lòng xem các tài liệu mà bạn nhận được khi mua thiết bị hoặc khi nhận các ứng dụng phụ của bên thứ ba để tìm hiểu về các quyền và nghĩa vụ của bạn, bao gồm cả các bảo đảm và khước từ áp dụng cho bạn. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, YAHOO! VÀ CÁC CÔNG TY CON, BÊN LIÊN KẾT, NHÀ QUẢN LÝ, NHÂN VIÊN, ĐẠI DIỆN, ĐỐI TÁC VÀ BÊN CẤP BẢN QUYỀN CỦA YAHOO! KHƯỚC TỪ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, ĐIỀU KIỆN VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC DƯỚI BẤT KỲ DẠNG NÀO, BẤT KỂ LÀ ĐƯỢC CHỈ RÕ HAY NGẦM HIỂU, LIÊN QUAN ĐẾN THIẾT BỊ HOẶC CÁC ỨNG DỤNG PHỤ CỦA BÊN THỨ BA ĐÓ, BAO GỒM CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ BẢO ĐẢM NGẦM HIỂU VỀ QUYỀN SỞ HỮU, KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, CHẤT LƯỢNG THỎA MĂN YÊU CẦU, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, VỀ VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ THEO MỘT TIÊU CHUẨN VỀ CHĂM SÓC VÀ KỸ NĂNG PHÙ HỢP VÀ VỀ TÍNH KHÔNG VI PHẠM BẤT KỲ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ NÀO. Câu trên không áp dụng cho bạn nếu YAHOO! Deutschland cung cấp tài khoản YAHOO! Mail cho bạn.

8. THÔNG TIN CHUNG

Toàn Bộ Thỏa Thuận. ĐKDVBS này và ĐKDV và tất cả các các tài liệu được kết hợp vào chúng cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Yahoo liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch Vụ và thay thế bất cứ phiên bản trước đây nào của ĐKDVBS này hay ĐKDV, nếu có, giữa bạn và Yahoo liên quan đến Dịch Vụ. Bạn cũng sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện bổ sung được áp dụng khi bạn sử dụng hoặc mua các dịch vụ nhất định khác của Yahoo (bao gồm các dịch vụ có tính phí), dịch vụ liên kết, nội dung của bên thứ ba hay phần mềm của bên thứ ba. ĐKDVBS này sẽ tiếp tục điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch Vụ trừ khi bạn đồng ý với các điều khoản khác với một công ty Yahoo mà quy định cụ thể rằng chúng thay thế phiên bản đã thỏa thuận trước đây của “Điều Khoản Dịch vụ Bổ sung Thông tin Liên lạc Toàn cầu Yahoo”. Nếu bạn đang sử dụng Dịch Vụ, và trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các quy định của ĐKDVBS này và ĐKDV, thì các quy định của ĐKDVBS sẽ có giá trị điều chỉnh bởi v́ chúng liên quan đến Dịch Vụ.

9. CÁC VI PHẠM

Xin vui lòng thông báo về bất kỳ vi phạm nào đối với ĐKDVBS này theo đường liên kết Chăm Sóc Khách Hàng nêu tại Mục 10 dưới đây thuộc Công Ty Yahoo Liên Quan.

10. CONTRACTING PARTY, CHOICE OF LAW, LOCATION FOR RESOLVING DISPUTES AND OTHER LOCAL REGION PROVISIONS

ĐKDVBS này là giữa bạn và Công Ty Yahoo Liên Quan. Trong các tiểu mục dưới đây, hãy tìm công ty Yahoo cung cấp cho bạn tài khoản Yahoo Mail của bạn, và trong tiểu mục đó, bạn sẽ tìm thấy công ty Yahoo mà bạn giao kết hợp đồng về Dịch Vụ, việc lựa chọn luật, địa điểm giải quyết tranh chấp với Công Ty Yahoo Liên Quan và các quy định quan trọng khác. Xin lưu ý rằng việc bạn sử dụng Yahoo Messenger và tất cả các dịch vụ Yahoo Messenger khác sẽ chịu sự điều chỉnh của luật áp dụng đối với Công Ty Yahoo Liên Quan. Nếu bạn không nhớ được công ty Yahoo nào đã cung cấp cho bạn tài khoản Yahoo Mail của bạn, thì xin vui lòng bấm vào liên kết “Giới thiệu”(About) trong Yahoo Messenger và tiếp đến liên kết “Pháp Luật Điều Chỉnh”. Nếu bạn đang sử dụng Yahoo Mail, vui lòng bấm vào liên kết “Trợ Giúp” trong Yahoo Mail và tiếp đến “Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ”.

KHU VỰC:

Châu Mỹ.

a. Mỹ. Nếu Yahoo! Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, cung cấp cho bạn dịch vụ và tài khoản Yahoo Mail, thì bạn đang giao kết hợp đồng với Yahoo! Inc. và Yahoo! Inc. cung cấp Dịch Vụ cho bạn và luật nội dung của Bang California sẽ điều chỉnh việc giải thích ĐKDVBS này và áp dụng đối với tất cả các khiếu kiện liên quan đến ĐKDVBS, không phụ thuộc vào sự xung đột về các nguyên tắc của pháp luật. Bạn và Yahoo! Inc. chấp thuận một cách không hủy ngang thẩm quyền và địa điểm tài phán duy nhất của các tòa án của bang tại Hạt Santa Clara, California hoặc tòa án Liên Bang tại Northern District của California, Mỹ đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến ĐKDVBS này hoặc phát sinh từ hoặc có liên quan đến mối quan hệ giữa bạn và Yahoo, bất kể thể loại khiếu kiện nào. Nếu được áp dụng, tất cả Phần Mềm được cung cấp cho Chính phủ Mỹ theo các yêu cầu được phát hành vào hoặc sau ngày 1 tháng 12 năm 1995, được cung cấp cùng với các quyền thương mại và các giới hạn quy định trong văn bản này. Nếu Dịch Vụ và các tài liệu liên quan được cung cấp cho hoặc được mua bởi hoặc nhân danh Chính Phủ Mỹ , nếu áp dụng, thì Dịch Vụ thực sự được xem như “phần mềm thương mại” đúng như thuật ngữ này được sử dụng trong hệ thống Quy Định Mua Sắm Liên Bang (the Federal Acquisition Regulation). Các quyền của nước Mỹ không vượt quá các quyền tối thiểu quy định trong FAR 52.227-19 đối với “phần mềm máy tính bị hạn chế”. Tất cả các điều khoản và điều kiện khác của ĐKDVBS này vẫn được áp dụng. Bạn đồng ý không cung cấp sự hỗ trợ hoặc các nguồn lực cơ bản (hoặc che giấu hoặc giả mạo bản chất, địa điểm, nguồn, hoặc quyền sở hữu của hỗ trợ hoặc các nguồn lực cơ bản) cho bất kỳ (các) tổ chức nào mà Chính Phủ Mỹ chỉ định là tổ chức khủng bố nước ngoài theo điều 219 của Luật Di Trú và Quốc Tịch (the Immigration and Nationality Act). Bạn thừa nhận và hiểu rằng Yahoo hiện KHÔNG cho phép bạn truy cập bất cứ dịch vụ 911 hoặc dịch vụ khẩn cấp tương tự nào (số dịch vụ khẩn cấp truyền thống 911, E911, hoặc các truy cập tương tự vào dịch vụ khẩn cấp). Bạn phải luôn luôn có phương tiện thay thế đối với việc truy cập 911 hoặc dịch vụ khẩn cấp tương tự. Xin vui lòng thông báo cho những người khác có sử dụng Yahoo Messenger hoặc Yahoo Mail của bạn và các thiết bị được sử dụng để truy cập Yahoo Messenger hoặc Yahoo Mail rằng họ phải truy cập các số dịch vụ này thông qua điện thoại bàn truyền thống hoặc điện thoại di động. Yahoo Messenger hoặc Yahoo Mail không nhằm mục đích thay thế dịch vụ điện thoại chính của bạn, như điện thoại bàn truyền thống hoặc điện thoại di động. Bạn có thể xem bản mới nhất của ĐKDVBS này, ĐKDV và Chính Sách Quyền Riêng Tư vào bất kỳ lúc nào theo các liên kết bên dưới. Bạn cũng có thể liên lạc với dịch vụ chăm sóc khách hàng thông qua các liên kết được cung cấp.

