Yahoo! Tìm Kiếm
Yahoo! Qui Định về Sự Riêng Tư
Trung tâm Thông tin Yahoo > Yahoo! Qui Định về Sự Riêng Tư > Profile

Hiểu thêm về Sự Riêng Tư của Yahoo!

Yahoo! Social Bar

Yahoo! Social Bar Vui lòng đọc Câu hỏi thường gặp của chúng tôi để biết thêm về Yahoo! Social Bar hoặc truy cập trang Trợ giúp Yahoo! Social Bar nếu bạn có thêm câu hỏi.

Yahoo! Profile

Yahoo! Profile thể hiện bạn là ai và ðóng vai trò một nõi lýu trữ cho danh tính của bạn trên Yahoo!. Trên Yahoo! Profile bạn có thể ðãng thông tin về bản thân và cho phép những ngýời khác tìm hiểu thêm về bạn.

Thu thập và sử dụng thông tin

 • Ðể tạo một hồ sõ, bạn sẽ cần tạo tên hiển thị. Tên này sẽ ðýợc hiển thị công khai và ai cũng có thể nhìn thấy.
  • Theo mặc ðịnh, chúng tôi khuyên bạn sử dụng tên và họ hoặc từ viết tắt họ của bạn làm tên hiển thị. Bạn có thể sử dụng bất kỳ tên hiển thị nào bạn muốn. Bạn có thể thay ðổi tên hiển thị bất kỳ lúc nào.
  • Nếu bạn tải lên một hình ảnh hiển thị thì hình ảnh này cũng sẽ hiển thị công khai.
 • Bạn có thể ðãng thông tin cá nhân về bản thân trên Hồ sõ của mình.
  • Trừ tên hiển thị của bạn, tất cả thông tin khác ðều là tùy chọn.
 • Bạn có thể kích hoạt liên kết giữa hoạt ðộng Yahoo! của mình thông qua mạng Yahoo!.

Thực hành chia sẻ và tiết lộ thông tin

 • Tên hiển thị và hình ảnh hiển thị bạn cung cấp cho Hồ sõ của mình trên Yahoo! ðýợc hiển thị công khai. Nếu bạn ðặt ðể hồ sõ của mình ẩn trong Thiết lập quyền riêng tý, mọi ngýời sẽ nhìn thấy tên hiển thị của bạn và một thông báo nói rằng bạn ðã chọn ẩn hồ sõ.
 • Thông tin trong Hồ sõ của bạn có thể là công khai hoặc riêng tý. Ai cũng có thể xem thông tin công khai. Trừ tên hiển thị, bạn có thể thay ðổi quyền cho mọi thông tin Hồ sõ.
  • Thông tin trong Yahoo! Pulse ðýợc chỉ ðịnh là có thể xem bởi “Bạn bè” hoặc “Không ngýời nào” sẽ ðýợc ðặt là “riêng tý” trong Hồ sõ của bạn. Thông tin trong Yahoo! Pulse ðýợc chỉ ðịnh là có thể xem bởi “Mọi ngýời” sẽ ðýợc ðặt là công khai trong Hồ sõ của bạn.

Khả nãng cập nhật hoặc xóa thông tin của bạn

 • Sửa Hồ sõ của bạn
  • Bạn có thể sửa nội dung của Hồ sõ và ðặt các quyền liên quan ðến thông tin nào sẽ hiển thị công khai trên Hồ sõ của bạn.
  • Bạn có thể ẩn Hồ sõ của mình. Khi ẩn Hồ sõ, mọi ngýời sẽ không thể tìm kiếm bạn hoặc liên lạc với bạn. Hồ sõ của bạn sẽ không hiển thị với ngýời khác và chỉ tên hiển thị và hình ảnh hiển thị của bạn hiển thị với những ngýời truy cập trang Hồ sõ của bạn.
 • Thông báo

Other

Trang này mô tả các thực hành Yahoo! hiện tại phù hợp với dịch vụ cụ thể này. Thông tin này có thể thay ðổi khi Yahoo! sửa lại dịch vụ này bằng cách thêm vào hay xóa ði các tính nãng hoặc sử dụng nhà cung cấp dịch vụ khác. Ðể tìm hiểu cách thức Yahoo! sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng xem Quy ðịnh về Sự Riêng týcủa chúng tôi.

Bản quyền © 2016 Yahoo! Asia Pacific Pte Ltd. (Co. Reg. No. 199700735D). Giữ toàn quyền.
Qui Định về Sự Riêng Tư - Các Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