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/. For Yahoo En Español ATOS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/en-us/. For Yahoo En Español TOS: https://info.yahoo.com/legal/e1/yahoo/utos/es-us.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/us/yahoo/. For Yahoo En Español Privacy Policy: https://info.yahoo.com/privacy/espanol/yahoo/.

D. Chăm Sóc Khách Hàng: Customer Care For Yahoo en Español Customer Care: espanol-abuse@yahoo-inc.com .

b. Canada: Nếu Yahoo Canada, 207 Queen's Quay West, Suite 801, Toronto, ON, M5J 1A7, cung cấp cho bạn dịch vụ và tài khoản Yahoo Mail, thì bạn đang giao kết hợp đồng với Yahoo Canada Co. và Yahoo Canada Co. cung cấp Dịch Vụ cho bạn và luật pháp của Canada sẽ điều chỉnh việc giải thích ĐKDVBS này, bao gồm cả các vi phạm đối với ĐKDVBS, không phụ thuộc vào sự xung đột về các nguyên tắc của pháp luật, mà còn áp dụng cho tất cả các khiếu kiện khác, bao gồm cả các khiếu kiện liên quan đến luật bảo vệ người tiêu dùng, luật cạnh tranh không lành mạnh và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Bạn và Yahoo Canada chấp thuận một cách không hủy ngang thẩm quyền và địa điểm tài phán duy nhất của các tòa án Ontario, Canada đối với tất cả tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến ĐKDVBS này hoặc phát sinh từ hay có liên quan đến mối quan hệ giữa bạn và Yahoo bất kể thể loại khiếu kiện nào. Bạn có thể xem bản mới nhất của ĐKDVBS này, ĐKDV và Chính Sách Quyền Riêng Tư vào bất kỳ lúc nào theo các liên kết bên dưới. Bạn cũng có thể liên lạc với dịch vụ chăm sóc khách hàng thông qua các liên kết được cung cấp.

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/ca/yahoo/utos/terms .

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/ca/yahoo/.

D. Chăm Sóc Khách Hàng: http://help.yahoo.com/l/ca/yahoo/helpcentral/.

c. Brasil: Nếu Yahoo Brasil Internet Ltda.,R. Fidencio Ramos, 195 - 12o andar, Sao Paulo, 04551-010, Brazil, cung cấp cho bạn dịch vụ và tài khoản Yahoo Mail, thì bạn đang giao kết hợp đồng với Yahoo Brasil và Yahoo Brasil cung cấp Dịch Vụ cho bạn và luật pháp của nước Cộng Hòa Liên Bang Brasil điều chỉnh không chỉ việc giải thích ĐKDVBS này và áp dụng cho các khiếu kiện về vi phạm đối với ĐKDVBS, không phụ thuộc vào sự xung đột về các nguyên tắc của pháp luật, mà còn áp dụng cho tất cả các khiếu kiện khác, bao gồm khiếu kiện liên quan đến luật bảo vệ người tiêu dùng, luật cạnh tranh không lành mạnh và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Bạn và Yahoo Brasil chấp thuận một cách không hủy ngang thẩm quyền và địa điểm tài phán duy nhất của Cộng Hòa Liên Bang Brazil đối với tất cả tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến ĐKDVBS này hoặc phát sinh từ hay có liên quan đến mối quan hệ giữa bạn và Yahoo bất kể thể loại khiếu kiện nào. Đối với người sử dụng của Yahoo Brasil, các hạn chế về quyền của người sử dụng, giới hạn trách nhiệm và hiệu lực của ĐKDVBS này sẽ chỉ áp dụng trong giới hạn mà pháp luật Brasil cho phép. Yahoo Brasil bảo lưu quyền của riêng mình giải quyết xung đột hoặc mâu thuẫn cuối cùng theo ĐKDV và pháp luật Brazil. Bạn có thể xem bản mới nhất của ĐKDVBS này, ĐKDV và Chính Sách Quyền Riêng Tư vào bất kỳ lúc nào theo các liên kết bên dưới. Bạn cũng có thể liên lạc với dịch vụ chăm sóc khách hàng thông qua các liên kết được cung cấp.

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/br/yahoo/utos/terms/ /

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/br/yahoo/.

D. Chăm Sóc Khách Hàng: http://help.yahoo.com/l/br/yahoo/helpcentral/.

d. Argentina: Nếu Yahoo de Argentina SRL, Av. Congreso 1685 - 2do.Piso, Cdad, Aut. de Buenos Aires, C1428BUC, Argentina, cung cấp cho bạn dịch vụ và tài khoản Yahoo Mail, thì bạn đang giao kết hợp đồng với Yahoo de Argentina và Yahoo de Argentina cung cấp Dịch Vụ cho bạn và luật pháp của nước Cộng Hòa Argentina sẽ điều chỉnh không chỉ việc giải thích ĐKDVBS này và áp dụng cho các khiếu kiện về vi phạm đối với ĐKDVBS, không phụ thuộc vào sự xung đột về các nguyên tắc của pháp luật, mà còn áp dụng cho tất cả các khiếu kiện khác, bao gồm cả các khiếu kiện liên quan đến luật bảo vệ người tiêu dùng, luật cạnh tranh không lành mạnh và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Bạn và Yahoo de Argentina chấp thuận một cách không hủy ngang thẩm quyền và địa điểm tài phán duy nhất của Cộng Hòa Argentina đối với tất cả tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến ĐKDVBS này hoặc phát sinh từ hay có liên quan đến mối quan hệ giữa bạn và Yahoo bất kể thể loại khiếu kiện nào. Bạn có thể xem bản mới nhất của ĐKDVBS này, ĐKDV và Chính Sách Quyền Riêng Tư vào bất kỳ lúc nào theo các liên kết bên dưới. Bạn cũng có thể liên lạc với dịch vụ chăm sóc khách hàng thông qua các liên kết được cung cấp.

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/ar/yahoo/utos/terms/ .

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/ar/yahoo/.

D. Chăm Sóc Khách Hàng: ar-abuse@yahoo-inc.com

e. Mexico: Nếu Yahoo de Mexico S.A. de C.V., Av Paseo de las Palmas 330, Piso 2, Lomas de Chapultepec, Mexico City, 11000, cung cấp cho bạn dịch vụ và tài khoản Yahoo Mail, thì bạn đang giao kết hợp đồng với Yahoo de Mexico và Yahoo de Mexico cung cấp Dịch Vụ cho bạn và luật pháp của Liên Bang Mexico sẽ điều chỉnh không chỉ việc giải thích ĐKDVBS này và áp dụng cho các khiếu kiện về vi phạm đối với ĐKDVBS, không phụ thuộc vào sự xung đột về các nguyên tắc của pháp luật, mà còn áp dụng cho tất cả các khiếu kiện khác, bao gồm cả các khiếu kiện liên quan đến luật bảo vệ người tiêu dùng, luật cạnh tranh không lành mạnh và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Bạn và Yahoo de Mexico chấp thuận một cách không hủy ngang thẩm quyền và địa điểm tài phán duy nhất của Liên bang Mexico đối với tất cả tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến ĐKDVBS này hoặc phát sinh từ hay có liên quan đến mối quan hệ giữa bạn và Yahoo bất kể thể loại khiếu kiện nào. Bạn có thể xem bản mới nhất của ĐKDVBS này, ĐKDV và Chính Sách Quyền Riêng Tư vào bất kỳ lúc nào theo các liên kết bên dưới. Bạn cũng có thể liên lạc với dịch vụ chăm sóc khách hàng thông qua các liên kết được cung cấp.

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/mx/yahoo/utos/terms/.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/mx/yahoo/.

D. Chăm Sóc Khách Hàng: mx-abuse@yahoo-inc.com .

f. Venezuela, Colombia, Peru và Chile: Nếu Yahoo Hispanic Americas, LLC, One Alhambra Plaza, 8th Floor, Coral Gables, FL 33134, U.S.A, cung cấp cho bạn dịch vụ và tài khoản Yahoo Mail, thì bạn đang giao kết hợp đồng với Yahoo Hispanic Americas và Yahoo Hispanic Americas cung cấp Dịch Vụ cho bạn và luật pháp của Bang Florida sẽ điều chỉnh không chỉ việc giải thích ĐKDVBS này và áp dụng cho các khiếu kiện về vi phạm đối với ĐKDVBS, không phụ thuộc vào sự xung đột về các nguyên tắc của pháp luật, mà còn áp dụng cho tất cả các khiếu kiện khác, bao gồm khiếu kiện liên quan đến luật bảo vệ người tiêu dùng, luật cạnh tranh không lành mạnh và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Bạn và Yahoo Hispanic Americas chấp thuận một cách không hủy ngang thẩm quyền và địa điểm tài phán duy nhất của tòa án Hạt Miami-Dade đối với tất cả tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến ĐKDVBS này hoặc phát sinh từ hay có liên quan đến mối quan hệ giữa bạn và Yahoo bất kể thể loại khiếu kiện nào. Yahoo Venezuela: Bạn có thể xem bản mới nhất của ĐKDVBS này, ĐKDV và Chính Sách Quyền Riêng Tư vào bất kỳ lúc nào theo các liên kết bên dưới. Bạn cũng có thể liên lạc với dịch vụ chăm sóc khách hàng thông qua các liên kết được cung cấp.

Yahoo Venezuela: Bạn có thể xem bản mới nhất của ĐKDVBS này, ĐKDV và Chính Sách Quyền Riêng Tư vào bất kỳ lúc nào theo các liên kết bên dưới. Bạn cũng có thể liên lạc với dịch vụ chăm sóc khách hàng thông qua các liên kết được cung cấp.

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/ve/yahoo/utos/terms.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/ve/yahoo/.

D. Chăm Sóc Khách Hàng: espanol-abuse@yahoo-inc.com .

Yahoo Colombia: Bạn có thể xem bản mới nhất của ĐKDVBS này, ĐKDV và Chính Sách Quyền Riêng Tư vào bất kỳ lúc nào theo các liên kết bên dưới. Bạn cũng có thể liên lạc với dịch vụ chăm sóc khách hàng thông qua các liên kết được cung cấp.

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/co/yahoo/utos/terms/.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/co/yahoo/.

D. Chăm Sóc Khách Hàng: espanol-abuse@yahoo-inc.com .

Yahoo Peru: Bạn có thể xem bản mới nhất của ĐKDVBS này, ĐKDV và Chính Sách Quyền Riêng Tư vào bất kỳ lúc nào theo các liên kết bên dưới. Bạn cũng có thể liên lạc với dịch vụ chăm sóc khách hàng thông qua các liên kết được cung cấp.

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/pe/yahoo/utos/terms/.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/pe/yahoo/.

D. Chăm Sóc Khách Hàng: espanol-abuse@yahoo-inc.com .

Yahoo Chile: Bạn có thể xem bản mới nhất của Bản quyền này, ĐKDVBS và Chính Sách Quyền Riêng Tư vào bất kỳ lúc nào theo các liên kết bên dưới. Bạn cũng có thể liên lạc với dịch vụ chăm sóc khách hàng thông qua các liên kết được cung cấp.

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/cl/yahoo/utos/terms/.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/cl/yahoo/.

D. Chăm Sóc Khách Hàng: espanol-abuse@yahoo-inc.com .

KHU VỰC:

Châu Âu.

g. Vương Quốc Anh: Nếu Yahoo UK Ltd có địa chỉ tại 125 Shaftesbury Avenue, London WC2H 8AD, United Kingdom cung cấp cho bạn tài khoản và dịch vụ Yahoo Mail, thì bạn đang giao kết hợp đồng với Yahoo UK Ltd. và Yahoo UK Ltd. cung cấp Dịch Vụ cho bạn, và luật pháp của nước Anh và xứ Wales sẽ điều chỉnh ĐKDVBS này và bất kỳ nghĩa vụ ngoài hợp đồng nào phát sinh từ đó. Bạn và Yahoo UK Ltd. chấp thuận một cách không hủy ngang thẩm quyền và địa điểm tài phán duy nhất của tòa án Anh đối với tất cả tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến ĐKDVBS này hoặc bất kỳ nghĩa vụ ngoài hợp đồng nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến ĐKDVBS này hoặc bất kỳ khiếu kiện hoặc tranh chấp nào phát sinh từ hay có liên quan đến mối quan hệ giữa bạn và Yahoo UK Limited bất kể thể loại khiếu kiện nào. Nếu bạn nâng cấp tài khoản Yahoo UK Mail lên Yahoo Mail Plus, thì dịch vụ đó được Yahoo Netherlands BV cung cấp cho bạn theo điều khoản là Điều Khoản Dịch Vụ Bổ Sung Mail Plus https://info.yahoo.com/legal/uk/yahoo/mail/plus.html và các điều khoản của ĐKDVBS này sẽ được kết hợp vào các điều khoản đó và sẽ có hiệu lực với bạn và Yahoo Netherlands BV về dịch vụ đó.

Cuối cùng, các quy định bổ sung sau sẽ áp dụng cho bạn: Cuối cùng, các điều khoản bổ sung sau đây sẽ áp dụng cho bạn: Không điều nào trong ĐKDVBS này hoặc ĐKDV sẽ hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm của bất cứ bên nào về gian lận, lừa dối, tử vong hoặc thương tích cá nhân gây ra bởi sự thiếu hiểu biết hoặc vi phạm bất cứ điều khoản nào quy định trong Mục 12 của Đạo Luật Buôn Bán Hàng Hóa 1979 hoặc Mục 2 của Đạo Luật Cung Cấp Hàng Hóa và Dịch Vụ 1982, hoặc bất cứ trách nhiệm nào không thể loại trừ hoặc giới hạn bởi luật pháp áp dụng, cũng như không loại trừ liên quan đến bất kỳ khoản phạt theo luật hoặc quy định nào phải gánh chịu.

Bạn có thể xem bản mới nhất của ĐKDVBS này, ĐKDV và Chính Sách Quyền Riêng Tư vào bất kỳ lúc nào theo các liên kết bên dưới. Bạn cũng có thể liên lạc với dịch vụ chăm sóc khách hàng thông qua các liên kết được cung cấp.

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/uk/yahoo/utos/terms.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/uk/yahoo/.

D. Chăm Sóc Khách Hàng: http://help.yahoo.com/l/uk/yahoo/abuse/issues/abuse-01.html.

h. Italy: Nếu Yahoo Italia S.r.l., via Spadolini 7, 20141 Milano, Mă số và VAT số 13122290151, cung cấp cho bạn dịch vụ và tài khoản Yahoo Mail, thì bạn đang giao kết hợp đồng với Yahoo Italia và Yahoo Italia cung cấp Dịch Vụ cho bạn và luật pháp của nước Ư sẽ điều chỉnh không chỉ việc giải thích ĐKDVBS này và áp dụng cho cả các khiếu kiện về vi phạm đối với ĐKDVBS, không phụ thuộc vào sự xung đột về các nguyên tắc của pháp luật, mà còn áp dụng cho tất cả các khiếu kiện khác, bao gồm cả các khiếu kiện liên quan đến luật bảo vệ người tiêu dùng, luật bảo vệ dữ liệu, luật cạnh tranh không lành mạnh và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Bạn và Yahoo Italia chấp thuận một cách không hủy ngang thẩm quyền và địa điểm tài phán duy nhất của tòa án Milan, Italy đối với tất cả tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến ĐKDVBS này hoặc phát sinh từ hay có liên quan đến mối quan hệ giữa bạn và Yahoo bất kể thể loại khiếu kiện nào. Việc lựa chọn khu vực có thẩm quyền tài phán và địa điểm không phụ thuộc vào các quy định bắt buộc của EC 44/2001 về các hợp đồng giữa doanh nghiệp và khách hàng. Bạn có thể xem bản mới nhất của ĐKDVBS này, ĐKDV và Chính Sách Quyền Riêng Tư vào bất kỳ lúc nào theo các liên kết bên dưới. Bạn cũng có thể liên lạc với dịch vụ chăm sóc khách hàng thông qua các liên kết được cung cấp.

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/it/yahoo/utos/terms.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/it/yahoo/.

D. Chăm Sóc Khách Hàng: http://help.yahoo.com/l/it/yahoo/abuse/.

Bạn có thể liên hệ với Yahoo Italia vào bất kỳ lúc nào bằng cách viết và gửi một email đến địa chỉ trên.

i. Đức: Nếu Yahoo Deutschland cung cấp cho bạn dịch vụ và tài khoản Yahoo Mail, thì bạn đang giao kết hợp đồng với Yahoo Deutschland và Yahoo Deutschland cung cấp Dịch Vụ cho bạn. Trong trường hợp này, các quan hệ hợp đồng và ngoài hợp đồng giữa các bên liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ chịu sự điều chỉnh duy nhất của pháp luật Đức. Bạn chấp thuận thẩm quyền và địa điểm tài phán duy nhất của Munich, Đức đối với tất cả tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến ĐKDVBS này hoặc phát sinh từ hay có liên quan đến mối quan hệ giữa bạn và Yahoo bất kể thể loại khiếu kiện nào trong trường hợp bạn cư trú bên ngoài lănh thổ nước Đức hoặc đã chuyển ra khỏi lănh thổ nước Đức sau khi chấp nhận ĐKDVBS này. Nếu bạn nâng cấp tài khoản Yahoo Mail sang Yahoo Mail Plus thì dịch vụ đó được cung cấp cho bạn theo điều khoản được gọi là Điều Khoản Bổ Sung Dịch Vụ Mail Plus có tại https://info.yahoo.com/legal/de/yahoo/mail/mailplus/mailplus_atos_new.html điều khoản của ĐKDVBS này được kết hợp vào các điều khoản đó và sẽ áp dụng cho bạn về dịch vụ đó. Bạn có thể xem bản mới nhất của ĐKDVBS này, ĐKDV và Chính Sách Quyền Riêng Tư vào bất kỳ lúc nào theo các liên kết bên dưới. Bạn cũng có thể liên lạc với dịch vụ chăm sóc khách hàng thông qua các liên kết được cung cấp.

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/de/yahoo/utos/terms/.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/de/yahoo/.

D. Chăm Sóc Khách Hàng: http://help.yahoo.com/l/de/yahoo/abuse/help001.html.

j. Pháp: Nếu Yahoo France SAS (RCS Paris),, 17-19 rue Guillaume Tell 75017 Paris, cung cấp cho bạn dịch vụ và tài khoản Yahoo Mail, thì bạn đang giao kết hợp đồng với Yahoo France và Yahoo France cung cấp Dịch Vụ cho bạn và luật pháp của nước Pháp sẽ điều chỉnh không chỉ việc giải thích ĐKDVBS này và áp dụng cho các khiếu kiện về vi phạm đối với ĐKDVBS, không phụ thuộc vào sự xung đột về các nguyên tắc của pháp luật, mà còn áp dụng cho tất cả các khiếu kiện khác, bao gồm khiếu kiện liên quan đến luật bảo vệ người tiêu dùng, luật cạnh tranh không lành mạnh và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Nếu bạn nâng cấp tài khoản French Yahoo Mail lên Yahoo Mail Plus, thì dịch vụ đó được Yahoo Netherlands BV cung cấp cho bạn, công ty hoạt động theo Pháp luật của Hà Lan có số đãng ký 34141161, có văn pḥng đãng ký ở Zuideinde 136, 1541 CG Koog aan de Zaan, Netherlands, theo bộ điều khoản gọi là Điều Khoản Dịch Vụ Bổ Sung Mail Plus có tại https://info.yahoo.com/legal/fr/yahoo/mail/mailtos/mailplus.html: các điều khoản của ĐKDVBS này được kết hợp vào các điều khoản đó và sẽ áp dụng cho bạn và Yahoo Netherlands BV về dịch vụ đó. Bạn có thể xem bản mới nhất của ĐKDVBS này, ĐKDV và Chính Sách Quyền Riêng Tư vào bất kỳ lúc nào theo các liên kết bên dưới. Bạn cũng có thể liên lạc với dịch vụ chăm sóc khách hàng thông qua các liên kết được cung cấp.

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/fr/yahoo/utos/terms/.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/fr/yahoo/.

D. Chăm Sóc Khách Hàng: http://help.yahoo.com/l/fr/yahoo/abuse/.

k. Tây Ban Nha: Nếu Yahoo Iberia S.L.U., Calle María de Molina, 40 28006 Madrid, España, cung cấp cho bạn dịch vụ và tài khoản Yahoo Mail, thì bạn đang giao kết hợp đồng với Yahoo Iberia và Yahoo Iberia cung cấp Dịch Vụ cho bạn và luật pháp của nước Tây Ban Nha sẽ điều chỉnh không chỉ việc giải thích ĐKDVBS này và áp dụng cho cả các khiếu kiện về vi phạm đối với ĐKDVBS, không phụ thuộc vào sự xung đột về các nguyên tắc của pháp luật, mà còn áp dụng cho tất cả các khiếu kiện khác, bao gồm khiếu kiện liên quan đến luật bảo vệ người tiêu dùng, luật cạnh tranh không lành mạnh và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Bạn và Yahoo Iberia chấp thuận một cách không hủy ngang thẩm quyền và địa điểm tài phán duy nhất của Tây Ban Nha (và tòa án thành phố Madrid) đối với tất cả tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến ĐKDVBS này hoặc phát sinh từ hay có liên quan đến mối quan hệ giữa bạn và Yahoo bất kể thể loại khiếu kiện nào. Bạn có thể xem bản mới nhất của ĐKDVBS này, ĐKDV và Chính Sách Quyền Riêng Tư vào bất kỳ lúc nào theo các liên kết bên dưới. Bạn cũng có thể liên lạc với dịch vụ chăm sóc khách hàng thông qua các liên kết được cung cấp.

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/es/yahoo/utos/terms/.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/es/yahoo/.

D. Chăm Sóc Khách Hàng: http://help.yahoo.com/l/es/yahoo/helpcentral/.

l. Ireland, Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Romania, Hà Lan, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Ba Lan, Bỉ, Cộng Hòa Séc, Hungary , Bồ Đào Nha, Áo, Bulgari, Croatia, Estonia, Latvia, Lithuania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Ukraina và Hy Lạp: Nếu Yahoo Ireland Services Limited (YISL) có địa chỉ tại Block P, Eastpoint Business Park, Clontarf, 3 Ireland, cung cấp cho bạn dịch vụ và tài khoản Yahoo Mail, thì bạn đang giao kết hợp đồng với YISL để cung cấp Dịch Vụ cho bạn và luật pháp của Ireland sẽ điều chỉnh ĐKDVBS này và bất kỳ nghĩa vụ ngoài hợp đồng nào phát sinh từ đó. Bạn và YISL chấp thuận một cách không hủy ngang thẩm quyền và địa điểm tài phán duy nhất của tòa án Ireland đối với tất cả tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến ĐKDVBS này, bất kỳ nghĩa vụ ngoài hợp đồng nào phát sinh từ hoặc liên quan đến ĐKDVBS này, hoặc bất kỳ khiếu kiện hoặc tranh chấp nào phát sinh từ hay có liên quan đến mối quan hệ giữa bạn và YISL bất kể thể loại khiếu kiện nào.

Bạn có thể xem bản mới nhất của ĐKDVBS này, ĐKDV và Chính Sách Quyền Riêng Tư vào bất kỳ lúc nào theo các liên kết bên dưới.

Ireland:

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/ie/yahoo/utos/terms.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/ie/yahoo/.

Đan Mạch:

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/dk/yahoo/utos/terms/.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/dk/yahoo/.

Phần Lan:

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/fi/yahoo/utos/terms/.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/fi/yahoo/.

Na Uy:

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/no/yahoo/utos/terms/.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/no/yahoo/.

Romania:

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/ro/yahoo/utos/terms.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/ro/yahoo/.

Hà Lan:

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/nl/yahoo/utos/terms/.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/nl/yahoo/.

Thụy Điển:

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/se/yahoo/utos/terms/.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/se/yahoo/.

Thổ Nhĩ Kỳ:

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/tr/yahoo/utos/terms/.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/tr/yahoo/.

Nga:

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/ru/yahoo/utos/terms/.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/ru/yahoo/.

Hy Lạp:

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/gr/yahoo/utos/terms/.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/gr/yahoo/.

Ba Lan:

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/pl/yahoo/utos/terms/.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/pl/yahoo/.

Bỉ:

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/be/yahoo/utos/terms.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/be/yahoo/.

Cộng Hòa Séc:

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/cz/yahoo/utos/terms/.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/cz/yahoo/.

Hungary:

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/hu/yahoo/utos/terms.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/hu/yahoo/.

Bồ Đào Nha:

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/pt/yahoo/utos/terms.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/pt/yahoo/.

Áo:

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/at/yahoo/utos/terms/.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/at/yahoo/.

Bulgari:

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/bg/yahoo/utos/terms.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/bg/yahoo/.

Croatia:

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/hr/yahoo/utos/terms/.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/hr/yahoo/.

Estonia:

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/ee/yahoo/utos/terms/.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/ee/yahoo/.

Latvia:

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/lv/yahoo/utos/terms.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/lv/yahoo/.

Lithuania:

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/lt/yahoo/utos/terms/.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/lt/yahoo/.

Serbia:

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/rs/yahoo/utos/terms/.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/sr/yahoo/.

Slovakia:

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/sk/yahoo/utos/terms.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/sk/yahoo/.

Slovenia:

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/si/yahoo/utos/terms/.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/si/yahoo/.

Ukraina:

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/ua/yahoo/utos/terms.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/ua/yahoo/.

KHU VỰC:

Châu Á Thái Bình Dương.

m. Hong Kong: Nếu Yahoo Hong Kong Limited, có trụ sở tại 27/F Sunning Plaza, 10 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong, cung cấp cho bạn dịch vụ và tài khoản Yahoo Mail, thì bạn đang giao kết hợp đồng với Yahoo Hong Kong và Yahoo Hong Kong cung cấp Dịch Vụ cho bạn và luật pháp của Hong Kong sẽ điều chỉnh không chỉ việc giải thích ĐKDVBS này và áp dụng cho các khiếu kiện về vi phạm đối với ĐKDVBS, không phụ thuộc vào sự xung đột về các nguyên tắc của pháp luật, mà còn áp dụng cho tất cả các khiếu kiện khác, bao gồm cả các khiếu kiện liên quan đến luật bảo vệ người tiêu dùng, luật cạnh tranh không lành mạnh và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Bạn và Yahoo Hong Kong chấp thuận một cách không hủy ngang thẩm quyền và địa điểm tài phán duy nhất của Hong Kong đối với tất cả tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến ĐKDVBS này hoặc phát sinh từ hay có liên quan đến mối quan hệ giữa bạn và Yahoo bất kể thể loại khiếu kiện nào. Cuối cùng, các quy định bổ sung sau sẽ áp dụng cho bạn:

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/hk/yahoo/utos/terms/.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/hk/yahoo.

D. Chăm Sóc Khách Hàng: http://help.cc.hk.yahoo.com/.

E. Một số tính năng có thể không thể sử dụng đối với người dùng tại HK, bao gồm cả gọi điện từ máy tính đến điện thoại và gọi điện internet dạng khác.

n. Singapore, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Thailand and Vietnam: Nếu Yahoo Asia Pacific Pte. Ltd. (60 Anson Road, #13-01 Mapletree Anson, Singapore 079914), cung cấp cho bạn dịch vụ và tài khoản Yahoo Mail, thì bạn đang giao kết hợp đồng với Yahoo Asia Pacific Pte. Ltd. và Yahoo Asia Pacific Pte. Ltd. cung cấp Dịch Vụ cho bạn và luật pháp của Singapore điều chỉnh không chỉ việc giải thích ĐKDVBS này và áp dụng cho các khiếu kiện về vi phạm đối với ĐKDVBS, không phụ thuộc vào sự xung đột về các nguyên tắc của pháp luật, mà còn áp dụng cho tất cả các khiếu kiện khác, bao gồm cả các khiếu kiện liên quan đến luật bảo vệ người tiêu dùng, luật cạnh tranh không lành mạnh và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Bạn và Yahoo Asia Pacific Pte. Ltd. chấp thuận một cách không hủy ngang thẩm quyền và địa điểm tài phán duy nhất của tòa án Singapore đối với tất cả tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến ĐKDVBS này hoặc phát sinh từ hay có liên quan đến mối quan hệ giữa bạn và Yahoo bất kể thể loại khiếu kiện. Cuối cùng, các quy định bổ sung sau sẽ áp dụng cho bạn:

A. ĐKDVBS:

• Singapore: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

• Indonesia : https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

• Malaysia : https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

• Philippines: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

• Thái Lan : https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

• Việt Nam : https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV:

• Singapore: https://info.yahoo.com/legal/sg/yahoo/utos/terms/.

• Indonesia : https://info.yahoo.com/legal/id/yahoo/utos/terms.

• Malaysia : https://info.yahoo.com/legal/my/yahoo/utos/terms/.

• Philippines: https://info.yahoo.com/legal/ph/yahoo/utos/terms/.

• Thái Lan : https://info.yahoo.com/legal/th/yahoo/utos/terms.

• Việt Nam : https://info.yahoo.com/legal/vn/yahoo/utos/terms/.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư:

• Singapore: https://info.yahoo.com/privacy/sg/yahoo/.

• Indonesia : https://info.yahoo.com/privacy/id/yahoo/.

• Malaysia : https://info.yahoo.com/privacy/my/yahoo/.

• Philippines: https://info.yahoo.com/privacy/ph/yahoo/.

• Thái Lan : https://info.yahoo.com/privacy/th/yahoo.

• Việt Nam : https://info.yahoo.com/privacy/vn/yahoo/.

D. Chăm Sóc Khách Hàng:

• Singapore: http://help.yahoo.com/l/sg/yahoo/mail/abuse.html.

• Indonesia: http://help.yahoo.com/l/id/yahoo/mail/yahoomail/abuse.html.

• Malaysia: http://help.yahoo.com/l/mye/yahoo/mail/yahoomail/abuse-01.html.

• Philippines: http://help.yahoo.com/l/ph/yahoo/mail/yahoomail/abuse.html.

• Thái Lan: http://help.yahoo.com/l/th/yahoo/mail/abuse.html.

• Việt Nam: http://help.yahoo.com/l/vn/yahoo/mail/yahoomail/abuse.html.

o. Úc: Nếu Yahoo 7 Pty Limited, Levels 2&3, Pier 8/9, 23 Hickson Road, Millers Point NSW 2000, cung cấp cho bạn dịch vụ và tài khoản Yahoo Mail, thì bạn đang giao kết hợp đồng với Yahoo 7 và Yahoo 7 cung cấp Dịch Vụ cho bạn và luật pháp của New South Wales điều chỉnh không chỉ việc giải thích ĐKDVBS này và áp dụng cho các khiếu kiện về vi phạm đối với ĐKDVBS, không phụ thuộc vào sự xung đột về các nguyên tắc của pháp luật, mà còn áp dụng cho tất cả các khiếu kiện khác, bao gồm khiếu kiện liên quan đến luật bảo vệ người tiêu dùng, luật cạnh tranh không lành mạnh và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Bạn và Yahoo 7 chấp thuận một cách không hủy ngang thẩm quyền và địa điểm tài phán duy nhất của tòa án New South Wales đối với tất cả tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến ĐKDVBS này hoặc phát sinh từ hay có liên quan đến mối quan hệ giữa bạn và Yahoo bất kể thể loại khiếu kiện nào. Cuối cùng, các quy định bổ sung sau theo các liên kết dưới đây sẽ áp dụng cho bạn. Bạn cũng có thể liên lạc với dịch vụ chăm sóc khách hàng thông qua các liên kết được cung cấp.

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/au/yahoo/utos/terms/.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/au/yahoo.

D. Chăm Sóc Khách Hàng: http://help.yahoo.com/l/au/yahoo7/abuse/general.html.

p. New Zealand: Nếu Yahoo New Zealand Limited, 2 Ruskin Street Parnell Auckland New Zealand, cung cấp cho bạn dịch vụ và tài khoản Yahoo Mail, thì bạn đang giao kết hợp đồng với Yahoo New Zealand và Yahoo New Zealand cung cấp Dịch Vụ cho bạn và luật pháp của New Zealand điều chỉnh không chỉ việc giải thích ĐKDVBS này và áp dụng cho các khiếu kiện về vi phạm đối với ĐKDVBS, mà còn áp dụng cho tất cả các khiếu kiện khác, bao gồm khiếu kiện liên quan đến luật bảo vệ người tiêu dùng, luật cạnh tranh không lành mạnh và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Bạn và Yahoo New Zealand chấp thuận một cách không hủy ngang thẩm quyền và địa điểm tài phán duy nhất của tòa án Auckland đối với tất cả tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến ĐKDVBS này hoặc phát sinh từ hay có liên quan đến mối quan hệ giữa bạn và Yahoo bất kể thể loại khiếu kiện nào.

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/nz/yahoo/utos/terms/.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/nz/yahoo.

D. Chăm Sóc Khách Hàng: http://help.yahoo.com/l/au/yahoo7/abuse/general.html.

q. Đài Loan: Nếu Yahoo Taiwan cung cấp cho bạn dịch vụ và tài khoản Yahoo Mail, thì bạn đang giao kết hợp đồng với Yahoo Taiwan và Yahoo Taiwan cung cấp Dịch Vụ cho bạn và luật pháp của Đài Loan sẽ điều chỉnh không chỉ việc giải thích ĐKDVBS này và áp dụng cho các khiếu kiện về vi phạm đối với ĐKDVBS, không phụ thuộc vào sự xung đột về các nguyên tắc của pháp luật, mà còn áp dụng cho tất cả các khiếu kiện khác, bao gồm cả các khiếu kiện liên quan đến luật bảo vệ người tiêu dùng, luật cạnh tranh không lành mạnh và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Bạn và Yahoo Taiwan chấp thuận một cách không hủy ngang thẩm quyền và địa điểm tài phán duy nhất của tòa án tại Đài Bắc, Đài Loan, Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa đối với tất cả tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến ĐKDVBS này hoặc phát sinh từ hay có liên quan đến mối quan hệ giữa bạn và Yahoo bất kể thể loại khiếu kiện nào. Cuối cùng, các quy định bổ sung sau sẽ áp dụng cho bạn:

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/tw/yahoo/utos/terms/.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/tw/yahoo.

D. Chăm Sóc Khách Hàng: http://tw.help.cc.yahoo.com/.

r. Ấn Độ: Nếu Yahoo India Private Limited, Unit No. 1261, 6th floor, Building No.12, Solitaire Corporate Park, No. 167, Guru Hargovindji Marg, (Andheri-Ghatkopar Link Road), Andheri (East), Mumbai - 400 093, India cung cấp cho bạn dịch vụ và tài khoản Yahoo Mail, thì bạn đang giao kết hợp đồng với Yahoo India và Yahoo India cung cấp Dịch Vụ cho bạn và luật pháp Ấn Độ sẽ điều chỉnh Bản quyền và ĐKDVBS này, không phụ thuộc vào sự xung đột về các nguyên tắc của pháp luật. Bạn và Yahoo India chấp thuận một cách không hủy ngang thẩm quyền tài phán duy nhất của tòa án có thẩm quyền tại Mumbai đối với tất cả tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến ĐKDVBS này hoặc phát sinh từ hay có liên quan đến mối quan hệ giữa bạn và Yahoo bất kể thể loại khiếu kiện nào. Cuối cùng, các quy định bổ sung sau sẽ áp dụng cho bạn:

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/in/yahoo/utos/terms/.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/in/yahoo.

D. Chăm Sóc Khách Hàng: http://help.yahoo.com/l/in/yahoo/helpcentral/.

E. Một số tính năng nhất định có thể không có sẵn cho người sử dụng tại Ấn Độ, bao gồm cả tính năng gọi điện từ máy tính đến điện thoại và gọi điện internet dạng khác.

KHU VỰC:

Trung Đông và Bắc Phi.

s. Dịch Vụ Yahoo Maktoob và Israel. Nếu Yahoo! Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, cung cấp cho bạn dịch vụ và tài khoản Yahoo Mail, thì bạn đang giao kết hợp đồng với Yahoo! Inc. và Yahoo! Inc. cung cấp Dịch Vụ cho bạn và luật nội dung của Bang California sẽ điều chỉnh việc giải thích ĐKDVBS này và áp dụng đối với tất cả các khiếu kiện liên quan đến ĐKDVBS, không phụ thuộc vào sự xung đột về các nguyên tắc của pháp luật. Bạn và Yahoo! Inc. chấp thuận một cách không hủy ngang thẩm quyền và địa điểm tài phán duy nhất của các tòa án của bang tại Hạt Santa Clara, California hoặc tòa án Liên Bang tại Northern District của California, Mỹ đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến ĐKDVBS này hoặc phát sinh từ hoặc có liên quan đến mối quan hệ giữa bạn và Yahoo, bất kể thể loại khiếu kiện nào. Nếu được áp dụng, tất cả Phần Mềm được cung cấp cho Chính phủ Mỹ theo các yêu cầu được phát hành vào hoặc sau ngày 1 tháng 12 năm 1995, được cung cấp cùng với các quyền thương mại và các giới hạn quy định trong văn bản này. Nếu Dịch Vụ và các tài liệu liên quan được cung cấp cho hoặc được mua bởi hoặc nhân danh Chính Phủ Mỹ , nếu áp dụng, thì Dịch Vụ thực sự được xem như “phần mềm thương mại” đúng như thuật ngữ này được sử dụng trong hệ thống Quy Định Mua Sắm Liên Bang (the Federal Acquisition Regulation). Các quyền của nước Mỹ không vượt quá các quyền tối thiểu quy định trong FAR 52.227-19 đối với “phần mềm máy tính bị hạn chế”. Tất cả các điều khoản và điều kiện khác của ĐKDVBS này vẫn được áp dụng. Bạn đồng ý không cung cấp sự hỗ trợ hoặc các nguồn lực cơ bản (hoặc che giấu hoặc giả mạo bản chất, địa điểm, nguồn, hoặc quyền sở hữu của hỗ trợ hoặc các nguồn lực cơ bản) cho bất kỳ (các) tổ chức nào mà Chính Phủ Mỹ chỉ định là tổ chức khủng bố nước ngoài theo điều 219 của Luật Di Trú và Quốc Tịch (the Immigration and Nationality Act). Bạn thừa nhận và hiểu rằng Yahoo hiện KHÔNG cho phép bạn truy cập bất cứ dịch vụ 911 hoặc dịch vụ khẩn cấp tương tự nào (không truy cập số truyền thống 911, E911, hoặc các truy cập tương tự vào dịch vụ khẩn cấp ở quốc gia của bạn). Bạn phải luôn luôn có phương tiện thay thế đối với việc truy cập 911 hoặc dịch vụ khẩn cấp tương tự ở quốc gia của bạn. Xin vui lòng thông báo cho những người khác có sử dụng Yahoo Messenger hoặc Yahoo Mail của bạn và các thiết bị được sử dụng để truy cập Yahoo Messenger hoặc Yahoo Mail rằng họ phải truy cập các số dịch vụ này thông qua điện thoại bàn truyền thống hoặc điện thoại di động. Yahoo Messenger hoặc Yahoo Mail không nhằm mục đích thay thế dịch vụ điện thoại chính của bạn, như điện thoại bàn truyền thống hoặc điện thoại di động.

Nếu bạn đã đãng ký dịch vụ Yahoo Maktoob bằng tiếng Anh, bạn có thể xem bản mới nhất của ĐKDVBS này, ĐKDV và Chính Sách Quyền Riêng Tư vào bất kỳ lúc nào theo các liên kết bên dưới. Bạn cũng có thể liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng bằng cách sử dụng liên kết được cung cấp dưới đây.

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: http://info.maktoob.com/terms_e.php.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: http://info.maktoob.com/terms_e.php

D. Chăm Sóc Khách Hàng: http://help.yahoo.com/l/xe/yahoo/helpcentral/

E. Một số tính năng có thể không có sẵn cho bạn, bao gồm cả tính năng gọi từ máy tính đến điện thoại hoặc tính năng gọi điện internet khác.

Nếu bạn đã đãng ký dịch vụ Yahoo Maktoob ở Ả-Rập, bạn có thể xem bản mới nhất của ĐKDVBS này, ĐKDV và Chính Sách Quyền Riêng Tư vào bất kỳ lúc nào bằng cách ghé thăm Trung Tâm Điều Khoản Dịch Vụ Yahoo Maktoob Ả -Rập (Yahoo Maktoob Arabic Terms of Service Center) theo liên kết được cung cấp dưới đây. Bạn cũng có thể liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng bằng cách sử dụng liên kết được cung cấp dưới đây.

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: http://info.maktoob.com/terms.php.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: http://info.maktoob.com/terms.php

D. Chăm Sóc Khách Hàng: http://help.yahoo.com/l/xa/yahoo/helpcentral/

E. Một số tính năng có thể không có sẵn cho bạn, bao gồm cả tính năng gọi từ máy tính đến điện thoại hoặc tính năng gọi điện internet khác.

Nếu bạn đã đãng ký dịch vụ Yahoo ở Israel, bạn có thể xem bản mới nhất của ĐKDVBS này, ĐKDV và Chính Sách Quyền Riêng Tư vào bất kỳ lúc nào theo các liên kết bên dưới.

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/il/yahoo/utos/terms.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/il/yahoo/.

t. [b]Nam Phi: Nếu Yahoo Ireland Services Limited (YISL) có địa chỉ tại Block P, Eastpoint Business Park, Clontarf, 3 Ireland, cung cấp cho bạn dịch vụ và tài khoản Yahoo Mail, thì bạn đang giao kết hợp đồng với YISL để cung cấp Dịch Vụ cho bạn và luật pháp của Ireland sẽ điều chỉnh ĐKDVBS này và bất kỳ nghĩa vụ ngoài hợp đồng nào phát sinh từ đó. Bạn và YISL chấp thuận một cách không hủy ngang thẩm quyền và địa điểm tài phán duy nhất của tòa án Ireland đối với tất cả tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến ĐKDVBS này, bất kỳ nghĩa vụ ngoài hợp đồng nào phát sinh từ hoặc liên quan đến ĐKDVBS này, hoặc bất kỳ khiếu kiện hoặc tranh chấp nào phát sinh từ hay có liên quan đến mối quan hệ giữa bạn và YISL bất kể thể loại khiếu kiện nào. Bạn có thể xem bản mới nhất của ĐKDVBS này, ĐKDV và Chính Sách Quyền Riêng Tư vào bất kỳ lúc nào theo các liên kết bên dưới.

A. ĐKDVBS: https://info.yahoo.com/legal/yahoo/all/mail/.

B. ĐKDV: https://info.yahoo.com/legal/za/yahoo/utos/terms/.

C. Chính Sách Quyền Riêng Tư: https://info.yahoo.com/privacy/za/yahoo/.